Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 09.03.2018 - 09:59  //  aktualizácia: 09.03.2018 - 10:00  //  zobrazené: 2549

02/2018 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 02/2018  |  dátum konania: 26.02.2018

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Renáta Zelezníková, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Klaudia Hátašová, Ing. Róbert Andráši
 
Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

Prizvaná: Sylvia Braunová, Bytkomfort s.r.o. Nové Zámky, pracovisko Šaľa.


Program:
1. Otvorenie
2. Plnenie uznesení
3. Bytové otázky
4. Rôzne
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie  8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 1/2018 – žiadosť Monika o. z. o dofinancovanie sociálnych služieb. Komisia  neodporučila vyhovieť tejto žiadosti, nakoľko žiadosť nespĺňa kritériá v zmysle § 75           ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona                č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Splnené,                    so stanoviskom komisie bolo oboznámené vedenie mesta. 
Uznesenie č. 2/2018 – príprava Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa v zmysle platnej legislatívy. Komisia navrhla členov riadiaceho tímu na prípravu komunitného plánu a realizáciu dotazníkového prieskumu na zistenie názorov verejnosti. Plní sa. 

 

 

3. Bytové otázky 

   Komisia prerokovala bytové otázky: 

1.)  Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 3 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1, v Šali   - Veči.  

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;
Uznesenie č. 3/2018
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 3 na prízemí na ul. Rímskej 2137/1,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Vincentovi Horváthovi, trvale bytom Družstevná 18, Šaľa,
c) v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Gabrielovi Sajkovi, trvale bytom Nábrežná 3, Vrútky.
2. ) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 19 na II. poschodí na ul. Rímskej 2139/5,  v Šali – Veči.
     
     Komisia prijala nasledovné uznesenie:
     Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;
Uznesenie č. 4/2018
a.) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 19 na II. poschodí na ul. Rímskej 2139/5,
b.) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Jurajovi Šípošovi, trvale bytom Šaľa bez ulice,
c.)  v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Gabrielovi Sajkovi, trvale bytom Nábrežná 3, Vrútky.
 
3. ) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na ul. Rímskej 3,  v Šali – Veči.
     
     Komisia prijala nasledovné uznesenie:
     Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;
Uznesenie č. 5/2018
a.) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 4 na ul. Rímskej 3,
b.) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi      z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Ing. Dávidovi Ferenceiovi, trvale bytom Narcisová 26, Šaľa – Veča.


4. Rôzne
V tomto bode programu nebol predložený žiadny materiál.
5. Záver

P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 

 

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 05. 03. 2018

Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie