Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 07.02.2022 - 08:39  //  aktualizácia: 07.02.2022 - 08:39  //  zobrazené: 1263

01/2022 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 18.01.2022

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Mgr. Radovan Földvári, PhDr. Marián Šperka, Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Ing. Martin Klačko

 

Prizvaní: Mgr. Peter Krokavec,

Neprítomní: Ing. Petronela Vižďáková, Miloš Rehák

Verejnosť: Samuel Szarka

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu v roku 2021
  4. Informácia o revitalizácii lesoparku – Nórske fondy
  5. Rôzne
  6. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Peter Krokavec  z MsP informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za mesiac január 2022. Za toto obdobie bolo spolu 213 priestupkov z čoho najväčšiu časť tvorili priestupky o cestnej premávke (123), verejného poriadku (24) a porušovanie VZN (20).

 

UZNESENIE č. I/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste.

3. Vyhodnotenie zberu komunálneho odpadu v roku 2021

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš predložil hodnotiacu správu činnosti komisie s názvom „Spolu to dáme“ Činnosť poslancov a aktivistov aj z radov členov komisie bola v roku 2021 zameraná na analýzu stavu zberu komunálneho odpadu v našom meste. Zameranie bolo: na rodinné domy, jarné a jesenné upratovanie, stojiská kontajnerov na sídliskách.                                                           

Analýza v rodinných domoch. V meste je evidovaných 1940 rodinných domov, z toho v mestskej časti Veča 557. Analýza spočívala na množstve vyprodukovaného odpadu a úroveň separácie. Odhalili sme množstvo nedostatkov, nedostatočné separovanie, uskutočnili sme množstvo osobných agitácií, rozdávali farebné vrecia, následné kontroly. Naša práca splnila očakávanie, dosiahla sa v priebehu roka náprava. Zároveň bolo preukázané, že komunálny odpad od rodinných domov stačí vyvážať dva krát mesačne a nie týždenne. V ďalšej časti pri jarnom a jesennom upratovaní kde boli negatívne skúsenosti z minulosti keď prichádzalo k nekontrolovanému navážaniu komunálneho odpadu aj z okolitých obcí. Výsledky analýzy potvrdili, že sa to stále opakuje. Navrhli sme vedeniu mesta spraviť opatrenia.                                                                                                                          

V ďalšej časti sme zamerali pozornosť na stojiská kontajnerov na sídliskách Spolupracovali sme so správcami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, rozdávali sme letáky a robili taktiež osobnú agitáciu. Situácia v separovaní sa zlepšila až tak, že nastal problém s odvozom, nakoľko sa kontajnery na papier a plasty napĺňali oveľa skôr než bol plánovaný vývoz. Neustále pretrváva problém so skladaním papiera pred uložením do kontajnera. Negatívom sú potom často preplnené nádoby na separovaný odpad na sídliskách.

Ďalšou témou bol kuchynský odpad, s ktorého zberom v celom meste sa začína v týchto dňoch. Predseda komisie poďakoval všetkým, ktorí sa v minulom roku zúčastnili aktivít, a pomohli tak k zlepšeniu  v danej oblasti.  Vďaka patrí aj všetkým obyvateľom, ktorí pochopili význam triedenia, čo napomáha neustále k  znižovať náklady na likvidáciu komunálneho odpadu v našom meste. Peter Sűss informoval komisiu o nových väčších nádobách na kuchynský odpad pri bytových domoch, túto zmenu chváli.

 

UZNESENIE č. I/2

Komisia berie na vedomie informácie o zbere komunálneho odpadu v meste v roku 2021.

 

4.  Informácia o revitalizácii lesoparku – Nórske fondy

Ing. Gabriela Braníková informovala komisiu o plánovaných aktivitách v lesoparku. Mesto chce zatraktívniť priestor pri Váhu, čo v minulosti žiadali aj občania. Keďže bezprostredne pri Váhu nie je možné realizovať žiadne stavby, je to záplavové územie, mesto si v roku 2017 prenajalo medzihrádzový priestor od Urbariátu. S prenájmom pozemkov mestu vyplývajú aj ďalšie povinnosti. Z celkovej plochy 10,5 ha, ktorú má mesto v prenájme sa zatiaľ upravili 4 ha a s úpravou druhej časti sa začína v najbližších dňoch, ktorá musí byť podľa plánu starostlivosti o les dokončená do roku 2023. Ďalej uviedla, že na všetky práce, ktoré sa doteraz urobili v lesoparku sme mali súhlas, ktorý vydal odborný lesný hospodár. Súbežne s týmto procesom prebieha aj vybavovanie povolení a stanovísk na „stavbu“ v lesoparku.

Ing. Gabriela Braníková ďalej informovala komisiu, že podľa vypracovaného projektu prímestského rekreačného lesa z roku 2018 je lesopark rozdelený na 2 funkčné zóny. Funkčná zóna, kde sa má realizovať projekt z Nórskych fondov, je definovaná ako stredisko s najväčšou koncentráciou rekreácie a sústredenou technickou vybavenosťou a má charakter lesného parku.

 

UZNESENIE č. I/3

Komisia berie na vedomie informácie o revitalizácii lesoparku.

 

5.Rôzne

Z radov verejnosti vystúpil Samuel Szarka, ktorý  informoval komisiu o svojom stretnutí s ministrom životného prostredia dňa 11.1.2022. ktorého sa zúčastnil ako redaktor školského časopisu. Hlavnou témou ich stretnutia bol rozhovor pre časopis s témou  životné prostredie, globálne otepľovanie, hnedý medveď a taktiež spaľovňa.. Minister sa podľa jeho slov vyjadril, že situáciu v našom meste pozná a je podporovateľom spaľovní.

 

6.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             predseda komisie

Zapísal: Ing. Martin Klačko