Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 02.02.2022 - 12:28  //  aktualizácia: 02.02.2022 - 12:29  //  zobrazené: 1376

01/2022 zasadnutie ekonomickej komisie

číslo: 01/2022  |  dátum konania: 31.01.2022

Prítomní: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Andráši,  Ing. František Botka,  Ing. Roland Grédi,  

 Bc. Noémi Kubiková, Ing. Marián Krištof, Ing. Klaudia Antálková, Robert Tölgyesi,

 Bc. Elza Melegová

 

Neprítomný:  Miroslav Gera

 

Ďalej boli prítomné, JUDr. Ing. Margita Pekárová, Mgr. Mariana Takáčová

 

 

 

 

 

1.

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala

 

Uznesenie č. 273:

 • komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Šaľa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 274:

 • komisia odporúča MsZ schváliť Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2022 v predloženom znení

 

 

 

3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 275:

 • komisia odporúča MsZ schváliť
 1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku sídliska Vlčanská – Budovateľská v meste Šaľa“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa
  a platným programom rozvoja mesta Šaľa;
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 41 839,07 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             836 781,34 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa  pre Nikolu Kubicovú, Slnečná 6, Šaľa, parcela registra C KN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2   a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 276:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prevod vlastníckeho práva k pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ parcela registra C KN číslo 789/121, ostatná plocha o výmere 381 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v celkovej kúpnej cene 2 628,03 EUR, pre Nikolu Kubicovú, trvale bytom Slnečná 6, 927 05 Šaľa

 

 

 

5. Ladislav Sloboda a manželka Edita Slobodová, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Prevod pozemku vo vlastníctve města z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ladislav Sloboda a manželka Edita Slobodová, Dózsova 1610/41, 927 05 Šaľa novovytvorená parcela registra CKN číslo 3480/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 3480/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí žiadosť o prenájom pozemku na ulici J. Feketeházyho v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 2091/48, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely registra CKN číslo 2091/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5302 m2 a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

 • komisia neprijala žiadne uznesenie

hlasovanie bolo nasledovné:

za: 4 členovia komisie

proti: 4 členovia komisie

zdržal sa: 1 člen komisie

 

 

 

 

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5 a  schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 278:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 15,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 387,- EUR pre Róberta Csicsolu, Nivy 1489/6, 927 05 Šaľa.

 

 

 

 

 

 

 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2,a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 279:

 • komisia odporúča MsZ  schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Hliník v Šali – Veči, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v zosúladení faktického a právneho stavu užívania nehnuteľnosti, pričom táto nehnuteľnosť tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere 96 m2 v celkovej kúpnej cene 1 056,00 EUR pre Jozefa Danadu a manželku Alžbetu Danadovú, Hliník 1896/34, 927 05 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 

 

 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa

 

Komisia na svojom zasadnutí prorokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 280

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 15,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 387,- EUR pre Zoltána Kárasa a Darinu Kárasovú, v režime ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Hliník 1903/20, 927 05 Šaľa.

 

 

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 281:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 15,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 387,- EUR pre Jozefa Keréka, Partizánska 1029/12, 927 01 Šaľa.

 

 

 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala  Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 282:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na ulici Narcisová v Šali, pozemok, parcela registra CKN číslo 3080/249, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2 v 1/5, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v prevode vlastníckeho práva v prospech súčasného nájomcu pozemku, pričom táto nehnuteľnosť tvorí prístupovú plochu k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, v cene 10,00 EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 258,- EUR pre Vladimíra Šimončíka, Čsl. armády 1020/16, 927 01 Šaľa.

 

 

 

 

 

12. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, pozemok parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 283:

 • komisia odporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na ulici Železničnej v Šali, pozemok parcela registra CKN číslo 663/94, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 66 m2 v celkovej kúpnej cene 726,00 EUR pre Eduarda Ráca a manželku Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

 

13. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21,
927 05 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 284:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť  zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene 70,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2450,00 EUR pre Rodana Špendlu, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa

 

 

 

 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti,a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 285:

 • komisia neodporúča MsZ schváliť zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností na Švermovej ulici v Šali, pozemky parcela registra CKN číslo 4142/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 98 m2 v celosti a parcela registra CKN číslo 4143/81, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v platnom znení, spočívajúcom v majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľov, pričom tento pozemok tvorí funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 160 m2 v celkovej kúpnej cene 1 760,00 EUR pre Ing. arch. Viktora Beckera a manželku Mgr. Andreu Becker, Švermova 2307/30, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov

 

 

15. city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Žiadosť o odpustenie nájomného za pozemok na Hlavnej ul. v Šali pre . city cafe s.r.o. Hlavná 11, Šaľa

a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 286:

·komisia neodporúča MsZ schváliť odpustenie nájomného za pozemok, časť parcely registra C katastranehnuteľnostíč. 1993/13, ostatná plocha o výmere 30 m2 vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, titulom zmluvy o nájme č. 729/2020 za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 04. 2021 v sume 200,- Eur pre city cafe s.r.o., Hlavná 11, 927 01 Šaľa, IČO: 51 791 838.

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Ponuka na prijatie stavby spevnenej plochy do vlastníctva mesta Šaľa formou daru, stavba spevnenej plochy – prístupová komunikácia a odstavná plocha z betónovej zámkovej dlažby o výmere 196 m2, postavená na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela CKN č. 1030/1 a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 287:

 • komisia odporúča MsZ schváliť prijatie daru – stavba spevnenej plochy – prístupová komunikácia a odstavná plocha z betónovej zámkovej dlažby o výmere 196 m2, postavená na pozemku vo výlučnom vlastníctve mesta Šaľa parcela CKN č. 1030/1, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, vybudovaná vlastníkmi priľahlých garáží a ktorá je v ich podielovom spoluvlastníctve, od spoluvlastníkov:
 • Barnabáš Nagy a manželka Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 19, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Tomáš Veselý, Vlčanská 19, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Ing. Peter Vašš, Vlčanská 21, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Ing. Samuel Nagy, Smetanova 5, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku,
 • Ing. Elena Matajsová, Gagarinova 444/15, 927 01 Šaľa, spoluvlastnícky podiel 1/6-ina v pomere k celku.   

 

 

 

 

17. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212
v k. ú. Šaľa“

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctva č. 7212
v k. ú. Šaľa“ a schválila nasledovné uznesenie:

 

 

Uznesenie č. 288:

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu, že na základe obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu dvojizbového bytu číslo 87 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 5. poschodí v bytovom dome súpisné číslo 1948, vo vchode číslo 21 na ulici Narcisová, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch C KN parc. č. 3080/40 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, parc. č. 3080/41 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 229 m2, parc. č. 3080/42 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 231 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000-in, list vlastníctvač.7212v k. ú. Šaľa“, bola uzatvorená kúpna zmluva č. 978/2021 v prospech víťazného uchádzača ROTA, s.r.o. so sídlom ul. Pázmáňa č. 2020/30, 927 01 Šaľa, IČO: 36 527 556, za kúpnu cenu 51 111,- EUR.

 

 

 

 

18. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“

 

 

Komisia na svojom zasadnutí prerokovala Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu  ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici Hlavná v Šali“
a schválila nasledovné uznesenie:

 

Uznesenie č. 289:

 • komisia odporúča MsZ zobrať na vedomie informáciu, že komisia pre otváranie a vyhodnotenie ponúk v obchodnej verejnej súťaži „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere56m2,nauliciHlavnáv Šali“po zosumarizovaní plnenia jednotlivých kritérií skonštatovala, že žiaden uchádzač nesplnil podmienky stanovené v súťažných podkladoch; komisia ukončila obchodnú verejnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu prevádzkového objektu s. č. 32 s pozemkom parcela CKN č. 1076 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 176 m2 a pozemkom parcela CKN č. 1077 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 56 m2 na ulici HlavnávŠali“ako neúspešnú.

 

 

 

Ing.Tibor Baran

                                                                                                          predseda komisie

 

 

 

Zapísala:

Anita Petkovová