Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 22.03.2021 - 17:39  //  aktualizácia: 22.03.2021 - 17:40  //  zobrazené: 1125

01/2021 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 01/2021  |  dátum konania: 25.01.2021

Prítomní:  RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková,                            Ing. Gabriela Braníková, Mgr. Ladislav Medveczký, Ing. Peter Sűss, Miloš Rehák, Ing. Petra Kárasová

 

Prizvaní: Mgr. Miroslav Martinček, Ing. Edita Haládiková

 

Neprítomní: Mgr. Radovan Földvári, PhDr. Marián Šperka, Ing. Petronela Viždáková

 

Verejnosť:

 

Program:

 

  1. Úvod
  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa
  3. Separácia komunálneho odpadu v meste Šaľa a zistenia členov komisie pri prehliadkach kuka nádob pri rodinných domoch a kontajnerových stojísk
  4. Rôzne
  5. Záver

 

1.Úvod

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie RSDr. Peter Gomboš. V úvode privítal všetkých prítomných členov komisie a prizvaných hostí. Okrem členov sa komisie zúčastnila aj Ing. Edita Haládiková. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky prostredníctvom pozvánky.

 

2.Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

Mgr. Miroslav Martinček informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa za obdobie január až február. Bezpečnostná situácia za toto obdobie  nevykazovala žiadne mimoriadne situácie resp. udalosti. Mgr. Martinček oboznámil členov komisie k téme komunálneho odpadu a separácie, že v mestskej časti Veča sú pri polopodzemných stojiskách namontované  kamery, ktoré mestskej polícii uľahčujú prácu najmä pri sledovaní a dohľadaní občanov, ktorí vyviezli na stojiská nežiaduci odpad. Vďaka kamerám objasnili takmer všetky prípady spojené s vývozom nepatriaceho odpadu k týmto stojiskám. V Šali je to už s odpadom a jeho kontrolou horšie, nakoľko pri stojiskách nie sú kamery a občania aj keď vedia kto to bol tak nechcú alebo sa to boja nahlásiť. Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš  informoval, že 21.2.2021 odhalili pri stojisku na Kúpeľnej ulici väčšie množstvo komunálneho, ale aj stavebného odpadu. O danej skutočnosti bola informovaná pani prednostka            Ing. Jana Nitrayová a náčelník mestskej polície Mgr. Peter Krokavec. V diskusii, ako zmeniť daný stav, nakoľko sa to na Kúpeľnej ulici často opakuje, si komisia osvojila návrh Mgr. Miroslava Martinčeka, zástupcu mestskej polície, ktorý navrhol na kritické stojisko namontovať kameru. Toto stojisko sa stáva objektom aj pre vývoz odpadu občanov z okolitých dedín.

UZNESENIE č. I/1

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste. Problém na Kúpeľnej ulici odporúča vedeniu mesta riešiť urgentne namontovaním kamerového systému.

 

3. Separácia komunálneho odpadu v meste Šaľa a zistenia členov komisie pri prehliadkach kontajnerových stojísk

 

Členovia komisie predstavili činnosti skupiny SPOLU TO DÁME, ktorú tvorí aj väčšia časť členov komisie.  Skupina sa rozhodla hľadať riešenia na zníženie nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu v našom meste. Po konzultácii danej problematiky s Ing. Editou Haládikovou  začali svoju činnosť.  Cieľovými atribútmi, na ktoré sa skupina zamerala, sú:

A. Zber a  triedenie  komunálneho odpadu v rodinných domoch                                                                    

B. Zber a triedenie komunálneho odpadu na sídliskách                                                                                      

A) Za prvé dva mesiace  bolo skontrolovaných 1245 kuka nádob. Viac ako polovica vyložených nádob je takmer prázdna, alebo poloprázdna. Plných bolo cca 500, aj to z dôvodu, že buď občania neseparujú, alebo vykladajú iba vtedy, keď sa im nádoba zaplní. Obsah nádob často nezodpovedá tomu, čo  má komunálny odpad v danej nádobe obsahovať. Na základe zistených poznatkov odporúča komisia vedeniu mesta vyvážať komunálny odpad v dvojtýždňových cykloch namiesto jednotýždňových. V súčasnom období sa uskutočňuje kontrola separovania v rodinných domoch.                  

B.) Stojiská kontajnerov na sídliskách - veľa anonymity, menej zodpovednosti. Po ukončení nainštalovania polopodzemných kontajnerových stojísk v mestskej časti Veča prichádza na rad aj samotné mesto, kde by sa podľa plánu malo postupne nainštalovať 61 stojísk. Vzhľadom k tomu, že je to dlhodobý proces, a mnohé stojiská, hlavne tie neohradené v Šali sú tŕňom v oku ,býva tam neskutočný neporiadok a preto komisia odporúča vedeniu mesta naprojektovať ďalšie stojiská podľa dôležitosti, postupne: 

 - Ulica L.Novomestského,

-  Ulica P. Pázmaňa (2x 13 poschodové domy) ,

-  Okružná ul. pri MŠ.

Tieto ulice patria aj k najfrekventovanejším častiam mesta a sú najviac problémové, čo sa týka odpadov. Po ich zrealizovaní navrhuje komisia pokračovať podľa plánu. Po konzultáciách niektorých členov komisie nič tomu nebráni, aby projekt a samotná realizácia boli v roku 2022.

Zároveň komisia odporúča tri stojiská ohradené uzamykať ako prototypy a to : ulica Partizánska (pri krízovom centre), Čsl. armády (pri dopravnom ihrisku),  spojené stojisko Čsl. armády s Bottovou ulicou. Bol by to čipový systém, ktorý by financovali spoločenstvá vlastníkov bytov s tým, že mesto osadí brány.                                              

Skupina Spolu to dáme by sa chcela podieľať aj na znížení nákladov čo sa týka jarného a jesenného upratovania a zapojiť do väčšej miery v čase tohto obdobia aj hliadky mestskej polície, aby sa obmedzilo resp. zabránilo tzv. odpadovému turizmu, nakoľko do týchto kontajnerov vyvážajú ľudia aj z okolitých obcí rôzny odpad. Súčasný spôsob je príliš finančne náročný, keď  za minulé obdobie to bola suma 56 641.230 Eur v jednom roku.  Skupina chce motivovať a vzdelávať ekologicky zmýšľajúcich ľudí a tiež mládež, aby sa stali jej aktívnymi členmi na  facebooku, kde môžu nájsť konkrétne tipy na zníženie množstva produkovaného odpadu, informácie o správnom separovaní a tiež nápady z iných miest Slovenska. Ďalším cieľom skupiny je osveta, informovať širokú verejnosť o výsledkoch práce, získavať ďalších aktivistov, vplývať aj prostredníctvom škôl ako aj materských škôlok. Pritom využiť regionálne periodiká, webovú stránku mesta, facebookovú skupinu ŠAĽA –TVOJE MESTO a tiež city light v meste.

Ďalej členov komisie zaujímalo ako sa rozbehol zber kuchynského odpadu a či už vidno aj výsledky. Ing. Edita Haládiková informovala prítomných, že na zber kuchynského odpadu bolo rozmiestnených 40 kuka nádob na sídlisku Váh. Začala sa robiť aj informačná kampaň, avšak z dôvodu súčasnej pandemickej situácie ich nechceli občania púšťať do vchodov činžiakov. Ing. Haládiková hodnotí, že zber kuchynského odpadu sa rozbehol pomerne dobre a pri kontrole nádob sú na 95% čisté, čiže tam je len to čo tam má byť. Pekne rastie aj množstvo vývozu v tonách, ale stále to je ešte málo a  chvíľu to potrvá kým si to občania osvoja.  Doposiaľ boli štyri zbery kuchynského odpadu pričom pri prvom sa vyzbieralo 740 ton, pri druhom 760 ton, pri treťom 780 ton    a pri štvrtom 86 ton kuchynského odpadu.  Ing. Gabriela Lacková sa dotazovala od pani Haládikovej  informácie o fungovaní zberného dvora, nakoľko by tam chcela ísť s niektorými členmi komisie na exkurziu. Ing. Edita Haládiková informovala členov komisie, že zberný dvor je pre občanov mesta otvorený a odpad tam môžu vyviezť zadarmo. A však to sa netýka právnických osôb, tie si musia zazmluvniť niekoho na vývoz odpadu alebo najbližšie môžu tento odpad odniesť pri areál Dusla do spoločnosti Eisen.

 

UZNESENIE č. I/2

Komisia odporúča mestu:

- naprojektovať ďalšie polopodzemné stojiská podľa dôležitosti a to prednostne na ul. Novomeského, Ul. P. Pázmaňa a na ul. Okružnej pri MŠ

-  odporúča prototypne tri ohradené stojiská uzamykať a to na ul. Partizánska, Čsl. armády pri dopravnom ihrisku a Čsl armády v spojitosti s Bottovou ulicou.

- na základe vykonanej analýzy zberu komunálneho odpadu v rodinných domoch,

-  vyvážať komunálny odpad od rodinných domov namiesto týždňového cyklu na raz za dva týždne.

 

4.Rôzne

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poprosil aj členov komisie aby zostavili dvojice a v deň vývozu komunálneho odpadu v mestskej časti Veča išli do ulíc pred rodinné domy a pozreli čo všetko ľudia vyhadzujú, či separujú a zistenia potom odprezentovali na ďalšom zasadnutí komisie.

 

5.Záver

Predseda komisie RSDr. Peter Gomboš poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a zasadnutie komisie ukončil.

 

 

 

 

 

 

RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                           predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Petra Karasová