Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 13.03.2019 - 15:44  //  aktualizácia: 13.03.2019 - 15:54  //  zobrazené: 3294

01/2019 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 13.03.2019  |   zápisnica (pdf)

Z á p i s n i c a    z   1. zasadnutia komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa uskutočnilo dňa 07. 03. 2019

 

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, Bc. Dominika Jarošová, PaedDr. Danica Lehocká, Mgr. Ildikó Jarošová, RSDr. Peter Gomboš, Mgr. Irina Kostová, Sylvia Braunová, Mgr. Renáta Zelezníková, PhDr. Margaréta Zozuľáková

 

Neprítomní: PhDr. Silvia Straňáková (ospravedlnená)

 

Prizvaní: Ing. Peter Jaroš, Met Šaľa, spol. s.r.o., JUDr. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta Šaľa, PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa, Juraj Kozmér, predstaviteľ neziskovej organizácie mobilis

 

Za verejnosť:  Margita Sláviková, Katarína Pilná, Timea Krajčovičová, Peter Horváth, Gabriela Dušeková

 

Program:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Voľba podpredsedu komisie
 3. Vyhodnotenie plnenia uznesení
 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
 5. Návrh koncepcie prepravnej služby
 6. Bytové otázky
 7. Rôzne
 8. Záver


Priebeh zasadnutia:


1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 10 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

2. Voľba podpredsedu komisie

 

Za podpredsedníčku komisie bola jednomyseľne zvolená Mgr. Ildikó Jarošová. Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1/2019

Komisia volí za podpredsedníčku komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsÚ v Šali p. Mgr. Ildikó Jarošovú.

 

 

3. Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predložila tajomníčka komisie Mgr. Iveta Kminiaková.

 

Splnené uznesenia:  uznesenie č. 38/2018; uznesenie č. 39/2018, uznesenie                           č. 40/2018; uznesenie č. 41/2018; uznesenie č. 42/2018; uznesenie č. 43/2018, uznesenie     č. 44/2018; uznesenie č. 45/2018, uznesenie č. 46/2018; uznesenie 47/2018; uznesenie 48/2018; uznesenie 49/2018; uznesenie 50/2018.

 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2019 o sumách úhrady  za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

 

Materiál predložila PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa a         RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa.

 

Prítomným členom komisie boli zodpovedané všetky otázky.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

 

Hlasovanie: Prítomní: 10, za: 10

 

Uznesenie č. 2/2019

 

 a) komisia prerokovala materiál „Návrh VZN č. .../2019 o sumách úhrady za sociálne   služby, spôsobe ich určenia a platenia“

b) komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2019 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia“

 

5. Návrh koncepcie činnosti prepravnej služby

 

Materiál predložil pán Juraj Kozmér predstaviteľ neziskovej organizácie mobilis spolu s Gabrielou Dušekovou.

 

Prítomným členom komisie odpovedali na otázky a pokúsili sa priblížiť koncepciu sociálnej prepravnej služby. Členovia komisie po rozsiahlej diskusii odporučili pánovi Kozmérovi zistiť možnosti poskytovania danej služby prostredníctvom sociálneho podnikania.

 

6. Bytové otázky

 1. Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov medzi nájomníkmi Jurajom Pollákom, Kataríny Liptaiovej, ktorým bol pridelený byt č. 15 na III. poschodí na ulici Kráľovskej 2940/4B v Šali a nájomníkmi Mgr. Márie Bogyovej, Samirom Osmanovičom, ktorým bol pridelený byt č. 2 na prízemí  na ulici Kráľovskej 2489/4A v Šali.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

Uznesenie č. 3/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o výmenu bytov, bytu č. 15 na III poschodí, ktorý bol pridelený nájomníkom Jurajovi Pollákovi a Kataríne Liptaiovej a bytu č. 2 na prízemí, ktorý bol pridelený nájomníkom Mgr. Márie Bogyovej a Samirovi Osmanovičovi na ulici Kráľovskej  v Šali,
 2.  komisia odporúča primátorovi mesta vyhovieť žiadateľom o výmenu bytov Jurajovi Pollákovi, Kataríne Liptaiovej a Mgr. Márie Bogyovej, Samirovi Osmanovičovi.  

 

     2 Odmietnutie ponúknutého nájomného bytu. Manželia Jarmila a Igor Šoltísoví, trvale bytom Nitrianska 77, Šaľa - Veča odmietli ponúknutý dvojizbový byt a podali si žiadosť      o pridelenie trojizbového bytu.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 10; za: 10;

Uznesenie č. 4/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť Jarmily Šoltísovej a Ingr. Igora Šoltísa, trvale bytom Nitrianska 77, Šaľa - Veča o pridelenie trojizbového bytu,
 2. komisia odporúča primátorovi mesta zaradiť Jarmilu Šoltísovú a Ing. Igora Šoltísa do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta na pridelenie trojizbového bytu .

 

 1. Žiadosť o prednostné pridelenie bytu pani Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zo dňa 18.01.2019.

 

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 10; za prijaté uznesenie: 10;

Uznesenie č. 5/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť p. Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa o prednostné pridelenie bytu,
 2. komisia odporúča žiadosť p.  Kataríny Pilnej, trvale bytom P. Pázmaňa 6, Šaľa zaradiť do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta a následne podať odôvodnenú žiadosť o prednostné pridelenie bytu.

4.)        Žiadosť o prednostné pridelenie bytu zo dňa 25.02.2019 manželov Júliusa a Timei Krajčovičových, trvale bytom Tešedíkovo 551.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 10; za schválenie uznesenia: 10;

Uznesenie č. 6 /2019

 1. komisia prerokovala žiadosť Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 o prednostné pridelenie bytu,
 2.  komisia odporúča žiadosť Júliusa Krajčoviča a Timei Krajčovičovej, trvale bytom Tešedíkovo 551 zaradiť do  poradovníka uchádzačov o nájom bytu a následne podať odôvodnenú žiadosť o prednostné pridelenie bytu.
 1. Obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 16 na 1. poschodí na ul. Rímskej 2138/3, Šaľa - Veča.  

    Komisia prijala nasledovné uznesenie:

Hlasovanie: Prítomní: 10; za schválenie uznesenia: 10;     

Uznesenie č. 7/2019

 1. komisia prerokovala žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 16  na 1. poschodí na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - Veči,   
 2. komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačom z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Róbertovi Polgárovi a Miroslave Polgárovej, trvale bytom Gen. L. Svobodu 5, Šaľa - Veča. V prípade, že by predmetný byt neprevzali, komisia odporúča stanoviť ako náhradníkov pre obsadenie uvoľneného trojizbového bytu Ľubicu Kališovú a Tomáša Mészárosa, trvale bytom Narcisová 10, Šaľa - Veča.

7. Rôzne

 

Pred komisiu predstúpila pani Margita Sláviková, ktorá sa prišla informovať o možnosti pridelenia nájomného bytu  pre jej syna Miloša Slávika. Pán Miloš Slávik si žiadosť o pridelenie bytu podal dňa 08. 01. 2019, keďže však jeho žiadosť ešte nebola zaradená do poradovníka uchádzačov o nájom bytu vo vlastníctve mesta, predseda komisie odporučil pani Slávikovej aby si jej syn po zaradení jeho žiadosti do poradovníka podal žiadosť o prednostné pridelenie nájomného bytu, ktorú je potrebné adekvátne zdôvodniť.

 

Ďalej pred komisiu predstúpil pán Peter Horváth, ktorý od komisie očakával, že mu pomôže zodpovedať na otázky súvisiace s vykonávaním aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb, ďalej otázky súvisiace s poberaním sociálnych dávok a rovnako s možnosťou zamestnať sa. Predseda komisie ako aj členovia komisie pána Horvátha upozornili na to, že komisia sa danými otázkami nezaoberá a odporučili mu aby sa obrátil na príslušné orgány.

 

8. Záver

 

Predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.      

 

 

 

 

                                                                                                     MUDr. Jozef Grell

                                                                                                     predseda komisie

 

 

 

V Šali dňa 13. 03. 2019

Zapísala: Mgr. Iveta Kminiaková, tajomníčka komisie