Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 24.01.2017 - 11:39  //  aktualizácia: 24.01.2017 - 11:39  //  zobrazené: 2609

01/2017 zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

číslo: 01/2017  |  dátum konania: 17.01.2017

Prítomní: MUDr. Jozef Grell, RSDr. Ľubor Gáll, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Róbert Andráši,  Mgr. Klaudia Hátašová, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Mgr. Renáta Zelezníková 
 
Neprítomná: PaedDr. Danica Lehocká (ospravedlnená)

Prizvaná: Sylvia Braunová (Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky, pobočka Šaľa)

Za verejnosť: Veronika Prágaiová
 
Program:
1. Otvorenie
2. Bytové otázky
3. Rôzne
4. Záver

Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie

Rokovanie otvoril a viedol predseda komisie MUDr. Jozef Grell. V úvode privítal všetkých prítomných. Na základe prezentácie 8 prítomných členov komisie skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie boli oboznámení s programom rokovania komisie prostredníctvom pozvánky rozoslanej tajomníčkou komisie elektronicky.

Vyhodnotenie plnenia uznesení

Informácie o kontrole prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa konalo v roku 2016 predložila tajomníčka komisie PhDr. Margaréta Zozuľáková.
Uznesenie č. 17/2016: Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 22 na II. poschodí             na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - Veči. Splnené: Primátor mesta pridelil predmetný byt Jánovi Farkašovi, trvale bytom Okružná 4, Šaľa na základe doporučenia komisie.
2.  Bytové otázky

1.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 19 na 2. posch. na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;


Uznesenie č. 1/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 19 na II. poschodí na ul. Rímskej 2137/1  v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Marekovi Bekénimu, trvale bytom Narcisová 1945/8, Šaľa - Veča,
c) v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Jurajovi Šípošovi, trvale bytom Šaľa mesto bez ulice.
2.) Žiadosť o obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 32 na 3. posch.  na ul. Rímskej 2138/3 v Šali - Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;
Uznesenie č. 2/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľneného trojizbového bytu č. 32 na III. poschodí na ul. Rímskej 2138/3  v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Petrovi Hučkovi ml., trvale bytom P. Pázmáňa 15, Šaľa jeho priateľke Nikolete Babošovej, trvale bytom Trnovec nad Váhom 1013,
c) v prípade, ak uvedený uchádzač nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšiemu uchádzačovi z aktuálneho poradovníka Mariánovi Ujvárymu, trvale bytom Bzovická 2, Bratislava a jeho priateľke Žanete Csicsaiovej, trvale bytom Hollého 1925/3, Šaľa.
3.) Žiadosť o obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na 2. posch. na ul. Rímskej 2137/1 v Šali - Veči.

Komisia prijala nasledovné uznesenie:
Hlasovanie: Prítomní: 8; za: 8;
Uznesenie č. 3/2017
a) komisia prerokovala obsadenie uvoľnenej garsónky č. 20 na II. poschodí na ul.   Rímskej 2137/1 v Šali - Veči,
b) komisia odporúča primátorovi mesta prideliť predmetný nájomný byt uchádzačovi     z aktuálneho poradovníka o nájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa Kristíne Hankovej, trvale bytom Narcisová 5, Šaľa - Veča,
c) v prípade, ak uvedená uchádzačka nebude mať záujem o predmetný byt, komisia odporúča prideliť predmetný byt ďalšej uchádzačke z aktuálneho poradovníka Denise Kovářovej, trvale bytom M. M. Hodžu 8, Šaľa.

4.) Na komisiu sa dostavila za verejnosť p. Veronika Prágaiová, ktorá má záujem o pridelenie mestského nájomného bytu a je zaradená do aktuálneho poradovníka        na dvojizbový byt. Členov komisie oboznámila s dôvodmi, pre ktoré má záujem o prednostné pridelenie aj menšieho bytu. Komisia žiadateľke doporučila aktualizovať si svoju žiadosť o pridelenie menšieho bytu.

3.  Rôzne

V tomto bode programu otvorila diskusiu o problematike mestských nájomných bytov členka komisie Mgr. Zelezníková, ostatní členovia sa pridali do diskusie. 
  
4. Záver
     
P. predseda komisie ukončil zasadnutie komisie a poďakoval prítomným za ich účasť.     

 


             MUDr. Jozef Grell                                             predseda komisie

 

V Šali dňa 23. 01. 2017
Zapísala: PhDr. Margaréta Zozuľáková, tajomníčka komisie