Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 29.01.2015 - 09:29  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:17  //  zobrazené: 1353

01/2015 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 29/01/2015

číslo: 01/2015  |  dátum konania: 30.01.2015  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
Program ako celok

doplniť do programu rokovania (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka):
- bod číslo B 2/1/2015 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho:
- pri schvaľovaní uznesenia k materiálu číslo D 15/1/2015 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 73
s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ hlasovať ako o prvej o alternatíve B

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Michael Angelov,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
MUDr. Jozef Grell, Ing. Vladimír Vicena


Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Róbert Andráši, PaedDr. Alžbeta Botorčeová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena
Hlasovanie č. 3
Voľba volebnej komisie

Za hlasovalo: 16
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Ing. Róbert Andráši, Ing. Vladimír Vicena


Hlasovanie č. 4
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell,
Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 1
Ing. Róbert Andráši,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena


Materiál číslo A 1/1/2015 - Správa o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2014

Uznesenie č. 1/2015 – I. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2014,
B. berie na vedomie
správu o činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa za rok 2014.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Jaroš,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/1/2015 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 1/2015 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly čerpania výdavkov na opravu strechy na budove Základnej umeleckej školy v Šali,
B. berie na vedomie
správu z následnej finančnej kontroly čerpania výdavkov na opravu strechy na budove Základnej umeleckej školy v Šali.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Jozef Grell,
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/1/2015 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 1/2015 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Peter Hlavatý,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/1/2015 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Uznesenie č. 1/2015 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 


Bod číslo B 2/1/2015 - Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova – zrušiť v Rokovacom poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Šali klauzulu, ktorou je zabezpečená v komisiách účasť štyroch poslancov   

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.


Uznesenie č. 1/2015 – V. (na základe poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“,
B. schvaľuje
novelizáciu interného predpisu mesta „Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom znení, ktorá nadobúda účinnosť dňom schválenia.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

Materiál číslo C 1/1/2015 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2014

Uznesenie č. 1/2015 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2014 a informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2015,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 12. 2014 a informáciu o návrhu rozpočtu na rok 2015.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 17
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 1
Marek Molnár,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/1/2015 - Informácia o Rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Uznesenie č. 1/2015 – VII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o poistení majetku mesta,
B. berie na vedomie
rámcovú dohodu o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 1
Ing. Vladimír Vicena

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/1/2015 - DESIGNER – UM, s.r.o., Vlčanská 561/23, Šaľa – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skvalitnení poskytovaných služieb spotrebiteľovi; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
 zmluvný odplatný prevod pozemku na Vlčanskej ul. Šali, vedeného v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 1030/52, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 151 m2, odčlenená od parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 59/2014 vyhotoveného spoločnosťou
GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s. r. o., v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 9 022,25 Eur, pre spoločnosť DESIGNER - UM, s.r.o., Vlčanská 561/23, Šaľa,
IČO 36552208, zastúpená konateľkou Ing. Marcelou Kisteleki Švrčkovou, v celosti.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Vladimír Vicena
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 

 

Materiál číslo D 3/1/2015 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa

Uznesenie č. 1/2015 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení a prevádzkovaní gravitačného kanalizačného potrubia
BT DN 1400 v dĺžke 120,99 m o výmere 654 m2 a BT DN 400 v dĺžke 71,62 m o výmere 229 m2, na časti pozemku v katastrálnom území Šaľa, parcela registra C katastra nehnuteľností č. 789/1, ostatné plochy, vedená na liste vlastníctva č. 1, v rozsahu geometrického plánu č. 47/2014, vyhotoveného geodetom Ing. Tomášom Bagim, overeného Okresným úradom Šaľa, pod číslom 314/2014, dňa 11. augusta 2014, v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, v prospech oprávneného Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60  Nitra, IČO 36550949, bezodplatne.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 4/1/2015 - Pharm. Dr. Gabriela Štefančová, Lekáreň „Veča“, Lúčna 2229/1B, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkoviska pre klientov lekárne a ambulancií; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. januára 2015,

 

C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 41,5 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 27,51 Eur/rok, pre Pharm. Dr. Gabrielu Štefančovú, Lekáreň „Veča“, Lúčna 2229/1B, Šaľa, IČO: 31156649, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 5/1/2015 - MUDr. Janka Vašková, Lúčna 2229/1A, Šaľa – žiadosť
o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Lúčnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkoviska pre pacientov ambulancie; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 41,5 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 27,51 Eur/rok, pre MUDr. Janku Vaškovú, Lúčna 2229/1A, Šaľa, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 6/1/2015 - ANDREA SHOP, s.r.o., Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť o prenájom pozemku na Nám Sv. Juraja v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku na Nám Sv. Juraja v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní chodníkov a dočasného parkoviska využívaných verejnosťou a výsadby zelene s následnou starostlivosťou; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, v registri C katastra nehnuteľností, parcely číslo 890/18, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 521 m², parcela číslo 890/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 112 m², parcela číslo 890/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m², parcela číslo 890/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 77 m², spolu 823 m², v cene 1,00 Euro/rok/celá výmera, pre spoločnosť ANDREA SHOP, s. r. o. Galantská cesta 5855/22,
929 01  Dunajská Streda, IČO 36277151, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 7/1/2015 - Občianske združenie VEČANIA – žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Procedurálny návrh PaedDr. Danice Lehockej - pri schvaľovaní uznesenia k materiálom
D 7/1/2015, D 8/1/2015, D 9/1/2015, D 10/1/2015 hlasovať ako o prvej o alternatíve B
Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 16
Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof,
Zdržalo sa: 2
Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh PaedDr. Danice Lehockej bol prijatý.


Uznesenie č. 1/2015 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v pravidelnej reprezentácii mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby v kultúrnej oblasti,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9
ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 14. 01. 2015,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov o výmere 24 m2 v Spoločenskom dome
v Šali - Veči vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške 10,00 Eur/mesiac pre Občianske združenie VEČANIA.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Miroslav Gera, Marek Molnár,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 8/1/2015 - Tanečný klub Jumping – žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v pravidelnej reprezentácii mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby v športovej, kultúrnej a výchovnej činnosti,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9
ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov (kanceláriu o výmere 12 m²) v Spoločenskom dome v Šali - Veči vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera a  režijné náklady spojené s užívaním vo výške 1,00 Eur/rok pre občianske združenie Tanečný klub Jumping.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Miroslav Gera,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 9/1/2015 - Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali,

B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v pravidelnej reprezentácii mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby pre matky a deti,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9
ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov o výmere 296,46 m2 a dvora o výmere
500 m2 v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera, nájomné za nábytok vo výške 3,77 Eur/mesiac a paušálne poplatky na náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške
230,00 Eur/mesiac pre občianske združenie Materské centrum Mamy mamám.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 10/1/2015 - Srdiečko, n.o. – žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na
ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia (alternatíva B) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytovaní služby pre rodičov,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9
ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
nájomné za prenájom nebytových priestorov o výmere 249,87 m2 v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera, nájomné za nábytok vo výške 3,76 Eur/mesiac a náklady za služby spojené s užívaním (režijné náklady) v plnej výške pre Srdiečko, n. o.
Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 2
Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.,
Proti hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Marián Krištof, Marek Molnár, Miloš Rehák, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Zdržalo sa: 5
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek,
Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Uznesenie č. 1/2015 – XVI. (alternatíva A)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o výnimku stanoveného nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytovaní služby pre rodičov,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa  bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
nájomné v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta Šaľa podľa § 9 odsek 2
písm. d) právnickým osobám poskytujúcim verejnoprospešné služby vo výške 80 % zo sadzby podľa písm. h) prílohy č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta a náklady za služby spojené s užívaním prenajatých priestorov v plnej výške, t. j. nájomné za užívanie nebytových priestorov o výmere 249,87 m2 v objekte bývalej Materskej školy
J. Palárika na ulici Družstevnej 396/3 v Šali vo výške 193,52 Eur/mesiac, nájomné za nábytok 3,76 Eur/mesiac a zálohy za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške 300,- Eur/mesiac, spolu vo výške 497,28 Eur/mesiac pre neziskovú organizáciu Srdiečko, n. o.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 17
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 11/1/2015 - Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01  Nitra – prevod pozemku pod dielňami v areáli Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali

Uznesenie č. 1/2015 – XVII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku pod dielňami v areáli Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku pod dielňami v areáli Gymnázia Juraja Fándlyho
v Šali, vedený v reg. C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela
číslo 6/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, v katastrálnom území Šaľa, v celkovej cene 1 010,00 Eur podľa znaleckého posudku č. 69/2014, pre Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01  Nitra.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič,
PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Peter Andráši, Mgr. Július Morávek,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 12/1/2015 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Pavla Behuna, Alenu Behunovú, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01  Šaľa

Uznesenie č. 1/2015 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 2301/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v zmysle geometrického plánu č. 092/2014 vyhotoveného Róbertom Benkom – RB GEO geodetické práce, ide o novovytvorenú parcelu a to parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 2301/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, v katastrálnom území Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v znížení kúpnej ceny pozemku, v cene 10,95 Eur/m2, v celkovej cene
197,10 Eur, pre Pavla Behuna a Alenu Behunovú, rod. Škrabákovú, obaja trvale bytom Okružná 1025/18, 927 01  Šaľa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 13/1/2015 - LONA, s.r.o., Hlavná 2190, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov  vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľnosti vedenej na liste vlastníctva číslo 8531 a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemkov,
b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, vedených
v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1, ako:
- parcela číslo 1075, zastavané plochy a nádvoria o výmere 322 m2, v cene
0,663 Eur/m2/rok, v sume 213,49 Eur/rok – pod bytovým domom blok „C“, na Hlavnej ulici v Šali,
- časť parcely číslo 1038/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 668 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v sume 110,22 Eur/rok – zariadenie staveniska,
- a časť parcely číslo 1318, ostatné plochy o výmere 80 m2, ktorá je vedená v registri „E“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 7266, v cene 0,165 Eur/m2/rok, v sume 13,20 Eur/rok – vstup na stavenisko,
v celkovej sume 336,91 Eur/rok, pre spoločnosť LONA, s.r.o., Hlavná 2190, 927 01  Šaľa, IČO: 46767193, zastúpenú konateľom Ladislavom Gasparovicsom, na dobu neurčitú.
Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 14/1/2015 - MPP Consulting, s.r.o., Zámocká 30, 811 01  Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 1/2015 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene vlastníka nehnuteľnosti vedenej na liste vlastníctva číslo 3251 a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemkov,
b) zámer prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 14. januára 2015,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, vedených
v registri „C“ katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 1, ako:
- parcela číslo 890/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 418 m2, v cene
8,298 Eur/m2/rok, v sume 3 468,56 Eur/rok (pod stavbou súpisné číslo 5, na Hlavnej ulici v Šali),
- časť parcely číslo 890/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, v cene
8,298 Eur/m2/rok, v sume 82,98 Eur/rok (pod schodiskom, k stavbe súpisné číslo 5, na Hlavnej ulici v Šali),
v celkovej sume 3 551,54 Eur/rok, pre spoločnosť MPP Consulting, s. r. o., Zámocká 30, 811 01  Bratislava, IČO: 35894652, zastúpenú konateľkou Marcelou Piroskovou, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 15/1/2015 - Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa“

Uznesenie č. 1/2015 – XXI. (alternatíva B)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod
č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40 - 42 v k. ú. Šaľa“,
B. neschvaľuje
výsledky obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40 - 42, v k. ú. Šaľa“,
C. ruší
obchodnú verejnú súťaž „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu č. 73 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na 2. poschodí v bytovom dome na ulici Narcisová, súp. č. 1948, vchod č. 21 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C, parc. č. 3080/40 - 42 v k. ú. Šaľa“, v súlade s bodom 6.1 Súťažných podkladov.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 16/1/2015 - Obnova sústavy verejného osvetlenia v meste Šaľa

Uznesenie č. 1/2015 – XXII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prioritný rozsah opatrení modernizácie verejného osvetlenia vrátane analýzy úspory a návratnosti investície,
B. odporúča
primátorovi mesta vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie koncesnej zmluvy na zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia mesta Šaľa s použitím LED technológie a následne koncesnú zmluvu s víťazným uchádzačom pred jej podpisom primátorom mesta predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo E 1/1/2015 - Návrh na určenie počtu členov komisií, návrh na voľbu členov a predsedov komisií mestského zastupiteľstva

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – hlasovať o predsedoch jednotlivých komisií en bloc a verejne podľa poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka a o predsedovi a členoch komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov hlasovať verejne a en bloc

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 20
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Mileny Veresovej bol prijatý. 
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka  -  aby všetky komisie mestského zastupiteľstva mali 4 členov z radov poslancov (okrem komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov)  

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michael Angelov,
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka  - stanoviť celkový počet členov jednotlivých komisií nasledovne:   
1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- počet členov 9
2. komisia kultúry a cestovného ruchu
- počet členov 11
3. komisia mládeže a športu
- počet členov 11
4. komisia ekonomická
- počet členov 9
5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
- počet členov 11
6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
- počet členov 9
7. komisia školstva
- počet členov 11

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Hlasovanie o členoch komisií z radu poslancov a neposlancov bolo uskutočnené tajným hlasovaním s nasledovným výsledkom:
1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká
členovia – neposlanci: RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Aneta Szilágyiová, Mgr. Renáta Zelezníková
2. komisia kultúry a cestovného ruchu
členovia – poslanci: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek
členovia – neposlanci: Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ladislav Jaroš ml., Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová
3. komisia mládeže a športu
členovia – poslanci: Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof,
členovia – neposlanci: Vojtech Halász, Ladislav Jaroš st., Ing. Erik Kováč, Jana Majdlenová, Peter Szalay, Bc. Patrik Ščasný, Marek Škrabala
4. komisia ekonomická
členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof,
členovia – neposlanci: Ing. Peter Andruška, Ing. Radovan Braník, Dominika Grédiová, Ing. Katarína Machová, Ing. Ondrej Moťovský
5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
členovia – poslanci: Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi,
Ing. Vladimír Vicena,
členovia – neposlanci: Ing. arch. Viktor Becker, MUDr. Mgr. Regan Belovič,
Ing. František Botka, Bc. Michaela Hatvaniová, Ing. Peter Sűss, Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Imrich Vígh,
6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák
členovia – neposlanci: JUDr. Zoltán Borsiczký, JUDr. Jana Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka
7. komisia školstva
členovia – poslanci: PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák
členovia – neposlanci: Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Mgr. Alica Michalková, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Sedlárová,
Mgr. Zita Zaťková


Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – hlasovať o nasledovných navrhnutých predsedoch komisií:
1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
predseda: MUDr. Jozef Grell
2. komisia kultúry a cestovného ruchu
predseda: Mgr. Július Morávek
3. komisia mládeže a športu
predseda: Ing. Ivan Kováč

4. komisia ekonomická
predseda: Ing. Tibor Baran
5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
predseda: Ing. Vladimír Vicena
6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
predseda: RSDr. Peter Gomboš
7. komisia školstva
predseda: PaedDr. Alžbeta Botorčeová

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.


Hlasovanie o navrhnutých členoch do komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

navrhnutí poslanci: Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Milena Veresová,

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 19
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

Hlasovanie o predsedovi komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

navrhnutý poslanec: Ing. Peter Jaroš


Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 19
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 0


Celé znenie prijatého uznesenia:

Uznesenie č. 1/2015 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na určenie počtu členov komisií, návrh na voľbu členov a predsedov komisií mestského zastupiteľstva,
B. schvaľuje
počty členov jednotlivých komisií nasledovne:
1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
- počet členov 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlanci
2. komisia kultúry a cestovného ruchu
- počet členov 11, z toho 4 poslanci a 7 neposlanci
3. komisia mládeže a športu
- počet členov 11, z toho 4 poslanci a 7 neposlanci
4. komisia ekonomická
- počet členov 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlanci
5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
- počet členov 11, z toho 4 poslanci a 7 neposlanci
6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
- počet členov 9, z toho 4 poslanci a 5 neposlanci
7. komisia školstva
- počet členov 11, z toho 4 poslanci a 7 neposlanci
C. volí
členov a predsedov komisií:
1. komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky
členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
členovia – neposlanci: RSDr. Ľubor Gáll, Mgr. Ildikó Jarošová, Mgr. Irina Kostová, Aneta Szilágyiová, Mgr. Renáta Zelezníková
predseda: MUDr. Jozef Grell
2. komisia kultúry a cestovného ruchu
členovia – poslanci: Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek
členovia – neposlanci: Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ladislav Jaroš ml., Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová
predseda: Mgr. Július Morávek
3. komisia mládeže a športu
členovia – poslanci: Ing. Michael Angelov, Miroslav Gera, Ing. Ivan Kováč,
Ing. Marián Krištof
členovia – neposlanci: Vojtech Halász, Ladislav Jaroš st., Ing. Erik Kováč, Jana Majdlenová, Peter Szalay, Bc. Patrik Ščasný, Marek Škrabala
 predseda: Ing. Ivan Kováč
4. komisia ekonomická
členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Miroslav Gera, Ing. Marián Krištof
členovia – neposlanci: Ing. Peter Andruška, Ing. Radovan Braník, Dominika Grédiová, Ing. Katarína Machová, Ing. Ondrej Moťovský
predseda: Ing. Tibor Baran
5. komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
členovia – poslanci: Ing. Ivan Kováč, Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
členovia – neposlanci: Ing. arch. Viktor Becker, MUDr. Mgr. Regan Belovič,
Ing. František Botka, Bc. Michaela Hatvaniová, Ing. Peter Sűss, Ing. Kristián Szekeres PhD., Ing. Imrich Vígh,
predseda: Ing. Vladimír Vicena
6. komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti
členovia – poslanci: Ing. Róbert Andráši, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Gabriela Lacková, Miloš Rehák
členovia – neposlanci: JUDr. Zoltán Borsiczký, JUDr. Jana Braníková, Mgr. Radovan Földvári, Mgr. Ladislav Medveczký, PhDr. Marián Šperka
predseda: RSDr. Peter Gomboš
7. komisia školstva
členovia – poslanci: PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák
členovia – neposlanci: Mgr. Jarmila Husáriková, Ing. Michal Malárik, PaedDr. Dagmar Mesárošová, Mgr. Alica Michalková, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Sedlárová, Mgr. Zita Zaťková
predseda: PaedDr. Alžbeta Botorčeová
8. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Milena Veresová,
predseda: Ing. Peter Jaroš


Materiál číslo E 2/1/2015 - Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.

Procedurálny návrh Mileny Veresovej – hlasovať o členoch dozornej rady tajne

 

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 8
Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, RSDr. Peter Gomboš, Peter Hlavatý, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, MUDr. Jozef Grell, Marek Molnár, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 4
Miroslav Gera, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Július Morávek, Ing. Vladimír Vicena
Nehlasovalo: 1
Ing. Gabriela Lacková,
Počet neprítomných: 0

Procedurálny návrh Mileny Veresovej nebol prijatý.


Uznesenie č. 1/2015 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. ,
B. volí
členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.:
1. Ing. Štefan Bartošovič – poslanec mestského zastupiteľstva
2. Ing. Tibor Baran – poslanec mestského zastupiteľstva
3. Ing. Peter Jaroš – poslanec mestského zastupiteľstva
4. Mgr. Jozef Varsányi – poslanec mestského zastupiteľstva
5. Mária Slišková – zástupca spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
C. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť prípravu novelizácie stanov spoločnosti MeT Šaľa spol.
s r. o.,

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera,
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 4
Ing. Róbert Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení

 

Materiál číslo E 3/1/2015 - Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, mestskej školskej rady a zmeny v počtoch členov a zložení rád škôl a mestskej školskej rady

Uznesenie č. 1/2015 – XXV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, mestskej školskej rady a zmeny v počtoch členov a v zložení rád škôl a mestskej školskej rady,
B. schvaľuje
1. zmeny v počte členov školských rád a mestskej školskej rady a ich zložení podľa predloženého návrhu,
2. delegovanie zástupcov mesta Šaľa v radách škôl a v mestskej školskej rade podľa predloženého návrhu.

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Ústna informácia E 4/1/2015 - Informácia o výsledku voľby predsedov jednotlivých výborov v mestských častiach

Uznesenie č. 1/2015 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie
informáciu o výsledku voľby predsedov jednotlivých výborov v mestských častiach.

Hlasovanie č. 39
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 0
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo E 2/1/2015 - Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.

Mgr. Jozef Belický, predkladateľ materiálu doplnil pôvodne schválené uznesenie o časť
D. schvaľuje:
- Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.

Hlasovanie č. 40
Za hlasovalo: 18
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Tibor Baran, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 2
Ing. Michael Angelov, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 0

Celé znenie prijatého uznesenia č. 1/2015 – XXIV.:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. ,
B. volí
členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.:
1. Ing. Štefan Bartošovič – poslanec mestského zastupiteľstva
2. Ing. Tibor Baran – poslanec mestského zastupiteľstva
3. Ing. Peter Jaroš – poslanec mestského zastupiteľstva
4. Mgr. Jozef Varsányi – poslanec mestského zastupiteľstva
5. Mária Slišková – zástupca spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.
C. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť prípravu novelizácie stanov spoločnosti MeT Šaľa spol.
s r. o.,
D. schvaľuje
Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.


Materiál číslo F 1/1/2015 - Zmluva o poskytovaní strážnej služby na stavbe Dom dôchodcov, ul. Nešporova v Šali, Pannon Guard Security International, s.r.o., Štúrova 42, Šaľa

 

 

Uznesenie č. 1/2015 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S-19/2014 na stavbe „Dom dôchodcov Šaľa, ul. Nešporova“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na poskytnutie strážnej služby na stavbe „Domov dôchodcov Šaľa, ul. Nešporova“,
b) Zmluvu o poskytovaní strážnej služby č. PAN-S.18/2014 uzatvorenú so spoločnosťou Pannon Guard Security International, s.r.o., Štúrova 42, 927 01 Šaľa (IČO: 46783016). 

Hlasovanie č. 41
Za hlasovalo: 20
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Tibor Baran,
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo F 2/1/2015 - Zmluva o dielo „Prístupová účelová komunikácia“, Bautech Projekt s.r.o., Štúrova 34, Šaľa 

Uznesenie č. 1/2015 – XXVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 17/2015 na realizáciu stavby „Prístupová účelová komunikácia“
z ul. Feketeházyho v Šali,
B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavby „Prístupová účelová komunikácia“
z ul. Feketeházyho v Šali,
b) Zmluvu o dielo č. 17/2015 na realizáciu stavby „Prístupová účelová komunikácia“ z ul. Feketeházyho v Šali uzatvorenú so spoločnosťou Bautech Projekt s.r.o.,
Štúrova 34, 927 01  Šaľa (IČO: 36519481).

 

 

 

Hlasovanie č. 42
Za hlasovalo: 21
Ing. Peter Andráši, Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, PaedDr. Alžbeta Botorčeová, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Marek Molnár, Mgr. Július Morávek, Miloš Rehák, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 0

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení