Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 18.02.2010 - 09:27  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:31  //  zobrazené: 1297

01/2010 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01/2010  |  dátum konania: 11.02.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 15
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 2
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie č. 3
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 2
Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica,
Počet neprítomných: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 1/1/2010 - Informácia o zámere založenia skleníkového hospodárstva pod gesciou Holandskej spoločnosti EnergyPlant BV

Uznesenie č. 1/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zámere založenia skleníkového hospodárstva pod gesciou Holandskej spoločnosti EnergyPlant BV,
B. berie na vedomie
informáciu o zámere založenia skleníkového hospodárstva pod gesciou Holandskej spoločnosti EnergyPlant BV.

Hlasovanie č. 4
Za hlasovalo: 19
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 5
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 2/1/2010 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 1/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 5
Za hlasovalo: 16
MUDr. Igor Bečár, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Hlasovanie neplatné z dôvodu chyby na hlasovacom zariadení.

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 3/1/2010 - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009

Uznesenie č. 1/2010 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009,
B. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi,
Materiál číslo A 4/1/2010 - Informatívna správa o financovaní výstavby kompostárne a štatistika vozidiel smerujúcich do medziskladu a z medziskladu komunálneho odpadu

Uznesenie č. 1/2010 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informatívnu správu o financovaní výstavby kompostárne a štatistike vozidiel smerujúcich do medziskladu a z medziskladu komunálneho odpadu,
B. berie na vedomie
informatívnu správu o financovaní výstavby kompostárne a štatistike vozidiel smerujúcich do medziskladu a z medziskladu komunálneho odpadu,
C. ukladá
- pokračovať v príprave podkladov zámeru výstavby kompostárne pre podanie žiadosti v prioritnej osi 4. – odpadové hospodárstvo, operačnom cieli 4.2. – podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov v rámci OP ŽP. Po zverejnení výzvy pripraviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre výstavbu kompostárne v rámci OP ŽP,
T: po zverejnení výzvy           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
- rokovať so spoločnosťou SITA Slovensko, a.s. o spôsobe spolufinancovania projektu kompostárne, ako aj o možnosti jej prevádzkovania v závislosti na obsahu výzvy na predkladanie žiadostí v prioritnej osi 4. – odpadové hospodárstvo, operačnom cieli  4.2. – podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov v rámci OP ŽP,
T: do konca februára 2010            Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
- výsledok rokovaní a dohodnutej spolupráce predložiť na schválenie MsZ.
T: 2. riadne MsZ dňa 25. marca 2010          Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 11
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Zdržalo sa: 4
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 7
Ing. László Gyurovszky, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 5/1/2010 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – december 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 1/2010 – V. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Lászlóa Gyurovszkého – zmeniť bod B. uznesenia na nesúhlasí):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január –
december 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. nesúhlasí
so správou o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – december 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 1
Milena Veresová,
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo A 6/1/2010 - Správa o činnosti mesta Šaľa za rok 2009

Uznesenie č. 1/2010 – VI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického doplniť do uznesenia body C, D, E, F, G, H):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2009,
B. berie na vedomie
správu o činnosti mesta Šaľa za rok 2009,
C. odporúča
primátorovi mesta správu dopracovanú o hodnotenie rokov 2007 – 2010 predložiť na septembrové zasadnutie MsZ,
D. zriaďuje
v súlade s § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov komisiu mestského zastupiteľstva na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010.
Komisia správu predloží na septembrové rokovanie MsZ.
E. volí
členov komisie:
Ing. Štefan Bartošovič, predseda komisie
Ing. Michal Lužica, člen komisie
RSDr. Peter Gomboš, člen komisie
Ing. László Gyurovszky, člen komisie
Ing. Jozef Mečiar, člen komisie
Ing. Miroslav Polónyi, člen komisie
F. určuje
Ing. Bc. Ľ. Boháčovú, vedúcu odboru organizačno-právneho, za pracovníčku poverenú vedením celej agendy komisie,
G. schvaľuje
1. súčinnosť Útvaru hlavného kontrolóra mesta pri výkone činnosti komisie v rozsahu zákonom stanovených oprávnení,
2. súčinnosť všetkých pracovníkov organizácií mesta a mesta pri výkone činnosti komisie,
H. súhlasí
s tým, aby sa na činnosti komisie mal možnosť podieľať každý poslanec MsZ.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 22
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 1/1/2010 - Návrh „Štatútu“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 1/2010 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh “Štatútu“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
“Štatút“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení, po oprave formálnych chýb.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 2/1/2010 - Návrh „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 1/2010 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh “Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
“Organizačný poriadok a organizačnú štruktúru“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení, po oprave formálnych chýb.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 21
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
RSDr. Peter Gomboš,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 3/1/2010 - Návrh „Knižničného a výpožičného poriadku“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Uznesenie č. 1/2010 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh “Knižničného a výpožičného poriadku“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali,
B. schvaľuje
“Knižničný a výpožičný poriadok“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali v predloženom znení.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo B 4/1/2010 - Návrh VZN mesta Šaľa č. …/2010 o určení názvov verejných priestranstiev

Uznesenie č. 1/2010 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 1/2010 o určení názvov verejných priestranstiev,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 1/2010 o určení názvov verejných priestranstiev v predloženom znení.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 20
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 1/1/2010 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až december 2009

Uznesenie č. 1/2010 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až december 2009,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až december 2009.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
Ing. Marián Kántor,
Počet neprítomných: 2
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 2/1/2010 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012

Poslanecký návrh Ing. Ľubomíra Stredanského – navýšiť prostriedky čerpaného úveru o náklady na rekonštrukciu ulice Hollého a tieto prostriedky viazať na rekonštrukciu ulice Hollého:

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 1
Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 3
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. László Gyurovszky, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 12
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 0
Proti hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 7
Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Ľubomíra Stredanského nebol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej  - doplniť do uznesenia bod ukladá v znení:
1. viazať investičné výdavky na konkrétne zdroje financovania (bežné príjmy, predaj majetku, úvery, nenávratné zdroje financovania)
2. nezačínať realizáciu investičných akcií, ktoré sú viazané na financovanie z predaja majetku, pokiaľ nebudú finančné prostriedky z predaja majetku na účte

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 3
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Helena Psotová,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor,
Zdržalo sa: 10
Ing. František Botka, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. László Gyurovszky, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej nebol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Šaľa na rok 2010,
B. schvaľuje
1. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 nasledovne:

Bežné príjmy:   11 169 849 EUR 
Bežné výdavky:                       11 139 429 EUR  
Rozdiel:                                          30 420 EUR

Kapitálové príjmy: 5 274 520 EUR 
Kapitálové výdavky:  5 484 478 EUR 
Rozdiel: -209 958 EUR 

Príjmové finančné operácie: 752 909 EUR
Výdavkové finančné operácie:             573 371 EUR
Rozdiel: 179 538 EUR

Rozpočet na rok 2010 celkom:
            Príjmy celkom: 17 197 278 EUR 
            Výdavky celkom: 17 197 278 EUR
            Rozdiel celkom: 0 EUR

2. príspevok zriaďovateľa na rok 2010 pre Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa vo výške 430 000 EUR, z toho 161 570 EUR na výkon opatrovateľskej služby,
3. prijatie kontokorentného úveru - Superlinka max. vo výške 664 000,- EUR na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu  v priebehu rozpočtového roka 2010,
4. ručenie banke za poskytnutie KTK úveru – Superlinka biankozmenkou,
5. prijatie bankového úveru vo výške max. 497 909 EUR na plánované investičné akcie v priebehu rozpočtového roku 2010 a financovanie europrojektov vo výške podľa potreby na spolufinancovanie investičných akcií,
6. ručenie banke za poskytnutie bankového úveru biankozmenkou.
C. berie na vedomie
1. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa a rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012,
2. výhľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta na roky 2011 – 2012.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 7
Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo C 3/1/2010 - Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa

Uznesenie č. 1/2010 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa,
B. schvaľuje 
odmenu vo výške 20 % z mesačného platu hlavného kontrolóra za obdobie od 01.07.2009 do 31.12.2009.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Ing. Peter Hollý, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
 Počet neprítomných: 3
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo C 4/1/2010 - Čiastkový návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého - v texte dôvodovej správy vynechať časť vety „obstarávanie realizované spoločnosťou PP & PCO, s.r.o. Bratislava; vynechať spomedzi členov komisie zástupcu spoločnosti PP & PCO, s.r.o.; a doplniť do bodu B. schvaľuje:
- verejné obstarávanie „Rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestskej knižnice
J. Johanidesa v Šali“ formou elektronickej aukcie.

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Lászlóa Gyurovszkého bol prijatý.

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča na zmenu uznesenia - doplniť do časti B. schvaľuje bod 2 a hlasovať o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
     čiastkový návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010,
B. schvaľuje
1. čiastkový plán verejného obstarávania na rok 2010,
2. doplnenie komisie na stavebné práce o Ing. Lászlóa Gyurovszkého.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
Ing. László Gyurovszky, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Poslanecký návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.

Uznesenie č. 1/2010 – XIII. (so zapracovaním schválených poslaneckých návrhov Ing. Lászlóa Gyurovszkeho a Ing. Štefana Bartošoviča)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
čiastkový návrh plánu verejného obstarávania na rok 2010,
B. schvaľuje
1. čiastkový plán verejného obstarávania na rok 2010,
2. doplnenie komisie na stavebné práce o Ing. Lászlóa Gyurovszkého,
3. verejné obstarávanie „Rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestskej knižnice
J. Johanidesa v Šali“ formou elektronickej aukcie.

Príloha k Uzneseniu č. 1/2010 – XIII. zo dňa 11. februára 2010
Čiastkový plán verejného obstarávania na rok 2010
1. Rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali
2. Výkon činností stavebného dozoru pri realizácii stavby „Rekonštrukcia a modernizácia objektu Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali“
3. Nákup IKT
4. Grafické spracovanie a tlač pracovného zošita
5. Nákup učebných pomôcok a zariadení
6. Požičiavanie autobusu s vodičom

Zákazka na stavebné práce bude zadávaná ako podlimitná zákazka s predpokladanou hodnotou 238.000,- eur, obstarávanie bude realizované mestom Šaľa.
Do tejto ceny je zahrnuté aj zariadenie IKT a interiérové zariadenie.
Členovia komisie v nasledovnom zložení:
Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora - predseda
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ - člen
Ing. František Botka, poslanec MsZ - člen
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ - člen
Ing. László Gyurovszky, poslanec MsZ - člen 
Ing. Ingrid Čermáková, vedúca OTČ MsÚ - člen
Ing. Elena Matajsová, MsÚ - člen
stavebný dozor (úspešný uchádzač z verejnej súťaže)
Margita Simighová, MsÚ - člen

Zákazky 3. až 6. sú v rámci projektu „Historicko-náučný chodník regiónu Šaľa. Nákup IKT s predpokladanou hodnotou 12.733,672 eur, grafické spracovanie a tlač pracovného zošita s predpokladanou hodnotou 8.926,092 eur, požičiavanie autobusu s vodičom s predpoklada-nou hodnotou 3.068,344 eur.
Nákup učebných pomôcok a zariadení bude podprahová zákazka s predpokladanou hodnotou 47.475,655 eur.
Členovia komisie v nasledovnom zložení:
Ing. František Botka, poslanec MsZ - predseda
PhDr. Rudolf Kuklovský, vedúci OŠSaK MsÚ - člen
PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci spol. školského úradu - člen
Mgr. Jana Knežová, spol. školský úrad - člen
Margita Simighová, MsÚ - člen.

Materiál číslo C 5/1/2010 - TJ SLÁVIA SOUP, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 6/1/2010 - Športovo strelecký klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 7/1/2010 - TJ Slovan Duslo, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na dopravu v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 8/1/2010 - FK Slovan Duslo Šaľa, Nitrianska 1727/1, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 9/1/2010 - Neštátne lesy Nitra, Pozemkové spoločenstvo Urbariát, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na údržbu chodníkovej siete v majetku mesta Šaľa
v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 10/1/2010 - Mestský hokejový klub, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na nákup hokejového výstroja, na dopravu a nákup cien v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 11/1/2010 - Občianske združenie, Strieborná čajka, Šaľa – žiadosť
o poskytnutie dotácie na architektonické úpravy v priestore pri CVČ v Šali v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 12/1/2010 - Stredná spojená škola, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Škola mestu - mesto škole“ v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo C 13/1/2010 - Občianske združenie, Materské centrum MAMY MAMÁM, Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie na honorár umeleckých skupín v zmysle VZN
č. 2/2009 o poskytovaní dotácií
Predkladateľ stiahol materiál z rokovania MsZ.

Materiál číslo D 1/1/2010 - Duslo, a.s., Šaľa – ponuka na kúpu pozemku - Mostová ul.

Uznesenie č. 1/2010 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku na kúpu pozemku – Mostová ul.,
B. schvaľuje
odkúpenie pozemku do majetku mesta od Duslo, a.s. v Šali, vedeného na LV č. 868 v k.ú. Šaľa, parc. č. 2326 o výmere 1 005 m2, v celkovej cene 1 Euro.

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 19
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 2/1/2010 - Juraj Kovács a manž. Eva Kovácsová, Gagarinova 27, Šaľa – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemkov na nároží ulíc Záhradnícka a Železničná v Šali

Uznesenie č. 1/2010 – XV. (alternatíva č. 1, uznesenie č. 1):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemkov na nároží ulíc Záhradnícka a Železničná v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d) 1 novelizovaného VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009, t. j. ide o zosúladenie skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza za oplotením, príp. pri oplotení rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Železničnej ul., ktorý sa nachádza za oplotením rodinného domu, časť parc. č. 663/1 v k.ú. Šaľa o výmere cca 173 m2 (výmera bude upresnená GP), v cene 43,152 Eur/m2, t.j. v sume cca 7 465,29 Eur, pre Juraja Kovácsa a manž. Evu Kovácsovú rod. Ištokovičovú, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 450/27.
Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 9
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica,
Nehlasovalo: 3
Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Uznesenie č. 1/2010 – XVI. (alternatíva č. 1, uznesenie č. 2):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemkov na nároží ulíc Záhradnícka a Železničná v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. zníženie kúpnej ceny z dôvodu predchádzajúcich predajov pozemkov v tejto lokalite za rovnakým účelom,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Záhradníckej ul. za záhradou rodinného domu, časť parc. č. 663/1 v k.ú. Šaľa o výmere cca 36 m2 (výmera bude upresnená GP), v cene
4,979 Eur/m2, t. j. v sume cca 179,24 Eur pre Juraja Kovácsa a manž. Evu Kovácsovú rod. Ištokovičovú, obaja trvale bytom Šaľa, Gagarinova 450/27.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 3/1/2010 - Fotoklub Šaľa, o. z. – žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv a odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (poschodie + suterén) a režijných nákladov v Spoločenskom dome Šaľa – Veča

Uznesenie č. 1/2010 – XVII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Eriky Velázquezovej - schváliť odpustenie režijných nákladov a neschváliť zámenu priestorov)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie ročného nájmu za nebytové priestory (poschodie + suterén), odpustenie režijných nákladov a zámenu priestorov v Spoločenskom dome Šaľa - Veča,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t. j. zníženie nájomného pre občianske združenie,
C. schvaľuje
1. nájomné za prenájom nebytových priestorov v Spoločenskom dome Šaľa - Veča vo výške 0,60 Eur/rok žiadateľovi Fotoklub Šaľa, o. z., na obdobie od 01. 01. 2010 do
31. 12. 2010,
2. odpustenie režijných nákladov, 
D. neschvaľuje
zámenu priestorov.

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Nehlasovalo: 1
Ing. Jozef Husárik,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál číslo D 4/1/2010 - SRDIEČKO, n. o. (detské jasle), Mgr. Andrea Becker,
J. Palárika 3, Šaľa – žiadosť o odpustenie nájomného

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie nájomného pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a bod 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - vzhľadom na  charakter činnosti danej neziskovej organizácie,

C. schvaľuje
prenájom za nebytové priestory v bývalej materskej škole J. Palárika a časti dvora od     01.01.2010 do 31.12.2010 pre neziskovú organizáciu Srdiečko – detské jasle, za symbolickú cenu 0,05 Eur/mesiac, t. j. 0,60  Eur/ročne (18,- Sk/rok).

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 8
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Ľubomír Stredanský,
Proti hlasovalo: 3
Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Zdržalo sa: 6
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 5/1/2010 - GEOS - GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Šaľa, Jesenského 652/12 – žiadosť o prenájom pozemku

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku,
B. schvaľuje
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže v zmysle § 281 až  288 Obchodného zákonníka o najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23 o výmere 2 127 m2.
      Termín: 2. zasadnutie MsZ                                                      Zodpovedný: prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 8
Ing. František Botka, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi,
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 8
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 10
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,
Počet neprítomných: 5
Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Marián Kántor, Mgr. Jozef Varsányi.

Prílohy