Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2007 - 10:21  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:32  //  zobrazené: 2544

01/2007 zasadnutie komisii pre strategický rozvoj

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 14.03.2007

Program:
1. otvorenie, výmena kontaktov
2. plán činnosti komisie
3. zásady informovania v meste Šaľa
4. VZN č.2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
5. Záver

K bodu 1:
Predseda komisie Ing.  Peter Hollý privítal prítomných, požiadal o výmenu kontaktov medzi členmi a zároveň navrhol, že vytvorí mailing link v rámci komisie pre vzájomnú  informovanosť.

K bodu 2:
V oblasti strategického rozvoja a plánovania:
- stanoviská k základným otázkam rozvoja mesta
- reprioritizácia cieľov územného plánu mesta
- investičné projekty pre podnecovanie ekonomického rozvoja mesta
- koordinácia pri regenerácii a integrovanej obnove sídiel
- realizácia a priebeh plnenia stanovených rozvojových zámerov

V oblasti komunikačnej a mediálnej politiky mesta:
- vypracovanie zásad informovania občanov mesta
- systém zverejňovania informácii na internete
- rozvoj komunikácie s občanmi mesta s cieľom zvýšiť úroveň participácie

V oblasti informatizácie samosprávy:
- automatizácia samosprávy pre zabezpečenie vyššej efektivity mesta s využitím
  súčasného stavu MIS
- vybudovanie informačného systému na riadenie mesta ako celku, na riadenie MU
  s možnosťou výstupov pre informovanie občanov
- vykonanie softwarového auditu s dôrazom na ochranu autorských práv,
  dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a  práv na ochranu
  osobných údajov
- vypracovanie implementačných postupov pre automatizáciu procesov
   v samospráve  

V oblasti čerpania fondov EÚ:
- aplikácia programových dokumentov /Národný strategický referenčný rámec SR/
   pre podmienky a potreby mesta
- strednodobý program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
- projektová činnosť mesta v zmysle možnosti jeho rozvoja s využitím
   nevlastných zdrojov financovania
- priebeh plnenia a realizácie projektov
 K návrhu činnosti komisie nemali členovia pripomienky a jednohlasne s ním súhlasili.

K bodu 3:
V zmysle uznesenia MsZ pripravil Ing. Mečiar  „Zásady informovania v meste Šaľa“ – návrh.
Komisia prerokovala predložený návrh a v rámci diskusie odporučila preformulovať článok 5 – Informačné tabule mesta.
Z diskusie vyplynulo: -  zistiť investičné náklady na zriadenie alebo rekonštrukciu mestského rozhlasu
- regionálna televízia – v zmluve znížiť objem vysielacieho času, zistiť  penetráciu u káblových distribútorov  (SBD, SSC)
- poslanecká kancelária – vytvorenie priestoru na stretávanie sa poslancov s občanmi
- web mesta – v novej štruktúre je potrebné definovať tipy informácií,  ktoré budú v jazykových mutáciách.
Záver: Komisia predložený materiál „Zásady informovania v meste Šaľa“ odporúča prerokovať na zasadnutí mestského zastupiteľstva v navrhovanom znení.

K bodu 4:
Ing. Nitrayová predložila komisii návrh VZN č.2/2007 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb, kde zdôvodnila prečo je potrebná novelizácia VZN č.3/2001 o usmerňovaní podnikateľskej a ekonomickej činnosti v meste Šaľa.
Z diskusie vyplynulo, že v návrhu je nutné vynechať podmienky, ktoré regulujú činnosti medzi 6.00 h a 22.00 h.
Záver: Komisia odporúča tento návrh VZN č.2/2007 predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva a do 6 mesiacov ho prepracovať.

Diskusia:
T. Vajda – informoval prítomných o príprave odborných častí Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Šaľa a okolie a zároveň ponúkol možnosť  spolupráce pri tvorbe podkladov PHSR VÚC Nitra.