Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 10.07.2007 - 08:09  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:36  //  zobrazené: 2325

01/2007 zasadnutie komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie

číslo: 01/2007  |  dátum konania: 07.03.2007

Prítomní: MUDr. Grell, Ing. Galbavá, RSDr. Gomboš, JUDr. Marinčák, Mgr. Šterka, p. Valent, p. Verešová, Ing. Vičíková, Mgr. Zozuláková
Ospravedlnení: MUDr. Kromerová, Ing. Topercerová, Ing. Lužica
Neprítomný: Mgr. Mika
Prizvaní: p. Botková, p. Hlavatá, p. Sklenár

Program: 1. Otvorenie
2. Prerokovanie žiadostí z referátu bytov
3. Prerokovanie návrhu podujatia“ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov mesta Šaľa za rok 2006 “
4. Prerokovanie žiadostí športových klubov
5. Prerokovanie termínov zasadnutí komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie v roku 2007
6. Rôzne
7. Záver

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie MUDr. Jozef Grell, ktorý privítal a predstavil nových členov komisie, ktorí boli zvolení MsZ v Šali. Po úvodnom predstavení pristúpil k rokovaniu. Program bol doplnený o dva materiály: Kolkáreň – prenájom kolkárne a Návrh riešenia problematiky dlžníkov v mestských bytoch.

K bodu č. 2

1. Renáta Užovičová, bytom Šaľa, Narcisová 1948/17, poschodie II, č. bytu 9  a Rozália Hambalková, bytom Šaľa, Narcisová 1948/17, poschodie II, č. bytu 11 – žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov

U z n e s e n i e č. 1/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schválenie dohody o výmene bytov medzi Renátou Užovičovou, bytom Šaľa, Narcisová 1948/17, poschodie II, č. bytu 9 a Rozáliou Hambalkovou, bytom Šaľa, Narcisová 1948/17, poschodie II, č. bytu 11.

2. Tibor Molnár, bytom Šaľa, ul. Rímska 2139/5 – žiadosť o povolenie do podnájmu  3- izbového bytu č. 17 na Rímskej ul. 2139/5 Petrovi Sčípovi, nar. 06.03.1965 a Zuzane  Sčípovej, nar. 30.10.1973

U z n e s e n i e č. 2/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča vyhovieť žiadosti kladne t.j. odporúča do podnájmu 3- izbového bytu č.17 na Rímskej ul 2139/5 Tibora Molnára Petra Sčípu, nar. 06.03.1965 a Zuzanu Sčípovú, nar. 30.10.1973 na dobu určitú do jedného roka.

3. Gabriel Sáraz, Hlavná ul. č. 2112/95 – žiadosť o povolenie do podnájmu 2-izbového bytu č.11 na Hlavnej ul. č.95 Agneše Cibulkovej, nar. 15.06.1964

U z n e s e n i e č. 3/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča vyhovieť žiadosti kladne t.j. odporúča do podnájmu 2- izbového bytu č.11 na Hlavnej ul 2112/95 Gabriela Sáraza Agnešu Cibulkovú, nar.15.06.1964 na dobu určitú do jedného roka.

4. Branislav Pacúch, nar. 27.04.1970, bytom Šaľa, Narcisová 1948/19 – žiadosť o súhlas s uzavretím dohody o podnájme 2.izbového bytu na Narcisovej ul. č.19, byt č.60 s Norbertom Turaiom, nar.03.05.1970, bytom Šaľa, Narcisová 19 (býva u matky Márie Turaiovej v DOS)

U z n e s e n i e č. 4/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča vyhovieť žiadosti kladne t.j. súhlasí s uzavretím dohody o podnájme 2-izbového bytu na Narcisovej ul.č.19, byt č. 60 s Branislavom Pacúchom, nar. 27.04.1970, bytom šaľa,Narcisová 1948/19 a Norbertom Turaniom, nar. 03.05.1970, bytom Šaľa, Narcisová 19 na dobu určitú do jedného roka.

5. Pavol Jurík, nar. 28.10.1974, bytom Šaľa, Fr. Kráľa 1866/1 – žiadosť o uzavretie dohody o spoločnom nájme a užívaní bytu s Bc. Róbertom Botkom, nar. 27.04.1982, bytom Šaľa, J. Hollého  č.1842/26

U z n e s e n i e č. 5/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča vyhovieť žiadosti kladne t.j. súhlasí s uzavretím dohody o spoločnom nájme a užívaní bytu na ulici Fr. Kráľa 1866/1, byt č. 5, jednoizbový, na prízemí s Pavlom Juríkom, nar. 28.10.1974 a Bc. Róbertom Botkom, nar. 27.04.1982.

6. Uvoľnená garsónka na Hlavnej ulici č.2112/95, č. bytu 10, na prízemí p. Botková uviedla, že dňa 12.12.2006 bola uvoľnená garsónka na Hlavnej ulici č.2112/95 na prízemí po nájomcovi Michalovi Molnárovi.

U z n e s e n i e č. 6/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č.10, garsónku, na prízemí, v dome 2112 vo vchode 95 na Hlavnej ulici v Šali Lucii Švejkovskej a manželovi Václavovi, bytom Šaľa, ul. L. Svobodu 8 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ v Šali zo dňa 30.08.2006 a schválený primátorom mesta.

7. Uvoľnená garsónka na Rímskej ulici č.2139/5 č. bytu 5, na prízemí
Dňa 30.01.2007 bola uvoľnená garsónka na Rímskej ulici č.2139/5 na prízemí po nájomcovi Dušanovi Damborskom.


U z n e s e n i e č. 7/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č.5, garsónku, na prízemí, v dome 2139 vo vchode 5 na Rímskej ulici v Šali Lukášovi Mockovi a priateľke, bytom Šaľa, ul. L. Svobodu 1935/5 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ v Šali zo dňa 30.08.2006 a schválený primátorom mesta.

8. Uvoľnený dvojizbový byt na Rímskej ulici č.2138/3, č. bytu 18, II. poschodie
Dňa 01.02.2007 bol uvoľnený dvojizbový byt na Rímskej ulici č.2138/3 na II. poschodí po nájomcovi Tiborovi Lehockom.

U z n e s e n i e č. 8/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča prideliť nájomný byt č.18, dvojizbový, na II. poschodí, v dome 2138 vo vchode 3 na Rímskej ulici v Šali Martinovi Bórikovi a Márii Dobošovej, bytom Šaľa, ul. V. Šrobára 571/8 zo Zoznamu poradovníka uchádzačov o prenájom bytu vo vlastníctve mesta Šaľa zostavený v súlade s VZN č.6 a Smernice MV a RR č.3/2002, vypracovaný Bytkomfortom s.r.o. v Šali, na základe stanoviska komisie sociálnej, zdravotnej a pre bytové otázky pri MsZ v Šali zo dňa 30.08.2006 a schválený primátorom mesta.

9. Návrh riešenia problematiky dlžníkov v mestských bytoch
Návrh riešenia problematiky dlžníkov v mestských bytoch vypracovala Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMM Šaľa.
P. Botková uviedla, že tento návrh je výhodný pre Bytkomfort s.r.o. z dôvodu, že Slovenský bytový servis, s.r.o. Trnava prevezme pohľadávky neplatičov. Prítomní členovia komisie vyjadrili obavu, že podľa tohto návrhu záväzky pre mesto naďalej zostanú.

U z n e s e n i e č. 9/2007
Komisia sociálne, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča schváliť riešenie problematiky dlžníkov v mestských bytoch predložený Bytkomfortom s.r.o., správcovskou organizáciou mestských bytov, prostredníctvom firmy Slovenský bytový servis s.r.o. Trnava s podmienkou, že Slovenský bytový servis s.r.o. Trnava v prípade, že dôjde k neplateniu nájomného a deložácií obyvateľov sa zaviazal o náhradné ubytovanie pre neplatičov.

k bodu č. 3

Návrhy boli predložené od športových klubov pôsobiacich na území Mesta Šaľa.

Predseda komisie MUDr. Grell uviedol, že tento vypracovaný návrh je veľmi rozsiahly, ťažko sa členom komisie vyberá najúspešnejší športovec za jednotlivé kategórie. Navrhol a poveril členov komisie p. Valenta a JUDr. Marinčáka vypracovať kritériá – zásady pre jednotlivé kluby, z ktorých by komisia v budúcnosti vybrala úspešného športovca. Všetcí prítomní s návrhom predsedu komisie súhlasili.
Pani Verešová navrhla zmeniť názov „ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2006 na
„ Ocenený športovec mesta za rok 2006“.

U z n e s e n i e č. 10/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča zmeniť názov
„ Vyhlásenie najúspešnejších športovcov za rok 2006“ na „ Ocenený športovec mesta za rok 2006“.

U z n e s e n i e č. 11/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča:
- uskutočniť podujatie „ Ocenený športovec mesta za rok 2006 “ na deň 30.03.2007 o 16,00 hod. v kinosále MsKS v Šali
- spoločenskú časť uskutočniť v KD na Hornej ulici v Šali
- občerstvenie zabezpečí firma ELSA Močenok.

U z n e s e n i e č. 12/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča oceniť všetkých navrhovaných športovcov v uvedenom zozname okrem Kolektívy- hádzaná/ chlapci, dievčatá/ prípravka, ZŠ J. Murgaša v Šali z dôvodu, že je to novovzniknuté družstvo a nebolo v roku 2006 registrované .

U z n e s e n i e č. 13/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča za moderátorku a prípravu kultúrnej časti Mgr. Ľudmilu Iványiovú, vedúcu MsKS v Šali a JUDr. Marinčákovi odporúča zabezpečiť účinkujúcich v kultúrnom programe.

U z n e s e n i e č. 14/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča:
- zakúpiť poháre a kvety pre ocenené športovkyne
- na poháre napísať štítok „ Ocenený športovec, Mesto Šaľa za rok 2006“
- vydať bulletin Ocenených športovcov za rok 2006
- pripraviť pozvánky a propagačný materiál na spoločné podujatie Mestského úradu v Šali a Okresnej asociácie telovýchovných jednôt a klubov.

Kolkáreň – prenájom kolkárne

TJ Slovan Duslo Šaľa navrhla nasledovné využitie kolkárne:
- pre MsÚ a mestské organizácie 80h/rok za poplatok 50,-Sk/h
- športové triedy a CVČ 80/h rok za poplatok 50,-Sk/h
- ostatné organizácie a verejnosť 100/h ročne za poplatok 600,-Sk/h.

U z n e s e n i e č. 15/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča využitie kolkárne pre verejnosť, pre potreby mesta ako aj pre potreby všetkých škôl, nielen pre športové triedy v meste a pre CVČ.

k bodu č. 4

1. FK Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.000,-Sk na ceny pre
chlapcov narodených v roku 1996


U z n e s e n i e č. 16/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí so zakúpením cien pre chlapcov narodených v roku 1996 vo výške 2.958,-Sk.

2. FK Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 5.000,-Sk na ceny pre chlapcov narodených v roku 1995

U z n e s e n i e č. 17/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí so zakúpením cien pre chlapcov narodených v roku 1995 vo výške 2.958,-Sk.

3.   FK Slovan Duslo Šaľa – žiadosť o poskytnutie dotácie vo výške 4.900,-Sk na ceny pre
žiakov narodených po 01.01.1997 a mladší


U z n e s e n i e č. 18/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí so zakúpením cien pre žiakov  narodených po 01.01.1997 a mladší vo výške 2.958,-Sk.

4. Športový strelecký klub- žiadosť o dotáciu vo výške 7.200,-Sk na ceny Majstrovstvá kraja Nitra v streľbe zo vzduchových zbraní

U z n e s e n i e č. 19/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí so zakúpením cien na Majstrovstvá kraja Nitra v strľbe zo vzduchových zbraní vo výške 5.530,50,-Sk.

5. Plávanie otužilcov „ Ľadové medvede “ dňa 11.02.2007 o 13,00 hod. pri reštaurácii Hepaj

U z n e s e n i e č. 20/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie berie žiadosť na vedomie. Odporúča doplniť žiadosť v ktorej bude uvedená finančná čiastka na podujatie. Po doplnení údajov sa bude žiadosťou zaoberať na najbližšom zasadnutí komisie.

6. Hádzanársky klub mužov – žiadosť o dotáciu vo výške 3.000,-Sk na zakúpenie vecných 
cien


U z n e s e n i e č. 21/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie súhlasí so zakúpením vecných cien pre hádzanársky klub mužov vo výške 1.295,50,-Sk.

7. Mestský hokejový klub Šaľa – žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie v čiastke 10.000,-Sk v ľadovom hokeji žiakov v Rakúsku na zabezpečenie autobusovej dopravy.

U z n e s e n i e č. 22/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančnú dotáciu v čiastke 10.000,-Sk v ľadovom hokeji žiakov v Rakúsku na zabezpečenie autobusovej dopravy z dôvodu reprezentácie Mesta Šaľa v zahraničí.

8. TJ Slávia SOUP – Slovenský voltížny pohár – žiadosť o dotáciu vo výške 20.000,-Sk

U z n e s e n i e č. 23/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančnú dotáciu v čiastke 5.000,-Sk  na zakúpenie cien pre deti: od 6 – 14 rokov a mládež a dospelí: od 14- 26 rokov.

9. TJ Slávia SOUP – CVI Šaľa - Svetový voltížny pohár – žiadosť o dotáciu vo výške 60.000,-Sk

U z n e s e n i e č. 24/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančnú dotáciu v čiastke 10.000,-Sk  na zakúpenie cien pre vekovú skupinu od 6 – 25 rokov.

10. Poľovnícke združenie Agačáreň Veča – žiadosť o dotáciu vo výške 20.000,-Sk na nákup
šiestich hodnotných cien – O putovný pohár primátora mesta Šaľa III. ročník

U z n e s e n i e č. 25/2007
Komisia sociálna, pre mládež a šport a neziskové organizácie odporúča poskytnúť finančnú dotáciu v čiastke 3.000,-Sk  na zakúpenie pre Poľovnícke združenie Agačáreň Veča na podujatie O putovný pohár primátora mesta Šaľa III. ročník.

k bodu č. 5

Členovia komisie sa dohodli, že zasadnutia Komisie sociálnej, pre mládež a šport a neziskové organizácie budú v stredu, prvý týždeň v mesiaci so začiatkom o 16,00 hod.
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu MUDr. Jozef Grell, predseda komisie sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.