Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 31.05.2010 - 09:47  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:25  //  zobrazené: 2494

Zoznam obyvateľov Domova opatrovateľskej služby, na Narcisovej ulici v Šali - Veči

číslo: I15/2010

Požadované informácie:

Zoznam obyvateľov Domova opatrovateľskej služby, na Narcisovej ulici v Šali - Veči, vchod č. 19 a dôvody prečo boli do tohto zariadenia umiestnení.
Zoznam obyvateľov, ktorí opatrovateľské služby potrebujú a využívajú.
Či sa nezmenil účel využívania Bytového domu – DOS.

Sprístupnené informácie:

Zoznam obyvateľov DOS Šaľa – Veča, vchod č. 19, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby:

1. Juliana Bujková
2. Eugen Sipos
3. Mária Kukanová
4. Ladislav Beneš
5. František Musiejovský a Jolanou Janíčeková
6. Michal Godány a manž. Júlia Godányiová
7. Juliana Valková
8. Jolana Galisová
9. Rozália Špániková
10. Júlia Hátašová
11. Alžbeta Kováčiková
12. Pavol Hátaš a Judita Matajszová
13. Anna Kotlárová
14. Jana Takácsová
15. Júlia Illéšová
16. Irena Illéšová
17. Juliana Hendlová  a syn Miroslav Lastovka
18. Mária Švelanová
19. Imrich Bujko
20. Anna Bujková – vo výpovedi z nájmu bytu

Dôvodom na pridelenie bytu obyvateľom uvedeným v zozname je splnenie predpokladov pre poskytovanie opatrovateľskej služby podľa zákona č. 195/1998 Z. z., prípadne odkázanosť na pomoc inej fyzickej osoby a vydanie príslušného rozhodnutia a  tým splnenie osobitného určenia bytu ustanoveného zákonom č. 189/1992 Zb. o  úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov, ktoré sú bližšie špecifikované Všeobecne záväzným nariadením mesta Šaľa č. 9/2009 o hospodárení s bytovým fondom vo vlastníctve mesta Šaľa a bytmi v domoch s opatrovateľskou službou.

Všetci vyššie uvedení obyvatelia opatrovateľskú službu potrebujú a využívajú v súlade 
s uzatvorenými zmluvami o jej poskytovaní s výnimkou Anny Bujkovej, ktorej bola vypovedaná zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby a je vo výpovedi z nájmu bytu.

Účel využívania bytového domu sa v ničom nezmenil, v súčasnosti je z 32 bytov vo vchode
č. 19 vyčlenených 20 bytov ako byty osobitného určenia a 12 bytov ako riadne komunálne byty.

Žiadateľ: Ing. Jana Packová, Močenok