Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:12  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:13  //  zobrazené: 1487

Zoznam doručených kópií výpovedí podľa § 3 ods. 5 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom

číslo: I50/2012

Požadované informácie:
- zo zoznamu doručených kópií výpovedí podľa § 3 ods. 5 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom:
1) adresa nehnuteľnosti s regulovaným nájomným, ktorej sa výpoveď týka,
2) meno, priezvisko a bydlisko prenajímateľa, ktorý dal nájomcovi výpoveď,
3) dátum podania predmetnej výpovede.
- zo zoznamu žiadateľov o bytovú náhradu podľa § 9 ods. 8 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom:
1) adresa nehnuteľností s regulovaným nájomným, za ktorú si žiadateľ uplatnil bytovú náhradu,
2) mená a priezviská žiadateľov, ktorí požiadali o bytovú náhradu,
3) dátum podania predmetnej žiadosti o bytovú náhradu.

Sprístupnené informácie:
Mestu Šaľa nebola doručená výpoveď od prenajímateľov nehnuteľností v zmysle zákona
č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a ani žiadna žiadosť o bytovú náhradu podľa vyššie uvedeného zákona.