Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.05.2022 - 16:44  //  aktualizácia: 11.05.2022 - 16:45  //  zobrazené: 225

Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 3 písm. k) v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,správny poriadok“) rozhodol podľa § 29 ods. 11 zákona č. 24/2006 Z. z., v súlade s § 46 a § 47 správneho poriadku po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou“, pre navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35826487, takto:

Výrok

Zmena navrhovanej činnosti, ktorej účelom je rekonštrukcia kotla K5 na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky kotla počas obdobia po roku 2023, na zosúladenie emisií NOx kotla s legislatívou a tiež obnova zariadenia, ktoré je v nevyhovujúcom stave sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. sa určujú nasledujúce podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie: • zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Močenok a nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

Odôvodnenie

Dňa 04.04.2022 bolo na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len ,,OÚ Šaľa, OSZP“) doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zosúladenie emisií NOx kotla K5 s legislatívou“ navrhovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35826487 (ďalej len ,,navrhovateľ“) podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. (ďalej len „oznámenie“) vypracované podľa Prílohy č. 8a k zákonu č. 24/2006 Z. z. OÚ Šaľa, OSZP oznámil všetkým známym účastníkom konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie. OÚ Šaľa, OSZP dňa 05.04.2022 zverejnil oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. a informáciu pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. na webovom sídle ministerstva v informačnom systéme procesov EIA/SEA na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zosuladenie-emisii-nox-kotla-k5-s-legislativou- a zároveň zaslal žiadosť o stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Navrhovaná činnosť, ktorej sa predmetná zmena týka, je zaradená do Zoznamu navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie podľa prílohy č. 8 k zákonu č. 24/2006 Z. z., kapitola 2. Energetický priemysel, položka č. 1. Tepelné elektrárne a ostatné zariadenia na spaľovanie s tepelným výkonom - s parametrami pre zisťovacie konanie v časti B – od 50 MW do 300 MW. Opis navrhovanej činnosti Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia kotla K5 na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky kotla počas obdobia po roku 2023, aby sa dosiahlo zosúladenie emisií NOx kotla s legislatívou a tiež obnova zariadenia, ktoré je v nevyhovujúcom stave. Na dosiahnutie zníženia emisií NOx sa ako optimálne riešenie ukázala výmena súčasných horákov kotla K5 za najmodernejšie nízkoemisné horáky, ktoré kombinujú primárne metódy zníženia emisií NOx (redukcia vzniku emisií NOx priamo v spaľovacom priestore znižovaním špičkových teplôt plameňa, alebo znížením obsahu O2 v spaľovacom vzduchu, čím sa spomaľuje premena dusíka v palive (zmesi palivo/vzduch) na NOx a tvorba termických NOx pri zachovaní vysokej účinnosti spaľovania), pričom nebudú potrebné ďalšie úpravy a zásahy do existujúceho zariadenia Teplárne. Budú inštalované 4 ks nízkoemisných horákov na miesta pôvodných horákov. S výmenou horákov budú súvisieť nasledovné úpravy: • výmena pôvodných horákových okien v membránovej stene spaľovacej komory, realizácia novej výmurovky pre difúzory horáka • výmena pôvodného vysokonapäťového pohonu vzduchového ventilátora za nový nízkonapäťový motor vzduchového ventilátora s frekvenčným meničom • úprava vzduchových potrubí • izolácia membránovej steny v oblasti nových horákov s použitím izolačnej rohože z minerálnej vaty a oplechovanie pozinkovaným plechom • výmena existujúceho hlavného uzáveru kotla K5 a existujúcich plynových armatúr od hlavného regulačného ventilu až po horáky za nové • elektrické napájanie všetkých komponentov horákov bude z max 230 V AC pre zapaľovače horákov, nové armatúry budú pneumatické alebo s elektropohonom‐24VDC zo zabezpečeného zdroja • pre riadenie technológie nových horákov (BMS) sa využije, resp. rozšíri existujúci systém Yokogawa ProSafe, ktorý bude upgradovaný na R6 a kvôli legislatívnym požiadavkám rozšírený o samostatný rám s kartami pre riadenie horákov (BMS). Bude doplnená/upravená SW komunikácia medzi DCS a Yokogawa ProSafe(BMS) o nové signály horákov. Dôležité signály budú zapojené hardvérovo. • dodávka nových prístrojov MaR Ďalšie úpravy potrebné pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky kotla K5: • Výmena dvoch znížených diaľkových vodoznakov • Výmena vstrekovacích regulačných ventilov riadenia teploty pary • Obnova pôvodných armatúr, existujúceho technologického zariadenia a meracej techniky: - výmena hlavného parného uzáveru kotla - výmena uzatváracej a regulačnej armatúry na nábehovej vetve - výmena dvoch armatúr výpuste kotlového telesa - výmena armatúr na ľavej vetve napájacej hlavy - výmena regulačnej armatúry na dymovode - doplnenie meraní tlaku a teploty na výstupnom parovode K5 - oprava prietokomerov napájacej vody, pary, zemného plynu a vzduchu - oprava prevádzkových analyzátorov kotla K5 - výmena dávkovacích staníc NH3 a fosfátu - obnova prevádzkového merania emisií - obnova EPS v priestore kotolne Odvod spalín zaústením do 240 m vysokého komína sa po rekonštrukcii nemení. V súlade s § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. doručili príslušnému orgánu svoje písomné stanoviská v zákonom stanovenom termíne k predmetnému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti tieto subjekty: 1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie a) štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OU-SA-OSZP-2022/003177-2 doručený dňa 21.04.2022, vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Zmena navrhovanej činnosti sa bude realizovať na prevádzke ,,Tepláreň“, ktorá je začlenená ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia a kategorizovaná podľa prílohy č.1 vyhlášky č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,vyhláška č. 410/2012 Z. z.“) nasledovne: 1. PALIVOVO - ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW ≥ 50 Menovitý tepelný príkon kotla K5 sa po rekonštrukcii horákov nebude meniť (85,6 MWt). Odvod spalín bude riešený cez existujúci komín s výškou 240 m. Dodržiavanie emisných limitov sa bude preukazovať diskontinuálnym periodickým oprávneným meraním. K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a nepožaduje činnosť ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. b) štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OU-SA-OSZP-2022/003230-2 doručený dňa 21.04.2022: vo svojom stanovisku uvádza, že na dotknutom území uvedenom v oznámení o zmene navrhovanej činnosti platí v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. Do dotknutého územia a jeho okolia nezasahujú žiadne veľkoplošné ani maloplošné prvky ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Na vyššie uvedenom území sa nenachádza chránené územie ani územie zaradené do sústavy chránených území NATURA 2000. Z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky a navrhovanú činnosť nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. c) štátna správa v odpadovom hospodárstve, list č. OU-SA-OSZP-2022/003263-2 doručený dňa 13.04.2022: nemá pripomienky k predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti d) štátna vodná správa, list č. OU-SA-OSZP-2022/003142-2 doručený dňa 06.04.2022: nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti 2. Slovenská inšpekcia životného prostredia, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, list č. 6648-13076/2022/Čás/370211007, doručený dňa 12.04.2022 nemá pripomienky k zmene navrhovanej činnosti. 3. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, list č. CS 07695/2022, CZ 13570/2022 doručený dňa 14.04.2022 vo svojom stanovisku uvádza nasledovné: Zmena navrhovanej činnosti musí byť v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou dotknutej obce Močenok. Zmena navrhovanej činnosti nesmie byť v rozpore s Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja schváleným uznesením č. 113/2012 z 23. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 14. mája 2012 a jeho záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 2/2012 a ani s jeho Zmenami a doplnkami č. 1 schválenými uznesením č. 111/2015 zo 16. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 20. júla 2015 a ich záväznou časťou vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015. K predloženej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky. Realizáciou činnosti v súlade s platnou legislatívou sa nepredpokladajú závažné negatívne vplyvy na lokalitu a jej obyvateľov a preto zmenu navrhovanej činnosti nepožaduje posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyjadrenie OÚ Šaľa, OSZP: Pripomienka je akceptovaná a zapracovaná do podmienok rozhodnutia. 4. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, list č. ORHZ-NR1-2022/000378-002 doručený dňa 07.04.2022 vo svojom stanovisku uvádza, že z hľadiska ochrany pred požiarmi nepredpokladá vznik negatívnych vplyvov na životné prostredie. Dotknuté orgány neuviedli vo svojich stanoviskách také nedostatky, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti pri akceptovaní navrhovaných podmienok a opatrení. Vo svojich stanoviskách sa vyjadrili, že nepožadujú ďalšie posudzovanie činnosti podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie bolo na OÚ Šaľa, OSZP zaslané stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, list č. RÚVZ/PPL/1096/2022, doručený dňa 26.04.2022, ktorý vo svojom stanovisku uvádza, že súhlasí so zmenou navrhovanej činnosti a nemá pripomienky. Obec Močenok vo svojom stanovisku (list č. OcUMOC-830/2022/4952, doručený dňa 28.04.2022) oznámila zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli obce a informovala o tom, že verejnosť nedoručila k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti žiadne pripomienky Ďalšie oslovené orgány Ministerstvo hospodárstva SR, Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Obec Trnovec nad Váhom a Mesto Šaľa nedoručili v zákonnej lehote stanoviská príslušnému orgánu, preto sa podľa § 29 ods. 9 zákona č. 24/2006 Z. z. považujú za súhlasné. 5. Dotknutá verejnosť v zmysle § 24 zákona č. 24/2006 Z. z. - Združenie domových samospráv v zastúpení predsedom Marcelom Slávikom (ďalej len ,,Združenie“ ) prejavila záujem na navrhovanej činnosti a prostredníctvom elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy doručila vyjadrenie dňa 08.04.2022, v ktorom neboli k zmene navrhovanej činnosti vznesené žiadne pripomienky. OÚ Šaľa, OSZP listom č. OU-SA-OSZP-2022/003111-13 zo dňa 27.04.2022 oboznámil účastníkov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku a stanovil lehotu na vyjadrenie sa do 5 dní odo dňa doručenia listu. Zároveň OÚ Šaľa, OSZP zverejnil na webovom sídle MŽP SR enviroportal.sk, na stránke predmetného zámeru stanoviská dotknutých orgánov, dotknutej obce a vyjadrenia účastníkov konania. V stanovenej lehote neboli zo strany účastníkov konania zaslané k podkladom pre vydanie rozhodnutia podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku žiadne pripomienky. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie je konaním pred povoľovacou činnosťou a predmetom je posúdenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces zisťovacieho konania má poskytnúť základné informácie a hodnotenia pred prvým povolením podľa osobitných predpisov. Vychádza teda z podrobnosti riešenia v prvej etape prípravy, nepredstavuje žiadny druh povolenia a takéto povolenie nenahrádza. Všetky relevantné požiadavky budú riešené v rámci následných povoľovacích konaní. Cieľom je získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činnosti podľa osobitných predpisov, nevytvára vecný ani časový priestor na posúdenie navrhovaného umiestnenia stavby v rozsahu kompetencií stavebného úradu. OÚ Šaľa, OSZP opodstatnené pripomienky, majúce oporu v zákone, zahrnul medzi požiadavky, ktoré bude potrebné zohľadniť v dokumentácii k stavebnému konaniu a v procese konania o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Odôvodnenie vydania rozhodnutia a úvahy, ktoré boli použité pri hodnotení kritérií pre zisťovacie konanie podľa prílohy č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov OÚ Šaľa, OSZP na základe oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a doručených stanovísk a podľa kritérií pre zisťovacie konanie podľa § 29 a uvedených v prílohe č. 10 zákona č. 24/2006 Z. z. zistil nasledujúce skutočnosti: I. POVAHA A ROZSAH NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: 1. Rozsah navrhovanej činnosti Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je rekonštrukcia kotla K5 na zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky kotla počas obdobia po roku 2023, aby sa dosiahlo zosúladenie emisií NOx kotla s legislatívou a tiež obnova zariadenia, ktoré je v nevyhovujúcom stave. Rozsah úprav, ktorými sa zabezpečí dodržiavanie emisných limitov a spoľahlivá prevádzka kotla K5 v budúcnosti, bol určený po preverení aktuálneho stavu jednotlivých častí kotla a periférnych strojnotechnologických zariadení vrátane merania a regulácie (MaR) a SRTP nasledovne: Nízko emisné horáky: Budú dodané 4 ks nových nízko emisných horákov od renomovaného výrobcu a umiestnené v miestach pôvodných horákov. Horáky budú dodané s plynovými armatúrovými stanicami, ktoré zahŕňajú všetky potrebné prvky pre ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. Regulácia prietoku zemného plynu a vzduchu bude pre každý horák samostatná. Horákové okná v membránovej stene spaľovacej komory: Z dôvodu požadovaného tvaru výstupného difúzora dodávateľa horákov bude potrebné upraviť pôvodné horákové okná a budú dodané nové horákové krabice a zrealizovaná nová výmurovka pre difúzory horáka. Vzduchový ventilátor: Pre zabezpečenie schopnosti prevádzkovania kotla K5 v celom regulačnom rozsahu nových horákov bude nahradený pôvodný vysokonapäťový pohon vzduchového ventilátora, ktorý bol inštalovaný pri poslednej rekonštrukcii (v roku 2006) novým nízkonapäťovým motorom s frekvenčným meničom a parametrami ako existujúci motor vzduchového ventilátora. Vzduchové potrubie: Bude potrebné upraviť existujúce vzduchovody kotla za účelom zaústenia existujúcich vzduchovodov do nových vzduchových skríň horákov. Izolácia: Izolácia membránovej steny v oblasti zabudovania horákov bude dimenzovaná tak, aby povrchová teplota na oplechovaní nepresiahla 50 °C pri teplote okolitého vzduchu 25 °C. Na izoláciu sa použijú izolačné rohože z minerálnej vaty. Pre oplechovanie sa použije pozinkovaný plech. Armatúry zemného plynu a potrubie: Predpokladá sa výmena existujúceho hlavného uzáveru kotla K5 a existujúcich plynových armatúr od hlavného regulačného ventilu až po horáky za nové. Plynové potrubia zostanú súčasné. Nominálna spotreba zemného plynu kotla K5 je v súčasnosti 8 860 Nm3/h. Prevádzkový rozvod silnoprúdu: Predpokladá sa, že elektrické napájanie všetkých komponentov horákov bude z max 230 V AC pre zapaľovače horákov, nové armatúry budú pneumatické alebo s elektropohonom‐24VDC zo zabezpečeného zdroja. Riadiaci systém: V súčasnosti zabezpečuje systém kontroly a riadenia kotla K5 nadradený DCS Yokogawa Centum VP. Blokačný systém kotla K5 zabezpečuje Yokogawa ProSafe. Súčasné horáky majú vlastný horákový automat (BMS) SIMATIC S5, ktorého komunikáciu so zvyšnými riadiacimi systémami (Yokogawa Centum, Yokogawa ProSafe) zabezpečuje SMATIC S7. Z dôvodu, že súčasná topológia riadenia kotla K5 nie je unifikovaná, a jednotlivé riadiace systémy už nie sú podporované, sa pre riadenie technológie nových horákov (BMS) využije, resp. rozšíri existujúci systém Yokogawa ProSafe, ktorý bude upgradovaný na R6 a kvôli legislatívnym požiadavkám rozšírený o samostatný rám s kartami pre riadenie horákov (BMS). Týmto sa zachová unifikácia komunikácií, štruktúry celého riadenia kotla K5, vizualizácie, alarmovanie, atď. Bude doplnená/upravená SW komunikácia medzi DCS a Yokogawa ProSafe(BMS) o nové signály horákov. Dôležité signály budú zapojené hardvérovo. V rámci tejto zmeny navrhovanej činnosti bude systém riadenia Teplárne modernizovaný tak, aby boli splnené legislatívne požiadavky a vnútropodnikové smernice pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti. Prístroje MaR: V rámci dodávky technológie nových horákov budú dodané aj všetky potrebné prístroje. Všetky budú so štandardným výstupným signálom 4‐20 mA. Všetky prevodníky alebo spínače budú vhodné pre poľnú inštaláciu a budú mať robustné, prachotesné, vode odolné kryty. Teplomery budú inštalované v jímkach s cieľom umožniť ich budúcu výmenu. Množstvá plynu do horákov budú merané prostredníctvom škrtiacich prvkov ‐ clon, snímačov diferenčného tlaku s nasledujúcou korekciou v riadiacom systéme. Odmocnenie bude štandardne v prevodníku. Pre existujúcu technológiu vzduch‐spaliny, voda‐para sa neuvažuje s dodávkou prístrojovej techniky. Ďalšie úpravy potrebné pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky kotla K5: • Výmena dvoch znížených diaľkových vodoznakov • Výmena vstrekovacích regulačných ventilov riadenia teploty pary • Obnova pôvodných armatúr, existujúceho technologického zariadenia a meracej techniky: - výmena hlavného parného uzáveru kotla - výmena uzatváracej a regulačnej armatúry na nábehovej vetve - výmena dvoch armatúr výpuste kotlového telesa - výmena armatúr na ľavej vetve napájacej hlavy - výmena regulačnej armatúry na dymovode - doplnenie meraní tlaku a teploty na výstupnom parovode K5 - oprava prietokomerov napájacej vody, pary, zemného plynu a vzduchu - oprava prevádzkových analyzátorov kotla K5 - výmena dávkovacích staníc NH3 a fosfátu - obnova prevádzkového merania emisií - obnova EPS v priestore kotolne 2. Požiadavky na vstupy: Záber pôdy Rekonštrukcia kotla K5 na Teplárni nevyžaduje trvalý ani dočasný záber poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. Zmeny sa budú realizovať v existujúcej prevádzke v objekte kotolne existujúceho kotla K5 s maximálnym využitím existujúceho technologického zariadenia. Parcely č. 6040/344, 6040/345, 6040/586 na ktorých sa budú realizovať zmeny, sú evidované v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie. Pri realizácií rekonštrukčných prác nebude potrebný výrub stromov ani krovín z dôvodu, že práce budú vykonávané prevažne v interiéri existujúceho objektu č. 33-17. Spotreba vody Pitná voda – používa sa na pitné a hygienické účely. Z dôvodu, že po rekonštrukcií kotla K5 nedôjde k navýšeniu počtu pracovných síl v prevádzke Tepláreň, sa nepredpokladá ani navýšenie spotreby pitnej vody. Demineralizovaná voda – používa sa ako prídavná voda pre napájanie parných kotlov na výrobu prehriatej pary a na chladenie jednotlivých typov pary po jej redukcií. Z dôvodu, že rekonštrukciou kotla K5 nedôjde k navýšeniu parného výkonu Teplárne oproti súčasnému stavu sa spotreba demineralizovanej vody oproti súčasnému stavu nebude meniť. Cirkulačná voda – používa sa na chladenie vzoriek vo vzorkovačoch. Spotreba chladiacej vody pre Tepláreň je približne 4000 m3/mesiac. Rekonštrukciou kotla K5 sa spotreba cirkulačnej vody nezmení. Požiarna voda - používa sa na hasiace účely. Rekonštrukcia kotla K5 nebude mať vplyv na množstvo hydrantov v prevádzke Tepláreň. Spotreba surovín Zemný plyn Predpokladá sa, že výmenou horákov kotla K5 za nové nízko emisné horáky nedôjde k významnej zmene spotreby zemného plynu. Pri nominálnom výkone všetkých horákov (4x25,5MW (0,5 MW ako rezerva na výkone), pri výhrevnosti 34 200 kJ/Nm3 je spotreba plynu cca 8 860 Nm3/hod. Vzduch Spotreba vzduchu sa rekonštrukciou kotla K5 nebude meniť. Predpokladá sa spotreba vzduchu pri prebytku 1,067 (s rezervou) na nominálnom výkone cca 87 730 Nm3/hod. Fosforečnan sodný Používa sa na odstraňovanie zostatkovej tvrdosti napájacej vody a kondenzátov pre vytvorenie ochranného prebytku fosfátu v kotlovej vode. Dávkuje sa vo forme 2 % roztoku dávkovacími čerpadlami do bubnov kotlov. Dávkovaním fosfátu sa odstraňuje iba nepatrná zostatková tvrdosť. Regulácia dávkovania sa vykonáva na základe obsahu P2O5 v kotlovej vode tak, aby hodnota zodpovedala STN 07 7401. Dodáva sa v papierových vreciach o hmotnosti 20 kg. Predpokladá sa, že spotreba fosforečnanu sodného zostane na rovnakej úrovni ako pred rekonštrukciou kotla K5. Existujúce 2 dávkovacie stanice fosforečnanu budú nahradené jednou dávkovacou stanicou fosforečnanu vybavenou 1 dávkovacím a 1 stáčacím čerpadlom pre zarábanie roztoku, vlastnou nádržou na dávkovací roztok s objemom 250 litrov, uzatváracími armatúrami, poistným ventilom a záchytnou vaňou pod zostavou. Znížením počtu dávkovacích staníc sa zníži množstvo skladovaného roztoku fosforečnanu. Čpavková voda Čpavková voda sa používa na alkalizáciu napájacej vody. Do objektu Teplárne je dovážaná zo skladu čpavkovej vody v plastových obaloch ako 24% vodný roztok. Pre dávkovanie je riedený na 1% koncentráciu a dávkovaný do napájacej nádrže NN3 alebo do prívodných potrubí napájacej vody pred saním napájacích čerpadiel. Rekonštrukcia kotla K5 nebude mať vplyv na zmenu množstva vyrábanej pary, a teda ani na spotrebu čpavkovej vody. Existujúce 2 dávkovacie stanice čpavkovej vody budú nahradené jednou dávkovacou stanicou čpavkovej vody vybavenou 1 dávkovacím a 1 stáčacím čerpadlom pre zarábanie roztoku, vlastnou nádržou na dávkovací roztok s objemom 250 litrov, uzatváracími armatúrami, poistným ventilom a záchytnou vaňou pod zostavou. Znížením počtu dávkovacích staníc sa zníži aj množstvo skladovaného roztoku čpavkovej vody. Spotreba elektrickej energie Rekonštrukciou kotla K5 nedôjde k navýšeniu predpokladanej ročnej spotrebe elektrickej energie oproti súčasnosti pretože sa nemenia výkonové parametre kotla ani elektrických spotrebičov. Inštaláciou frekvenčného meniča na pohone vzduchového ventilátora príde k hospodárnejšej prevádzke. Dopravná a iná infraštruktúra Pri realizácií zmien a následnej prevádzke kotla K5 sa bude využívať existujúca vnútropodniková cestná sieť. Dopravná infraštruktúra v širšom dotknutom území nebude zmenou ovplyvnená, dopravné zaťaženie dotknutého územia sa nezvýši. Nároky na pracovné sily Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nevzniknú nároky na nové pracovné sily. V prevádzke Tepláreň zostane aj po rekonštrukcii kotla K5 rovnaký počet pracovníkov ako v súčasnej dobe. 3. Údaje o výstupoch Para Parametre vyrábanej pary na výstupoch z kotlov: Tlak 3,8 MPa(g) Teplota 450 °C Parametre pary sa ďalej upravujú na redukčno-chladiacich staniciach a distribuujú sa konečným odberateľom v niekoľkých tlakových (teplotných) úrovniach: Tlak MPa(g) Teplota ° C P3 0,28 180 P12 1,1 210 P35.1 3,5 435 P35.2 3,5 260 Maximálny parný výkon Teplárne je v súčasnosti 180 t/h (167 MW), čomu sú prispôsobené aj potrubné rozvody. Z dôvodu, že účelom rekonštrukcie kotla K5 nie je zvýšenie celkového parného výkonu Teplárne, ale zabezpečenie súladu produkovaných emisií NOx kotla K5 s legislatívou nedôjde k navýšeniu celkového množstva produkovanej pary na prevádzke Tepláreň. Zdroje znečisťovania ovzdušia Prevádzka Tepláreň je v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov zaradená do kategórie: 1. PALIVOVO - ENERGETICKÝ PRIEMYSEL 1.1 technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom v MW, 1.1.1 50 MW a vyšším ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia. Cieľom rekonštrukcie kotla K5 je zosúladenie emisií NOx s aktuálne platnou legislatívou. Aby bola možná prevádzka kotla K5 aj po 31.12.2023, je potrebné zabezpečiť dodržiavanie emisných limitov uvedených v tabuľke nižšie, v celom regulačnom rozsahu. Emisný limit kotla K5 do 31.12.2023 od 1.1.2024 NOx 200 mg/Nm3 100 mg/Nm3 CO 100 mg/Nm3 100 mg/Nm3 SO2 35 mg/Nm3 35 mg/Nm3 TZL 5 mg/Nm3 5 mg/Nm3 V súčasnej dobe dosahujú emisie NOx kotla K5 priemernú hodnotu cca 110 mg/Nm3, maximálne 135 mg/ Nm3. Po realizácii investičnej akcie budú emisie NOx kotla K5 dosahovať maximálne 100 mg/Nm3, pričom sa predpokladá, že priemerné hodnoty sa budú pohybovať na úrovni 85 až 100 mg/Nm3. Úrovne emisií súvisiace s BAT (BAT-AEL) pre emisie NOx do ovzdušia zo spaľovania zemného plynu v kotloch a motoroch, ktoré bude musieť spĺňať kotol K5 od 1.1.2024 Druh zariadenia Ročný priemer emisií NOx (mg/Nm3) Denný priemer emisií NOx alebo priemer za obdobie odberu vzoriek (mg/Nm3) Kotol 50-100 85 - 110 Kotol K5 bude po rekonštrukcii dodržiavať limitné hodnoty podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a bude zároveň spĺňať aj požiadavky podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. 7. 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia. Kotol K5 je spolu s kotlami K6 a K7 umiestnený v obj. č. 33-17. Spaliny z plynového kotla K5 sú zaústené do existujúceho 240 m vysokého komína. Spaliny z kotlov K6 a K7 sú po prechode cez zväzky ohrievača vody vedené do výstupného spalinovodu, ktorý končí zaústením do existujúceho 60 m vysokého dvojprieduchového oceľového komína. Odpadové vody Priemyselné odpadové vody z technológie Prevádzka kotolne kotla K5 (a kotlov K6, K7) bude produkovať kvapalné odluhy (demineralizovaná voda) v predpokladanom maximálnom objeme cca 0,5 t/h pri menovitom výkone kotla, ktoré budú po vychladení odvedené do podnikovej dažďovej kanalizácie. Predpokladaná maximálna produkcia nevychladených odluhov v t/rok Pri ročnej prevádzke 8100 hod. cca 3 900 Množstvo ani kvalita produkovaných priemyselných odpadových vôd z prevádzky sa rekonštrukciou kotla K5 nebude meniť z dôvodu, že účelom zmeny nie je navýšiť celkový parný výkon Teplárne, ani zvýšiť FPD kotla K5, ale zosúladiť množstvo produkovaných emisií NOx kotla K5 s legislatívou. Voda z povrchového odtoku Zrážková voda je v súčasnosti odvádzaná zo spevnených plôch a striech budov cez dažďové vpuste do podzemnej dažďovej areálovej kanalizácie. Množstvo vody z povrchového odtoku nebude realizovaním navrhovaných zmien ovplyvnené. odkanalizovaná plocha 18 950 m2 množstvo 9 500 m3/rok priemer 1,084 m3/h Splaškové odpadové vody Splaškové vody vznikajúce zo sociálnych zariadení prevádzky Teplárne sú odvádzané existujúcou splaškovou kanalizáciou do biologickej časti podnikovej ČOV v množstve: Produkcia splaškových vôd v m3/rok priemer 730 maximum 1 095 Množstvo splaškových vôd sa rekonštrukciou kotla K5 nenavýši nakoľko sa nepočíta s navýšením počtu pracovných síl v prevádzke Teplárne po realizácií zmien. Odpady Predpokladané odpady vznikajúce počas realizácie rekonštrukcie kotla K5: Kat. číslo Názov odpadu Kateg. Množstvo v kg/rok Spôsob nakladania s odpadom 15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 50 Spaľovňa odpadov, Duslo, a. s. 15 01 02 obaly z plastov O 30 Spaľovňa odpadov, Duslo, a. s. 15 01 03 obaly z dreva O 200 Spaľovňa odpadov, Duslo, a. s. 15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami N 10 Spaľovňa odpadov, Duslo, a. s. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 15 000 Odovzdať externej zmluvnej firme na zhodnotenie - EISEN 17 04 05 železo a oceľ O 500 Recyklácia externou zmluvnou firmou EISEN 17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 80 Recyklácia externou zmluvnou firmou EISEN 17 06 04 izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 O 100 Skládka vyhovujúceho typu 17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 500 Odovzdať externej zmluvnej firme na zhodnotenie - EISEN 20 03 01 zmesový komunálny odpad O 200 Spaľovňa odpadov, Duslo, a. s. Odpady vznikajúce prevádzkou Teplárne po realizácií rekonštrukcie kotla K5 a spôsob nakladania s odpadom: Kat. číslo Názov odpadu Kateg. Množstvo v t/rok Spôsob nakladania s odpadom 13 02 06 Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 0,2 Zhodnotenie oprávnenou organizáciou 15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami N 0,05 Spaľovňa odpadov, Duslo, a. s. 17 06 03 Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky N 0,5 Skládka vyhovujúceho typu 20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti N 0,01 Zhodnotenie oprávnenou organizáciou Prevádzka Teplárne po zrealizovaní rekonštrukcie kotla K5 nebude produkovať iné druhy ani množstvá odpadov a nebude sa meniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi v porovnaní so súčasným stavom. Zdroje hluku, vibrácií, žiarenia, tepla a zápachu Hlavným zdrojom hluku pri rekonštrukcií kotla K5 v prevádzke Tepláreň budú mechanizmy použité na montážne práce a dopravné prostriedky. Ich vplyv bude obmedzený len na obdobie realizácie navrhovanej zmeny. Pri prevádzkovaní kotla K5 bude dodržaná prípustná hladina hluku – ekvivalentná hladina na úrovni 70 dB. (rovnako ako v súčasnosti), čo je porovnateľná hladina hluku s ostatnými kotlami v prevádzke, pričom sa nepredpokladá prekročenie prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku v pracovnom ani v životnom prostredí. Počas realizácie zmien sa predpokladá vznik vibrácií v pracovnom prostredí iba pri montážnych prácach. Vplyv vibrácií bude krátkodobý a ich šírenie do širšieho okolia dotknutého územia sa nepredpokladá. Počas prevádzky zrekonštruovaného kotla K5 sa nepredpokladá vznik vibrácií, žiarenia ani zápachu ani ich šírenie do širšieho okolia. Prevádzkou kotla K5 po jeho rekonštrukcii sa množstvo tepla šíriaceho do okolitého prostredia v porovnaní so súčasným stavom nebude meniť. Vplyv na zdravie obyvateľstva Prevádzkovaním kotla K5 sa nepredpokladá vznik vibrácií, žiarenia, tepla ani zápachu, ktoré by mali negatívny vplyv na zdravie zamestnancov ani obyvateľstvo a okolitú zástavbu v dotknutom území. 4. Celkové znečisťovanie alebo znehodnocovanie prostredia vrátane ovplyvňovania biodiverzity Posudzovaná činnosť bude realizovaná v existujúcej priemyselnej zóne. V snahe zmierňovania vplyvu činnosti na všetky zložky životného prostredia bude navrhnuté ako kompenzačné opatrenie revitalizáciu parku a drevín nachádzajúceho sa v areáli podniku, pred budovou technického úseku obj. č. 14-07. Projekt revitalizácie bude zahŕňať vyčistenie plochy a orezanie stromov pred parkoviskom, výsadbu kríkov vhodných do tieňa a v ohraničených pásoch výsadbu lúčnych tráv resp. dosadenie kvitnúcich kríkov. Takýmto spôsobom bude nízka druhová diverzita areálu spoločnosti obohatená o nové druhy rastlín, zlepší sa funkčnosť tohto prvku v areáli, podporí sa schopnosť udržania vody v prostredí, vytvoria sa lepšie podmienky pre vtáctvo a drobné živočíchy a spríjemní sa estetické vnímanie revitalizovanej zóny pre zamestnancov podniku. II. MIESTO VYKONÁVANIA NAVRHOVANEJ ČINNOSTI: 1. Súčasný stav využitia územia Činnosť bude realizovaná v areáli spoločnosti Duslo, a. s., ktorej územie je určené na využívanie pre priemyselné účely. Najbližšie zastavané a obývané územie, obytné územie Močenok, časť Gorazdov je vzdialené 1 750 m, obec Trnovec nad Váhom je vzdialená cca 2 700 m a obytná zóna mestskej časti Šaľa – Veča je vzdialená cca 3 500 m od areálu Duslo, a. s. Prevádzka Tepláreň je umiestnená podľa LV č. 841 v katastrálnom území obce Močenok, na pozemkoch s parcelnými č.: 6040/1, 6040/343 až 351, 6040/353 až 355, 6040/357 a 6040/359, a podľa LV č. 593 v katastrálnom území obce Trnovec nad Váhom na pozemkoch s parcelnými č. : 1579/2, 1579/39, 1579/40, 1579/41 a 1579/42. Zmeny navrhovanej činnosti budú realizované na existujúcom technologickom zariadení v existujúcich objektoch prevádzky Tepláreň, na parcelách patriacich do k. ú. Močenok č.: 6040/344 (dávkovanie chemikálií), 6040/345 (horáky, plynové potrubia, armatúry, merania) a 6040/586 (parcela vznikla rozdelením parcely č. 6040/1 podľa blokov - spalinová klapka, pohon vzduchového ventilátora). III. VÝZNAM VLASTNOSTÍ OČAKÁVANÝCH VPLYVOV 1. Pravdepodobnosť vplyvu Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie sú vyhodnotené v zámere navrhovanej činnosti, v kapitole IV. Vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, vrátane kumulatívnych a synergických, kompenzačné opatrenia, str. č. 34 až 38. 2. Rozsah vplyvu Vplyvy na horninové prostredie a pôdu Vplyv počas výstavby: Z dôvodu, že navrhované zmeny sa budú vykonávať na existujúcej technológii v existujúcom objekte kotolne kotla K5 sa vplyv na pôdu počas realizácie rekonštrukcie kotla K5 nepredpokladá. Bude potrebné zabezpečiť ochranu pôdy v okolí kotolne (obj. č. 33-17) pred kontamináciou prípadným únikom ropných látok z dopravných prostriedkov. Vplyv počas prevádzky: Charakter zmeny navrhovanej činnosti nevyžaduje záber poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu. Negatívne vplyvy na horninové prostredie ani pôdu počas prevádzky zrekonštruovaného kotla K5 sa nepredpokladajú. Vplyvy na ovzdušie Vplyv počas výstavby: Počas realizácie navrhovanej činnosti sa vplyv na ovzdušie nepredpokladá. Zanedbateľné zvýšenie intenzity dopravy v okolí objektu kotolne kotla K5 môže nevýznamne zvýšiť množstvo výfukových plynov z dopravných prostriedkov. Tieto vplyvy budú krátkodobé, obmedzené na obdobie realizácie zmien a nevýznamné. Vplyv počas prevádzky: Pri prevádzke kotla K5 budú dodržané emisné limity a podmienky prevádzkovania určené vo vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov, zároveň bude zariadenie spĺňať požiadavky podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia. Na základe predpokladaného množstva emisií z kotla K5 po rekonštrukcii možno skonštatovať, že nedôjde k negatívnemu vplyvu na ovzdušie z dôvodu inštalácie zariadení spĺňajúcich požiadavky najlepšej dostupnej techniky. Do ovzdušia nebudú vypúšťané žiadne nové znečisťujúce látky. Ostatné jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia nebudú navrhovanou činnosťou ovplyvnené. Vplyvy na povrchové a podzemné vody Vplyv počas výstavby: Počas rekonštrukcie kotla K5 sa nepredpokladá negatívne ovplyvnenie povrchových vôd ani kvalita podzemných vôd za predpokladu zabránenia nežiaduceho úniku ropných látok z dopravných mechanizmov do pôdy, podzemných vôd a do kanalizačnej siete v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách. Vplyv počas prevádzky: Prevádzka zrekonštruovaného kotla K5 nebude mať vplyv na podzemné vody. Nenastane žiadna zmena v množstve ani v spôsobe nakladania s vodami z povrchového odtoku, ktorá je v súčasnej dobe odvádzaná do areálovej dažďovej kanalizácie. Vplyvy na biotu Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti sa nepredpokladá vplyv na rastlinstvo, živočíšstvo a ich biotopy ani v štádiu realizácie zmien, ani pri prevádzke kotla K5. Vplyvy na chránené územia Areál spoločnosti Duslo, a. s. je vyhradený pre priemyselnú činnosť. V jeho blízkosti sa nenachádzajú žiadne chránené územia ani ich ochranné pásma. Zmena navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na chránené územia, ich ochranné pásma ani na územia patriace do sústavy NATURA 2000 počas realizácie zmien ani počas prevádzky kotla K5. Vplyvy na územný systém ekologickej stability Areál spoločnosti Duslo, a. s. nezasahuje do prvkov územného systému ekologickej stability (ÚSES) (biocentrá, biokoridory). Realizácia zmeny navrhovanej činnosti nebude mať vplyv na prvky ÚSES počas realizácie zmien ani počas prevádzky kotla K5. Vplyvy na dopravnú situáciu Vplyv počas výstavby: Zanedbateľné výšenie nárokov na dopravu v dotknutom území sa predpokladá iba počas realizačných prác. Vplyv počas prevádzky: Počas prevádzky zrekonštruovaného kotla K5 sa budú využívať existujúce komunikácie tak ako do teraz a nebude potrebná výstavba nových komunikačných trás ani v areáli podniku, ani v širšom dotknutom území. Vplyvy na zdravie obyvateľstva (hluk, vibrácie, žiarenie, teplo, zápach) Dotknuté obytné zóny sú v dostatočnej vzdialenosti od areálu Duslo, a. s., nepredpokladá sa navýšenie hluku v porovnaní so súčasným stavom, z tohto dôvodu sa nepredpokladá ani negatívny vplyv hluku na zdravotný stav obyvateľstva dotknutého územia ani pracovníkov Teplárne. Prevádzkovaním kotla K5 sa nepredpokladá vznik vibrácií, žiarenia, tepla ani zápachu, ktoré by mali negatívny vplyv na zdravie zamestnancov ani obyvateľstvo a okolitú zástavbu v dotknutom území. 3. Pravdepodobnosť vplyvu presahujúceho štátne hranice Navrhovaná zmena bude realizovaná v rámci jestvujúcej prevádzky „Tepláreň“ v Duslo, a. s. Projektovaná výška komína bude dostatočná pre zabezpečenie rozptylových podmienok. Vzhľadom na charakter zmeny a vzdialenosť od štátnych hraníc nebude mať realizácia zmien a následná prevádzka technológie negatívny vplyv na susediace štáty. 4. Kumulácia vplyvu s vplyvom iných existujúcich alebo schválených činností Zmena neovplyvní žiadne plánované a realizované činnosti v dotknutom území. 5. Možnosť účinného zmiernenia vplyvu Na kompenzáciu vplyvov zmeny navrhovanej činnosti boli navrhnuté opatrenia na revitalizáciu parku a drevín nachádzajúceho sa v areáli podniku, pred budovou technického úseku obj. č. 14-07. Projekt revitalizácie bude zahŕňať vyčistenie plochy a orezanie stromov pred parkoviskom, výsadbu kríkov vhodných do tieňa a v ohraničených pásoch výsadbu lúčnych tráv resp. dosadenie kvitnúcich kríkov. Takýmto spôsobom bude nízka druhová diverzita areálu spoločnosti obohatená o nové druhy rastlín, zlepší sa funkčnosť tohto prvku v areáli, podporí sa schopnosť udržania vody v prostredí, vytvoria sa lepšie podmienky pre vtáctvo a drobné živočíchy a spríjemní sa estetické vnímanie revitalizovanej zóny pre zamestnancov podniku. Kotol K5 bude po rekonštrukcii dodržiavať limitné hodnoty podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. a bude zároveň spĺňať aj požiadavky podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. 7. 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia. IV. ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE Posúdenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti bolo vykonané s ohľadom na jeho umiestnenie, charakter, kapacitu, rozsah vo vzťahu k predpokladaným vplyvom na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Po preverení skutkového stavu možno konštatovať, že v oznámení o zmene navrhovanej činnosti boli uvedené všetky podstatné predpokladané vplyvy navrhovanej činnosti na jednotlivé zložky životného prostredia a zdravia obyvateľov. Z vyhodnotenia neboli zistené skutočnosti, ktoré by bránili realizácii navrhovanej činnosti po akceptovaní a zapracovaní pripomienok a realizácii navrhovaných opatrení. V procese neboli identifikované také nedostatky alebo neurčitosti, ktoré by bránili v definovaní vplyvov. Informácie použité v oznámení o zmene navrhovanej činnosti sú dostatočné na to, aby bolo možné rozhodnúť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Príslušný orgán na základe komplexných výsledkov zo zisťovacieho konania t. j. kritérií uvedených v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov, prihliadnuc na doručené stanoviská a informácie zo zámeru, rozhodol, že predmet zisťovacieho konania sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov. Ak sa zistí, že skutočné vplyvy posudzovanej činnosti sú väčšie ako sa uvádza v zámere, je ten kto činnosť vykonáva, povinný zabezpečiť opatrenia na zosúladenie skutočného vplyvu s vplyvom uvedeným v zámere v súlade s podmienkami určenými v rozhodnutí o povolení činnosti podľa osobitných predpisov. Na základe uvedených skutočností rozhodol príslušný orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce.

Poučenie

Účastníci konania vrátane verejnosti v súlade s § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa. Toto rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní oprávňuje navrhovateľa zmeny navrhovanej činnosti v súlade s § 29 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. podať návrh na začatie povoľovacieho konania k zmene navrhovanej činnosti. Verejnosť podľa § 24 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. Verejnosť podaním odvolania zároveň prejaví záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení. Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, preskúmateľné súdom podľa ustanovení piatej časti zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslava Danišovávedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej mociIČO: 00151866 Sufix: 10279

Doručuje sa

Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236 , 927 03 Šaľa, Slovenská republika

Obec Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom, Slovenská republika

Obec Močenok, Gorazdov 629/82, 951 31 Močenok, Slovenská republika

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, Slovenská republika

Združenie domových samospráv, o.z., Rovniankova 1667/14, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mierová 19, 827 15 Bratislava, Slovenská republika

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Rázusova 2/A, 949 01 Nitra, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravia , Štefánikova trieda 58, Nitra, Štefánikova trieda 58 , 949 63 Nitra, Slovenská republika

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inšpektorát ŽP Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Mariánska dolina , 949 01 Nitra, Slovenská republika