Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2009 - 16:49  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:43  //  zobrazené: 2012

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve medzi Ing. Tomášom Alföldim a mestom Šaľa

číslo: I29/2009

Požadované informácie:

1. Zmluva o budúcej nájomnej zmluve medzi Ing. Tomášom  Alföldim a mestom Šaľa,
2. Nájomná zmluva medzi Ing. Tomášom Alföldim a mestom Šaľa,
3. či môže mesto odsúhlasiť realizáciu drobnej stavby (oplotenie s betónovým základom), keď vie, že o platnosti kúpnej zmluvy parc. č. 4030 medzi Ing. Tomášom Alföldim a mestom Šaľa bude v blízkej budúcnosti rozhodovať Krajský súd v Trnave? Prečo dalo mesto Šaľa súhlas pred právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Trnave? Krajský súd Trnava rozhodol, že kúpna zmluva medzi Ing. Tomášom Alföldim a mestom Šaľa uzatvorená dňa 20. 11. 2000 je neplatná. Vážený pán prednosta, žiadam Vás o odborné vyjadrenie, či primátor mesta mal právomoc rozhodnúť tak ako rozhodol pred právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Trnave? Prečo nebolo zo strany mesta vyžiadané moje vyjadrenie k tejto drobnej stavbe?

Sprístupnené informácie:

1. Zmluva o budúcej zmluve uzatvorené medzi mestom Šaľa a manželmi Ing. Tomášom Alföldim a Mgr. Alexandrou Alföldi zo dňa 25. 03. 2009.

2. Nájomná zmluva na pozemok uzatvorená medzi mestom Šaľa a  manželmi
Ing. Tomášom Alföldim a  Mgr. Alexandrou Alföldi zo dňa 06. 07. 2009.

3. Mesto Šaľa je stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Mesto ako príslušný správny orgán zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Mesto ako štatutárny orgán zastupuje primátor.

Prednostovi mestského úradu v tejto súvislosti neprináležia žiadne kompetencie na podávanie odborných vyjadrení, nakoľko sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.
Podávanie odborných vyjadrení, resp. poradenstva nespadá do pôsobnosti zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a povinná osoba ich podľa tohto zákona nie je povinná poskytnúť a zverejňovať.

Stavebný úrad vydal oznámenie k ohláseniu drobnej stavby – oplotenia pozemku na základe splnenia podmienok, ktoré ustanovuje § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
§ 5 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a ostatné príslušné právne predpisy.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa

Prílohy

Zmluva

(pdf - 402.21 kB)