Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2024 - 11:39  //  aktualizácia: 22.04.2024 - 11:40  //  zobrazené: 180

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom

Oznamujeme verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumenteZmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom” je možné predkladať najneskôr do 15 dní  od zverejnenia na adresu:

Okresný  úrad  Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

e-mail: miroslava.danisova@minv.sk 

telefón: +421961342060

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumenteZmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Trnovec nad Váhom“ je možné vykonať na Okresnom úrade Šaľa, odbore starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie doporučujeme dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 obce Trnovec nad Váhom” je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-upn-obce-trnovec-nad-vahom