Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.10.2018 - 15:32  //  aktualizácia: 03.10.2018 - 15:33  //  zobrazené: 1634

Výberové konanie - upratovačka, vrátnik (budova na Dolnej ulici)

M E S T O   Š A Ľ A

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO 00306185

prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti,

k obsadeniu  pracovnej pozície

 upratovačka, vrátnik (budova na Dolnej ulici)

 

zamestnanca s možnosťou nástupu pri splnení nasledovných požiadaviek:

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné vzdelanie,

Iné kritériá a požiadavky:

  • bezúhonnosť (čestné vyhlásenie v rámci výberového konania, výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace dokladaný uchádzačom v prípade úspešného výberu t.j. nie pri podávaní prihlášky),
  • odborná spôsobilosť na prevádzku pohrebísk (výhodou),

Charakteristika pracovného miesta:

  • kontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel,
  • domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte,
  • pomocná recepčná práca v zariadení bez oddelenej činnosti vrátnic (poskytovanie informácií),
  • dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám
  • bežné upratovanie vrátane vynášania odpadkov, čistenie kobercov vysávačom a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez rozobratia, interiérov, exteriérov alebo výmena záclon, závesov,
  • ručné čistenie komunikácií a plôch zametaním, umývaním, zbieraním, zoškrabovaním a zahŕňaním nečistôt všetkého druhu,
  • v čase neprítomnosti zastupuje správcu mestského cintorína,

Základná zložka mzdy v hrubom: 500,- Eur (mesačne)

Ponúkané výhody:

- osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01. novembra 2018

Termín uzávierky prihlášok:  22. októbra  2018

 

Prihlášku vrátane písomného a  telefonického kontaktu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, fotokópiu dokladu o nadobudnutom vzdelaní s profesijným životopisom a súhlasom                        na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení) možno podať osobne alebo zaslať poštou  na adresu:

 

Mesto Šaľa - Mestský úrad

personálny referát                           Zn. upratovačka, vrátnik (budova na Dolnej ulici)             

Nám. Sv. Trojice č. 7                                  

927 15  Šaľa 

 

Šaľa  01. 10. 2018

 

                                                                                    Mgr. Jozef Belický, v.r.

primátor mesta