Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 11.10.2019 - 10:30  //  aktualizácia: 11.10.2019 - 10:30  //  zobrazené: 380

VV - Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 584/22, 24, 26 na Ul. Jazernej v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, IČO: 37968033, Jazerná 584, na Ul. Jazernej č. 584 v Šali, , ktorých v konaní zastupuje Miroslav Kudry, bytom Ul. Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa 

 (ďalej len "navrhovateľ") podali dňa 12.09.2019 návrh na kolaudáciu stavby:

Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 584/22, 24, 26 na Ul. Jazernej v Šali

 

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 985/3 v katastrálnom území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.

Stavba obsahuje:

  • zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami podľa projektovej dokumentácie,
  • oprava balkónov – zateplenie a výmena podláh,
  • výmena klampiarskych a zámočníckych výrobkov,
  • výmena výplne otvorov,
  • výmena bleskozvodu.

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

04.11.2019 o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20.

Účastníci kolaudačného konania a dotknuté orgány a organizácie môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné hodiny: Po:8.00-15.00,St: 8.00-16.30, Pi:8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

  1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Jazernej súp. č. 584/22, 24, 26, na pozemku register "C" parc. č. 985/3 kat. územie Šaľa      
  2. EA projekt, s.r.o., Ing. Alexander Elek, Eszterházyovcov 714/6,924 01 Galanta

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

  1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
  2. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra

na vedomie

  1. SVBaNP Jazerná 584, Miroslav Kudry, Jazerná č. 584/24, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016