Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.04.2018 - 12:35  //  aktualizácia: 13.04.2018 - 12:36  //  zobrazené: 487

VV - Stavebné úpravy budovy súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 30.11.2017 podali stavebníci
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. P. Pázmaňa č. 64 v Šali, zastúpení spoločnosťou Bytkomfort s.r.o., so sídlom Ul. SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky 
(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v nadväznosti na § 32, § 46 a   § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“ )  a
p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e
stavby
Stavebné úpravy budovy súp. č. 64 na Ul. P. Pázmaňa v Šali
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 31/2 v katastrálnom území Šaľa.
Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 07.11.2016 pod č. sp. 04725/2016/SU/03763, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2016.
Stavba obsahuje:
 zateplenie obvodového plášťa a štítovej steny tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie podlahy 9. NP. tepelnoizolačnými doskami,
 zateplenie stropu 1. PP tepelnoizolačnými doskami,
 realizácia novej hydroizolačnej vrstvy strechy,
 výmena oplechovania atiky a vonkajších parapetov,
 oprava odkvapového chodníka,
 výmena  bleskozvodu,
 zateplenie balkónov,
 výmena výťahu: osobný výťah, typ zariadenia – OV 450, nosnosť: 450 kg, menovitá rýchlosť: 1,0m/s, zdvih: 24,2 m; počet staníc/nástupíšť: 9, ovládanie: tlačidlové, zber smerom dole.


Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
 Stavba bude užívaná na účely vymedzené týmto rozhodnutím.
 Elektrické zariadenia budú pravidelne kontrolované a udržiavané tak, aby bola zabezpečená ich bezpečná činnosť a prevádzka.
 Stavba bude užívaná tak, že budú zabezpečené záujmy na starostlivosti o životné prostredie, hygienu, zdravie a bezpečnosť osôb, požiarnu bezpečnosť a pod.
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky, uvedené v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Nitra zo dňa 13.03.2018 pod č. IPNR/ IPNR /BOZPII./KON/2018/1372, navrhovateľ zistené nedostatky odstráni a oznámi ich odstránenie na príslušný inšpektorát práce v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia.
Námietky v kolaudačnom konaní neboli vznesené.
Odôvodnenie:
Dňa 30.11.2017 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie.
Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 07.11.2016 pod č. sp. 04725/2016/SU/03763, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.12.2016.
V kolaudačnom konaní neboli predložené stanoviská potrebné k povoleniu užívania stavby a preto stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie návrhu a  konanie prerušil rozhodnutím č. 35004/2017/SU/5202 zo dňa 21.12.2017.
Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 12.03.2018, o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.
Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.
Stanoviská oznámili:
Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Inšpektorát práce Nitra
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Účastníci konania:
Vlastníci bytov a nebytových priestorov na Ul. P. Pázmaňa č. 64 v Šali
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.
Upozornenie:
S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 62a písm. c) ods. 2  vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 29.11.2017.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta a súčasne iným spôsobom v mieste obvyklým na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 


Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa   .............................
Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, UL. P. Pázmaňa č. 64/4 na pozemku register "C" parc. č. 31/2 kat. územie Šaľa 
ostatní:
2. Ing. Lívia Porubská, č. 1660, 925 84 Vlčany
3. MB EURO-MONT, s.r.o., Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa
4. Majes výťahy a eskalátory, a.s., Bojnická č. 18, 831 04 Bratislava
dotknutým orgánom jednotlivo
5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná súp. č. 2/1, 927 01  Šaľa
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11  Nitra
7. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra
na vedomie:
8. Bytkomfort s.r.o., SNP č. 9, 940 60 Nové Zámky 

 


                    Mgr. Eva Lukačovičová
                           vedúca stavebného úradu
                                                                             na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016