Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.02.2020 - 10:54  //  aktualizácia: 12.02.2020 - 10:55  //  zobrazené: 398

VV - INS_FTTH_SALA_06_Veča_KBV_REVIZIA

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 23.07.2018 podala spoločnosť

Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú zastupuje spoločnosť InfoTel, spol. s.r.o., so sídlom Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika, IČO: 46 981 071, ktorú v konaní zastupuje Ing. Markéta Klučáková, Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

 (ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

INS_FTTH_SALA_06_Veča_KBV_REVIZIA                   

(ďalej len “stavba“) v Šali m.č.. Veča, na uliciach Nitrianska, Nivy, Fr. Kráľa, Hollého, Lúčna, Cintorínska, Rímska, Slnečná, Gen. L. Svobodu a Narcisová, katastrálne územie Šaľa, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

 

Popis stavby:

 • výstavba novej miestnej optickej siete v meste Šaľa m.č. Veča,
 • pre výstavbu optickej siete budú použité ochranné plastové rúry bez kovových prvkov s vonkajším priemerom max. 40 mm s predinštalovanými siedmymi a štyrmi mikrotrubičnami,
 • primárnu časť budú tvoriť multirúry typu DB 7x12/8 a DB 4x12/8 a trubičky 7/4,
 • trasy budú podľa terénu vedené v zelenom páse a v miestach kde je nespevnená plocha bude trasa výkopov vedená v chodníku, poprípade v časti komunikácie,
 • pri križovaní cesty I. triedy a križovaní miestnych cestných komunikácií, chodníkov a spenených plôch budú multirúry uložené do PE chráničiek 90 pretláčaním v hĺbke 0,9 m.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 Stavba bude umiestnená na pozemkoch v kat. území Šaľa m.č. Veča v súlade so situáciou umiestnenia vypracovanou Ing. Stanislavom Sersenom s ev. č. 0711*Z*2-3, InfoTel, spol. s.r.o., Novolíšenská 18, 628 00 Brno.

 Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníka.

 

 1.  

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Slovenský pozemkový fond Bratislava

 Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky.

 Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. SPFS/2018/14435 SPFZ/2018/052466 zo dňa 29.05.2018.

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2018/6923-2/22906/Gro zo dňa 22.03.2018.

 Dodržať podmienky rozhodnutia č. KPUNR-2018/6923-4/30945/Gro zo dňa 19.04.2018.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-293-001/2018 zo dňa 27.03.2018.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra

 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2018/02120 zo dňa 26.07.2018.

 

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik Bratislava

 Po predložení projektovej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v navrhovanej trase optickej siete stavby neevidujeme žiadne hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

 Vyjadrenie č. 2098-3/120/2018 zo dňa 15.05.2018.

 

Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava

 Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/75.

 Súbeh optických káblov s cestou I/75 nesmie zasahovať do cestného telesa I/75 (min. 0,5m za obrubníkom, prípadne vonkajšími hranami priekopov, rigolov a zárezov svahov).

 Križovanie s cestou bude uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním chráničky pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky.

 Dĺžky chráničky bude taká aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25m (na každú stranu cesty).

 Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 0,60 m (bližšie steny) od obrubníka cesty I/75.

 Hĺbka uloženia chráničiek bude min. 1,20 m od nivelety cesty po vrch chráničiek.

 Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. Dni oznámiť písomne na SSC-IVSC Bratislava telefonicky na t.č. 0910 943 054 –p. Demo. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.

 Dodržať všetky podmienky stanoviska č. SSC/7876/2018/6170/9026 zo dňa 29.03.2018.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava

 Záväzné stanovisko č. 12345/2018/ÚVHR/21822 zo dňa 19.03.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-OCDPK/2018/003212-S zo dňa 06.03.2018.

 

OR Policajného zboru v Šali, Okresný dopravný inšpektorát Šaľa

 ODI požaduje predložiť – v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou stavby – projekt organizácie dopravy počas výstavby s návrhom prenosného dopravného značenia prostredníctvom príslušného cestného správneho orgánu.

 Vzhľadom na rozsiahlosť predmetnej stavby ODI požaduje realizovať ju etapovite s dôrazom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky a plynulosť cestnej premávky.

 Dodržať podmienky stanoviska č. ORPZ-SA-OPDP52-7-018/2018 zo dňa 16.04.2018.

 

MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Odbor telekomunikácií

 MV SR nemá žiadne vlastné telekomunikačné siete.

 Stanovisko č. SITB-OT4-2018/000355-257 zo dňa 08.03.2018.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava

 Vyjadrenie č. ASM-50-898/2018 zo dňa 11.04.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/003972-2 zo dňa 16.04.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 Dodržať podmienky stanoviska č. OU-SA-PLO-2018/003128-2 zo dňa 28.03.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie

 Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN 83 7010 Ochrana prírody Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolu 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).

 Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu drevín rastúcich mimo lesa (stromov a krov) v okolí stavebného pozemku v zmysle § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny. Dreviny nachádzajúce sa v manipulačnom priestore stavby budú chránené pred poškodením alebo zničením (napr. dreveným bednením, zábradlím a pod.). V prípade vykonávania činností v blízkosti drevín požadujeme postupovať podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), najmä kapitola 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach.

 Ak sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, obcí Diakovce, Tešedíkovo a Žihárec nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa 40 cm meraným vo výške 130 m nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 20 m2, ktoré budú brániť vo vybudovaní optickej siete, je podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub drevín od Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP_2017/003198-2 zo dňa 14.03.2018.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/3146-2 zo dňa 06.03.2018.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2018/003211-2 zo dňa 07.03.2018.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 Pri výkopových prácach je potrebné dbať na to, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu koreňových sústav drevín, ktoré rastú v blízkosti trasy siete.

 V prípade výrubu drevín rastúcich na pozemkoch mesta Šaľa je potrebné sa obrátiť na Okresný úrad v Šali, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý je kompetentný vydávať súhlasy na výrub.

 V prípade výrubu drevín rastúcich na pozemku v súkromnom vlastníctve je potrebné sa obrátiť na Mesto Šaľa, referát životného prostredia.

 V dôsledku nutnosti zásahu do verejného priestranstva je stavebník povinný včas požiadať Mesto Šaľa – referát o dopravy a technických činností povolenie zvláštneho užívania verejného priestranstva – vydanie rozkopávkového povolenia (podľa rozsahu prác požiadať tiež o povolenie čiastočnej, resp. úplnej uzávierky miestnej komunikácie a určenie umiestnenia a použitia dočasného dopr. značenia, k čomu je nutné predložiť aj nákres dočasného dopravného značenia).

 Po vzájomnej dohode s investrom bude pri sätnej úprave chodníkov vyhotovená v šírke ryhy so zapílením min. 15 cm po obidvoch stranách – stanovisko spísané do zápisnice zo dňa 09.01.2019.

 Dodržať podmienky stanoviska č. 1953/2018/OSaKČ/4511 zo dňa 20.03.2018.

 Dodržať ďalšie podmienky stanoviska č. 6737/2018/OSaKČ/2227 zo dňa 17.04.2018.

 Dodržať podmienky záväzného stanoviska č. 13614/2018/OsaKČ/3976 zo dňa 23.08.2018.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Pred začatím pác žiadame objednať vytýčenie podzemných vedení v správe Západoslovenská distribučná, a.s.

 Križovatky a súbehy vedení žiadame riešiť v súlade s STN 73 6005 a STN 73 6005.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CD 15822/2018 zo dňa 12.03.2018.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava

 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.

 V ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0183/2018/Kr zo dňa 23.03.2018.

 

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany

 Z hľadiska záujmov našej organizácie k plánovanému zámeru výstavby nemáme pripomienky, nakoľko z predloženej projektovej dokumentácie je zrejmé, že výstavba nebude realizovaná v dotyku s majetkom v správe našej organizácie a nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území.

 Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 3144/2018/2 CZ 9477/210/2018 zo dňa 16.03.2018.

 

MeT Šaľa, spol. s.r.o.

 Dodržať podmienky stanoviska č. /2018/ZC zo dňa 13.11.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali

 V záujmovom území potvrdzujeme existenciu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v našej správe.

 Podmienkou pre začatie prác je vytýčenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na základe záväznej objednávky tel.: 031 773 7506, Ing. Michal Nagy.

 Pásmo ochrany verejných vodovodov a kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

      -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm.

      -2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie od priemeru 500 mm.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 19795/2018 zo dňa 15.03.2018.

 Dodržať podmienky vyjadrenia č. 61987/2018 zo dňa 24.07.2018.

 

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany

 V dotknutom území dôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-3446/2018 zo dňa 02.11.2018.  

 

SALAMON INTERNET s. r. o. Šaľa

 Súhlasíme  s projektovou dokumentáciou, pri realizácii stavby dôjde do styku s STI spoločnosti SALAMON INTERNET, s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. Sb 2184142 zo dňa 24.10.2018.

 

CableNet, s.r.o., Galanta

 V záujmovom území sa nachádzajú podzemné optické a metalické vedenia káblového distribučného systému SBD Šaľa v celej dĺžke predmetnej stavby siete.

 Pred začatím akýchkoľvek výkopových prác je potrebné siete vytýčiť.

 V ochrannom pásme našich káblov povoľujeme výhradne ručný výkop. Pri odkrytí našich káblov Vás žiadame o ich zabezpečenie proti poškodeniu. Následne je potrebné uviesť tieto káble do pôvodného stavu, teda uložiť ich do pieskového lôžka, zakryť zákrytovou tehlou a výstražnou fóliou oranžovej farby.

 V miestach, kde sa budú križovať s vašimi novo pokladanými sieťami je potrebné použiť dodatočnú ochranu našich vedení, ktorú je treba konzultovať so spol. CableNet s.r.o.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 18.04.2018.

 

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

 U predmetnej stavby dôjde k styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 20181204.

 Vyjadrenie zo dňa 04.12.2018.

Wisper s.r.o., Nové Zámky

 Na dotknutom území sa nachádzajú rozvody optickej siete spoločnosti Wisper s.r.o.

 Vyjadrenie č. 2017-89-002 zo dňa 01.07.2018.

Heizer Optik spol. s.r.o. Bratislava

 Po preštudovaní poskytnutých podkladov a dokumentácie konštatujeme, že k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami optickej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. príde a v záujmovom území sa nachádzajú.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. VYJ 076/18pj.

 

Účastníci konania:

 1. Slovak Telekom, a.s., vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3755/1, 3080/7, 3080/8, 3080/15, 3080/6, 3080/10, 3198/189, 3198/317, 3198/190, 3198/191, 3198/192, 3080/9, 3080/12, 3080/5, 3080/3, 3080/11, 3080/185, 3080/212, 3080/14, 3080/13, 3198/115, 3198/114, 3198/245, 3080/271, 3080/78, 3080/77, 3080/76, 3080/90, 3080/89, 3080/88, 3080/84, 3080/85, 3080/86, 3080/114, 3080/115, 3080/136, 3080/135, 3080/134, 3080/131, 3080/144, 3080/145, 3080/153, 3080/152, 3080/151, 3080/150, 3080/147, 3080/139, 3080/127, 3080/128, 3080/79, 3080/80, 3080/81, 3080/82, 9198/6, 3198/129, 3080/291, 3080/250, 3080/13, 3080/328, 3080/327, 3080/1, 3080/108, 3080/109, 3080/110, 3080/119, 3080/118, 3080/117, 3080/283, 3080/155, 3080/284 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 315, 233/33, 314, 8/2, 8/3 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 • Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie nad hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
 • PASSIA plus, s.r.o., Fr. Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa
 • TESCO STORIES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Ramadan Bajrami, Fr. Kráľa 1862, 927 05 Šaľa

 

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

 

 

Upozornenie:

Toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby platí podľa ust. § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení jeho noviel tri roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľov a ostatných účastníkov konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 23.07.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Navrhovateľ je držiteľom povolenia na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb podľa ustanovení zákona č. 351/2011 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám.

Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 09.01.2019, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Slovenský pozemkový fond Bratislava
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
 • Krajský pamiatkový úrad Nitra
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra
 • Hydromeliorácie, š.p. Bratislava
 • Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia
 • Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP
 • Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK
 • OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát
 • Západoslovenská distribučná, a.s.
 • SPP – distribúcia a.s.,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
 • Michlovský, spol. s.r.o.,
 • Wisper s.r.o. Nové Zámky
 • MeT Šaľa, spol. s.r.o.,
 • Heizer Optik s.r.o. Bratislava
 • SALAMON INTERENT, s.r.o. Šaľa
 • CableNet, s.r.o., Galanta
 • Upc broadband slovakia, s.r.o. Bratislava,
 • MsÚ Šaľa, Oddelenie stratégie a komunálnych čin
 • MV SR, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
 • Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku Bratislava
 • Ministerstvo dopravy a výstavy SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Nakoľko v zmysle ust. § 56 písm. b) stavebného zákona, stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov, stavebný úrad zahrnul do podmienok výrokovej časti aj oprávnené podmienky a opatrenia dotknutých orgánov k samotnému uskutočneniu stavby.

 

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky k umiestneniu predmetnej stavby.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, súhlasy vlastníkov pozemkov, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

Príloha:

 • situácia

 

Vyvesené dňa: ............................................                 Zvesené dňa: ...........................................

 

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................       

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 25.09.2018.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Markéta Klučáková, Ul. Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3755/1, 3080/7, 3080/8, 3080/15, 3080/6, 3080/10, 3198/189, 3198/317, 3198/190, 3198/191, 3198/192, 3080/9, 3080/12, 3080/5, 3080/3, 3080/11, 3080/185, 3080/212, 3080/14, 3080/13, 3198/115, 3198/114, 3198/245, 3080/271, 3080/78, 3080/77, 3080/76, 3080/90, 3080/89, 3080/88, 3080/84, 3080/85, 3080/86, 3080/114, 3080/115, 3080/136, 3080/135, 3080/134, 3080/131, 3080/144, 3080/145, 3080/153, 3080/152, 3080/151, 3080/150, 3080/147, 3080/139, 3080/127, 3080/128, 3080/79, 3080/80, 3080/81, 3080/82, 9198/6, 3198/129, 3080/291, 3080/250, 3080/13, 3080/328, 3080/327, 3080/1, 3080/108, 3080/109, 3080/110, 3080/119, 3080/118, 3080/117, 3080/283, 3080/155, 3080/284 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 315, 233/33, 314, 8/2, 8/3 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 • Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie nad hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra
 • PASSIA plus, s.r.o., Fr. Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa
 • TESCO STORIES SR, a.s., Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 • Ramadan Bajrami, Fr. Kráľa 1862, 927 05 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 6. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 7. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 8. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 9. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 10. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 11. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 12. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 13. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 14. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 15. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 16. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 17. Wisper s.r.o., Ul. Jánošíkova č. 10, 940 78 Nové Zámky
 18. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 19. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní:

 1. Ing. Stanislav Sersen, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika

 

 

na vedomie

 1. Ing. Markéta Klučáková, Novolíšeňská 18, 628 00 Brno, Česká republika (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 • k spisu

 

 

Prílohy

Situačka

(pdf - 701.77 kB)