Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.11.2017 - 08:34  //  aktualizácia: 13.11.2017 - 08:35  //  zobrazené: 1119

Všetky písomné vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy, k projektu rekonštrukcie Mestského úradu v Šali

číslo: I33/2017

Požadované informácie: všetky písomné vyjadrenia orgánov štátnej a verejnej správy, k projektu rekonštrukcie Mestského úradu v Šali a všetky písomné odpovede/stanoviská Mestského úradu v Šali zaslané týmto inštitúciám v tejto veci.

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Mesto Šaľa – Žiadosť o vydanie stavebného povolenia zo dňa 22. 02. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 2. Obec Močenok – Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania zo dňa 24. 02. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 3. Štátna ochrana prírody SR – Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa zo dňa 03. 03. 2016vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.

 4. Mesto Šaľa – Okresné riaditeľstvo HaZZ - PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie zo dňa 04. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 5. Mesto Šaľa – Technická inšpekcia, a. s.- PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie v zrýchlenom konaní
  zo dňa 04. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 6. Technická inšpekcia, a. s. – odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 7. Mesto Šaľa – Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie - PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie zo dňa 07. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 8. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – stanovisko štátnej správy ochrany ovzdušia k projektovej dokumentácii zo dňa 08. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 9. Okresné riaditeľstvo HaZZ – Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa – stanovisko na účely stavebného konania zo dňa 08. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 10. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia zo dňa 09. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 11. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – vyjadrenie k PD stavby z hľadiska odpadového hospodárstva, za účelom vydania stavebného povolenia zo dňa
  09. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 12. Mesto Šaľa – MeT Šaľa spol. s r. o. - PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – žiadosť o vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie zo dňa 10. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 13. MeT Šaľa spol. s r. o. – Stanovisko MeT Šaľa, spol. s r.o. zo dňa 10. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 14. Mesto Šaľa – Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Žiadosť o vyjadrenie k navrhovanej činnosti zo dňa 10. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 15. Vyjadrenie príslušného orgánu (§ 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti, nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006, Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – Príloha č. 17 ŽoNFP vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 16. Potvrdenie Štátnej ochrany prírody k NATURA 2000 – Príloha č. 18 ŽoNFP vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 stranaformátu A4.

 17. Obec Močenok – Stavebné povolenie zo dňa 14. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 10 strán formátu A4.

 18. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia – Výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo dňa 07. 04. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) –
  4 strany formátu A4.

 19. Mesto Šaľa – Okresný úrad v Šali, Odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny - PD „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ – žiadosť o doplnenie vyjadrenia č. OU-SA-OSZP-2016/002073-2 zo dňa 09. 03. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 20. Mesto Šaľa – Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – doplnenie žiadosti o NFP č. NFP310040A673 zo dňa 22. 04. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 21. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie – Projektová dokumentácia „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ doplnenie vyjadrenia
  č.OU-SA-OSZP-2016/002073-2 zo dňa 25. 04. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 22. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia – výzva na doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 23. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Doplnenie žiadosti o NFP – č.. NFP310040A673 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 24. Slovenská inovačná a energetická agentúra – Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo dňa 16. 12. 2015 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4.

 25. Emailová komunikácia zo dňa 27. 12. 2016 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 9 strán formátu A4.

 26. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Zaslanie dokladu k vypracovaniu návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP
  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 27. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Oznámenie o zmene predpokladaného termínu realizácie projektu
  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 28. Mesto Šaľa – Okresný úrad v Šali – Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zo dňa 25. 01. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 29. Emailová komunikácia zo dňa 10. 02. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 30. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – Rozhodnutie zo dňa
  28. 02. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4.

 31. Emailová komunikácia zo dňa 05. 04. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 32. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Žiadosť o vyjadrenie k stavu prípravy zmluvy o poskytnutí NFP vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 33. Slovenská inovačná a energetická agentúra – Oznámenie štatutárneho orgánu poskytovateľa o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 34. Emailová komunikácia zo dňa 18. 05. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 35. Emailová komunikácia zo dňa 18. 05. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 36. Slovenská inovačná a energetická agentúra – Žiadosť o vyjadrenie k stavu prípravy zmluvy o poskytnutí NFP – odpoveď zo dňa 17. 05. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 37. Slovenská inovačná a energetická agentúra – Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok mimo odvolacieho konania z vlastného podnetu zo dňa 20. 07. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4.

 38. Emailová komunikácia zo dňa 27. 07. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 39. Emailová komunikácia zo dňa 27. 07. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

 40. Emailová komunikácia zo dňa 27. 07. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 41. Slovenská inovačná a energetická agentúra – Zaslanie návrhu Zmluvy o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2015-6/182 na podpis zo dňa 01. 08. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 42. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Zaslanie podpísanej zmluvy o poskytnutí NFP zo dňa 04. 08. 2017
  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 43. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Predloženie plánu verejného obstarávania zo dňa 10. 08. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

 44. Mesto Šaľa - Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre OP KŽP – Žiadosť o vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania zo dňa 11. 08. 2017 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.

   

   

Prílohy

Vyjadrenie

(pdf - 17.02 MB)