Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.11.2016 - 14:47  //  aktualizácia: 30.11.2016 - 14:47  //  zobrazené: 1023

V akom štádiu je žiadosť o NFP...

číslo: I37/2016

Požadované informácie, citujeme:

 

„RÚVZ vo februári 2016 konštatoval, že je potrebná rekonštrukcia sociálnych zariadení
a stropov. Mesto vo vyjadrení pre RÚVZ uviedlo, že žiadalo o NFP a ak nebude úspešné, zabezpečí opravy z vlastných zdrojov.

 1. V akom štádiu je žiadosť o NFP?

 2. Prečo je na rok 2017 v rozpočte naplánovaná len prvá etapa opravy stropov
  a rekonštrukcie SZ, keď vo vyjadrení pre RÚVZ je uvedené, že mesto zabezpečí opravu
  a zlepšenie technického stavu hygienických zariadení v roku 2017?

 3. Kedy a akým spôsobom bude táto rekonštrukcia vykonaná?

 4. Aký je plánovaný finančný objem na túto rekonštrukciu?“

 

Sprístupnené informácie:

 

 

 1. Mesto Šaľa zaradilokomplexnú rekonštrukciu Materskej školy, Družstevná22, 927 01 Šaľa, do Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2015 – 2020, Prioritná oblasť: Moderná školská infraštruktúra, Cieľ 1 – Optimálne podmienky pre kvalitné vzdelávanie detí, s termínom realizácie 2016 – 2017. Celkové predpokladané finančné náklady predstavujú sumu vo výške 600 000 EUR, ktoré mesto plánuje z mimorozpočtových zdrojov.

  Mesto Šaľa sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného  regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorý bol zameraný na zvýšenie kapacít a zlepšenie infraštruktúry v predškolských zariadeniach. Táto výzva bola zrušená a očakávame vyhlásenie novej výzvy v januári 2017. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy vrátane prístavby, zníženie energetickej náročnosti, rekonštrukciu stropov a sociálnych zariadení tak, aby v čase vyhlásenia výzvy boli pripravené všetky podklady.

                                                                                                                                                         

 2. V odpovedi pre RÚVZ sa uvádza, že v  prípade havarijnej situácie, alebo vprípade, že zriaďovateľ nebude úspešný pri žiadosti o NFP, zabezpečímenevyhnutné opravy na zlepšenie technického stavu hygienických zariadení v MŠ Družstevná z vlastných zdrojov, buď navýšením rozpočtu školy na bežné výdavky alebo zrozpočtumesta na kapitálové výdavky v roku 2017.V návrhu rozpočtu na rok 2017 sú plánované celkovékapitálové výdavky pre oblasť školstva v mestevo výške 66 000 eur. Vzhľadom na to, že je nevyhovujúci stav aj na iných školských budovách a zariadeniach, je potrebné riešiť aj tieto nedostatky a havarijné stavy (Pozn. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa je 14 subjektov – 6 základných škôl, 6 materských škôl, CVČ a ZUŠ.)

   

 3. V prípade MŠ Družstevná by mal byť nasledovný postup. V prípade, že bude mesto úspešné a získa NFP, vykoná sa celková rekonštrukcia pravdepodobne počas letných mesiacov 2017. V prípade, že mesto nebude úspešné, zatiaľ sú naplánované zdroje ibana rekonštrukciu sociálnych zariadení a stropov v jednom pavilóne vo výške 18 000 eur. V prípade priaznivého vývoja príjmov mesta je možná úprava rozpočtu v priebehu roka 2017 a zrealizovala by sa rekonštrukcia vo všetkých pavilónoch ešte v roku 2017.

   

 4. Plánovaný finančný objem na rekonštrukciu sociálnych zariadení a stropov vo všetkých pavilónoch z rozpočtu mesta predpokladáme vo výške 60 000 – 80 000 eur. Presnejšie vyčíslenie bude možné až po vypracovaní „výkazu- výmeru“ a stanovení predpokladanej hodnoty zákazky pre verejné obstarávanie stavebných prác.