Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.10.2018 - 14:02  //  aktualizácia: 24.10.2018 - 14:03  //  zobrazené: 403

Územné rozhodnutie na líniovú stavbu - "DS_Šaľa, Dlhoveská záhradná osada VNK, TS, NNK (zahradkárska osada Duslo-Šaľa)"

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby, ktorý dňa 03.07.2018 podala spoločnosť

Západoslovenská distribučná a. s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, ktorú v konaní zastupuje Ing. Gabriel Mészáros, trvale bytom Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky, pracovník spoločnosti Bevatron, s.r.o., so sídlom G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky, IČO: 50 649 973

(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, v súlade s § 32, § 46 a § 47 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

DS_Šaľa, Dlhoveská záhradná osada VNK, TS, NNK

(záhradkárska osada Duslo – Šaľa)

v rozsahu:       SO 01 – 22kV káblová prípojka

SO 02 – 1kV káblová prípojka

SO 03 – Transformačná stanica

PS  01 – Transformačná stanica - technológia

(ďalej len “stavba“) v intraviláne mesta Šaľa, mestská časť Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 3951/3, 3951/108, 3951/163 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov ostatné plochy a záhrada), tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Dotknuté pozemky sú vo vlastníctve: parc. č. 3951/3 vo vlastníctve vlastníkov záhradiek, parc. č. 3951/108 vo vlastníctve Miroslava Urbana a Heleny Urbanovej, obaja bytom M. M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa a parc. č. 3951/163 vo vlastníctve Heleny Sedlákovej, bytom V. Šrobára č. 573/3, 927 01 Šaľa.

 

 

Účel a popis stavby:

Návrh rieši zavedenie elektrickej energie v záhradkárskej osade Šaľa – Duslo (pri futbalovom štadióne v Šali-Veči). Účelom stavby je zabezpečenie kvalitnej dodávky elektrickej energie odberateľom podľa platných STN a IEC. Cez záhradkársku oblasť prechádza jestvujúce 22kV vzdušné elektroenergetické vedenie VN č. 1043 a jestvujúce 22kV podzemné vedenie. Nová transformačná stanica pre záhradkársku osadu bude napojená na jestvujúce 22kV podzemné vedenie.

 

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 – 22kV káblová prípojka

 Nová 22kV podzemná prípojka s káblom NF A2XS2Y 3x1x240mm2 sa pripojí na existujúci 22kV podzemný kábel AXEKVCEY 3x1x240 mm2 a ukončí sa koncovkami vn IXSU-F5131-ML-4-13 vo vn rozvádzači novej distribučnej transformačnej stanice s úpravou RSTI SA 5854 pre obmedzovače prepätia.

 Kábel bude uložený v ryhe 1,0 m x 1,2 m v minimálnej hĺbke 1 m. V miestach križovania s inými inžinierskymi sieťami alebo v ich tesnom súbehu bude kábel uložený v chráničkách HDPE ø 200, ktoré sa podbetónujú.

SO 02 – 1kV káblová prípojka

 Z nn rozvádzača novej distribučnej trafostanice TS (typ EH6) sa vyhotovia vývody:

pole č. 1                                  prívod transformátor

pole č. 2          vývod č. 1       vetva č. 1

                        vývod č. 2       vetva č. 2

                        vývod č. 3       vetva č. 3

                        vývod č. 4       vetva č. 4

                        vývod č. 5       vetva č. 5

                        vývod č. 6       vývod pre náhradný zdroj

Navrhované 1kV zemné káble NAVY-J 4x240mm2 z novej TS budú ukončené podľa požiadaviek ZS DIS v rozpojovacích istiacich skriniach SR5 (15 ks) a SR9 (16 ks).

 V mieste križovania s inými inžinierskymi sieťami alebo v ich tesnom súbehu budú 1kV káble uložené v chráničkách HDPE ø 100, ktoré sa podbetónujú.

SO 03 – Transformačná stanica

 Typizovaná kiosková transformačná stanica – typ EH6, sa osadí podľa typových podkladov výrobcu na parcele č. 3951/108. TS s rozmermi 3,2 m x 2,71 m je navrhnutá pre vonkajšie použitie, bude osadená v samostatnom štrkovom lôžku, s okapovým chodníkom okolo TS šírky 0,5 m. Bude vybavená vlastným osvetlením a bleskozvodom.

 Priestorové riešenie TS bude delené na komoru transformátora a miestnosť pre vn rozvádzač a nn rozvádzač. Trafostanica bude v teréne uložená vo vlastnom, hrubo upravenom štrkovom lôžku. Vaňa bude opatrená izoláciou proti prieniku minerálnych olejov pri havárii transformátora. Pred vstupom do TS bude spevnená plocha pre príjazd vozidiel pri výmene TS, či iných prístrojov.

PS 01 – Transformačná stanica - technológia

 V transformačnej stanici budú umiestnené VN rozvádzače s SF6 pre napojenie 22kV káblového vedenia, transformátor a NN rozvádzač na napojenie 1kV distribučných rozvodov vrátane merania vlastnej spotreby a kompenzácie.

 

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch register "C" parc. č. 3951/3, 3951/108, 3951/163 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov ostatné plochy a záhrada) tak, ako je zakreslená na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:1000, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných objektov a ktorú vypracoval Eduard Dubeň, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo: 3477*T*A2, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky. Navrhovateľ má k dotknutým pozemkom súhlas vlastníkov.

 

 1. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä pre polohové a výškové umiestnenie stavby:

Priestorové a výškové  umiestnenie stavby:

 Trasa 22kV káblovej prípojky bude vedená v zemi, od pripojenia na jestvujúci 22kV podzemný kábel k novovybudovanej trafostanice cez pozemky register "C" parc. č. 3951/3, 3951/163 a 3951/108, s ukončením koncovkami vo vn rozvádzači novej trafostanice. Kábel sa uloží v ryhe 1,0 m x 1,2 m v minimálnej hĺbke 1 m. V miestach križovania 22kV kábla s inými inžinierskymi sieťami alebo v ich tesnom súbehu bude kábel uložený v chráničkách HDPE ø 200, ktoré sa podbetónujú. Uloženie káblov bude do pieskového lôžka, krytie betónovými doskami s výstražnou fóliou.  

 Trasy 1kV podzemných káblov budú vedené z novovybudovanej trafostanice cez pozemky parc. č. 3951/163 a 3951/108, s pokračovaním cez pozemok parc. č. 3951/3 - na verejnom priestranstve, v cestičkách medzi záhradkami, pozdĺž okrajoch v ryhe 1,0 m x 0,8 m, s ukončením v rozvodných skriniach  SR5 (15 kusov) a SR9 (16 kusov).    

 Umiestnenie transformačnej stanice:

 • Transformačná stanica bude umiestnená na pozemku register "C" parc. č. 3951/108, s rozmermi 3,2 m x 2,71 m, pri rožnej pravej časti pozemku parc. č. 3951/108.
 • Okolo navrhovanej transformačnej stanice bude oplotený pozemok nepravidelného pôdorysného tvaru maximálnych rozmerov: 5,20 m x 8,66 m (pri hranici so susedným pozemkom parc. č. 3951/166, v rožnej časti pozemku parc. č. 3951/108)
 • Výška podlahy prízemia objektu trafostaice bude: ±0,000 = upravený terén.
 • Celková výška navrhovaného objektu bude +2,800 m od upraveného terénu.

 

 1.  

Stavba bude uskutočňovaná s ohľadom na existenciu podzemných inžinierskych sietí v mieste stavby a budú dodržané ustanovenia STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia. Pri súbehoch a križovaniach s ostatnými inžinierskymi sieťami budú dodržané a zabezpečené ochranné pásma vedení v zmysle STN.

 

 1. Napojenie na rozvodné siete a kanalizáciu:

 Objekt trafostanice bude napojený na verejné rozvody elektriny podzemnou 22kV káblovou prípojkou od jestvujúceho 22kV podzemného vedenia, ktorá prechádza cez záhradkársku osadu.

 

 1. Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Krajský pamiatkový úrad Nitra:

 V prípade zistenia archeologického nálezu, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

 Dodržať podmienky určené v záväznom stanovisku č. KPUNR-2018/7788-2/26528/Gro zo dňa 05.04.2018.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre:

 RÚVZ v Nitre súhlasí s návrhom Západoslovenskej distribučnej, a.s., Bratislava, na umiestnenie navrhovanej stavby.

 Predložený návrh vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.

 Záväzné stanovisko č. HZP/A/2018/00944 zo dňa 16.03.2018.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre:

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

 Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa stavebného zákona a je potrebné ho predložiť s projektovou dokumentáciou overenou od OR HaZZ pri kolaudačnom konaní. 

 Stanovisko pod č. ORHZ-NR1-323-001/2018 zo dňa 22.03.2018.

 

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava:

 Spojovacie káble ani inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované.

 Vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.).

 Vyjadrenie č. ASM-50-635/2018 zo dňa 14.03.2018.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany:

 Z pohľadu správcu vodných tokov k zámeru výstavby podľa predloženej PD SVP, š.p., správa povodia dolného Váhu nemá pripomienky. Výstavba nebude realizovaná v dotyku s majetkom v správe SVP, š.p. a nemá ani zásadný vplyv na zmenu vodohospodárskych pomerov v danom území.

 Vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 6525/2018/3, CZ 26344/210/2018 zo dňa 09.08.2018.

 Správa povodia dolného Váhu Šaľa – postúpenie žiadosti o vyjadrenie pod č. CS SVP OZ PN 5646/2018/9 zo dňa 07.08.2018

 

Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava

 V záujmovom území navrhovanej stavby Hydromeliorácie, š.p. neeviduje hydromelioračné zariadenia.

 Vyjadrenie č. 4362-2/120/2018 zo dňa 31.07.2018

 

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor:

 Správny orgán súhlasí s dočasným záberom do 1 roka za podmienok:

 Pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde je žiadateľ povinný vyžiadať si stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorom budú určené podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.

 Správny orgán súhlasí s uvedeným zámerom s podmienkou, že navrhovateľ požiada správny orgán o stanovisko podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. ešte pred vydaním stavebného povolenia.

 Stanovisko č. OU-SA-PLO-2018/005912-2 zo dňa 09.08.2018.

    

Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia:

 Odbor krízového riadenia súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

 Záväzné stanovisko č. OU-SA-OKR-2018/003976-2 zo dňa 16.04.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách (č. OU-SA-OSZP-2018/003398-2 zo dňa 15.03.2018):

 Vzhľadom k tomu, že ide o olejový transformátor, pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona na zriadenie nádrže (záchytnej vaničky).

 Stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou.

Vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva (č. OU-SA-OSZP-2018/003385-2 zo dňa  15.03.2018):

 Stavebník zabezpečí dodržanie ustanovení zákona o odpadoch a s ním súvisiace platné právne predpisy.

Vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny (č. OU-SA-OSZP-2018/003480-2 zo dňa 04.04.2018):

 Pri ochrane okolitej stromovej vegetácie sa riadiť ustanoveniami STN  83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (platí pre zastavané územie obce), a pri ukladaní inžinierskych sietí v blízkosti koreňovej sústavy najmä kapitolou 4 Poškodenie drevín a prevencia pred poškodením pri stavebných činnostiach. Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore (ďalej v uvedenej STN  časť 4.2.4 Hĺbenie výkopov a 4.2.4.1 Ochranné opatrenia).   

 V prípade, ak sa v mieste realizácie stavby nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m2 (zastavané územie) a nad 20 m2 (mimo zastavané územie), ktoré budú brániť stavebným prácam, je podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny potrebný pred vydaním stavebného povolenia na stavbu súhlas na výrub drevín.

 Dodržať všetky podmienky uvedené v tomto vyjadrení orgánu ochrany prírody a krajiny.

 

Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava

 Pokrytie bilančných nárokov odberu el. energie pre plánovanú výstavbu riešiť novou kioskovou trafostanicou EH6 s transformátorom 400 kVA.

 TS bude napojená z existujúceho káblového vedenia VN 1043, v úseku medzi TS 0834 – 306 a ÚV3/1043.

 NN rozvody riešiť vyvedením výkonu s piatimi podzemnými káblami typu NAVY-J 4x240 mm2. Do nových káblových vedení zaslučkovať cca 30 ks nových plastových pilierových skríň SR, z ktorých budú napájané elektromerové rozvádzače jednotlivých záhradných chát zapojených do lúča. Plánované odberné miesta: 100 x 2 kW (1f) a 60 x 4,8 kW (3f) celkom 160 ks odberných miest.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie zaslať na posúdenie.

 Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení č. CD 46607/2018 zo dňa 26.06.2018.

 

SPP - distribúcia  a. s., Bratislava:

 Umiestnenie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.  

 Stanovisko a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť na vydanie stavebného povolenia bude podaný najneskôr do 23.03.2019, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať SPP-D o vydanie nového stanoviska. 

 • Dodržať všetky všeobecné podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0188/2018/Kr zo dňa 23.03.2018.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali:

 V záujmovom území stavby ZsVS, a.s. potvrdzuje existenciu tlakovej verejnej kanalizácie v ich správe.

 Pásmo ochrany verejných vodovodov a kanalizácii je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany:

      -1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácie do priemeru 500 mm vrátane,

 V pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a kanalizácie, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, je zakázané vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

 V pásme ochrany je povolený len ručný výkop.

 Geodetické zameranie siete predložiť na CD nosiči na kontrolu dodržania vzdialenosti od vedení ZsVS, a.s.

 Vydanie kolaudačného rozhodnutia je podmienené potvrdením ZsVS a.s., o dodržaní vzdialeností v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a neporušení inžinierskych sietí v správe ZsVS, a.s.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 23222/2018 zo dňa 26.03.2018

 

Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o:

 Na definovanom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a s a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

 Stavebník dodrží všetky podmienky uvedené v stanovisku č. 6611807277 zo dňa 20.03.2018.

 

Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany:

 V dotknutom území nedôjde do styku s vedeniami Orange Slovensko a.s., existujúce vedenia sú chránené ochranným pásmom.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. BA-0895/2018 zo dňa 15.03.2018.  

MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa:

 V záujmovom území v správe MeT Šaľa, spol. s r.o. sa nenachádzajú rozvody tepla.

 Stanovisko pod č. /2018/MM zo dňa 14.03.2018.

 

MENERT-THERM, s. r. o., Šaľa:

 V lokalite, kde sa bude realizovať navrhovaná stavba, nenachádzajú s tepelné siete v správe spoločnosti MENERT-THERM, spol. s r.o. – vyjadrenie č. 154/2018 zo dňa 14.03.2018.

 

MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností:

 Lokalita sa nachádza v Priestorovo-funkčnom celku PF Celok Nová Veča, v dvoch samostatných častiach, PF Časť Východná os a PF Časť Nová Veča – centrum.

 Z hľadiska podmienok funkčného využívania, navrhovaná stavba nie je v rozpore s Územným plánom (ÚPN) mesta Šaľa.

 Z hľadiska regulácie funkčného využívania je pre PF Celok Nová Veča, PF Časť Východná os, prípustná vyššia vybavenosť, základná vybavenosť a bývanie a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie s prístupnou špecifickou vybavenosťou;

 Pre PF Celok  Nová Veča, PF Časť Nová Veča – centrum je v polohe pri športovom štadióne iba športová vybavenosť, prípustná je individuálna rekreačná vybavenosť a príslušné verejné dopravné a technické vybavenie, ostatné funkčné využívanie je neprípustné, najmä priemyselná a poľnohospodárska výroba.

 Vzhľadom na možnosť rozvoja územia PF Celku Nová Veča, v Územnom pláne mesta sú uvedené požiadavky na spracovanie územného plánu zóny (UPN-Z) pre uvedený PF Celok. Mesto prioritne odporúča v zastavanom území, do ktorého dotknuté parcely patria, elektrifikáciu zemnými káblami.

 Z uvedeného vyplýva, že v zmysle podmienok územného plánu , vybudovanie stavby môže slúžiť ako technické vybavenie v polohách jestvujúcich záhradkárskych osád, len pre prípustnú individuálnu rekreačnú vybavenosť, ostatné funkčné využívanie je neprípustné.

 V prípade využívania príslušného technického vybavenia pre vyššiu, základnú vybavenosť a bývanie, v časti záhradiek v PF Časti Východná os, je potrebné regulovať zástavbu a technické vybavenie územia na základe spracovaného UPN-Z.   

 Záväzné stanovisko č. 6514/2018/OSaKČ/2210 zo dňa 13.03.2018.

 

Ďalšie podmienky:

 Projekt stavby pre stavebné konanie musí spracovať odborne spôsobilá osoba v zmysle stavebného zákona. Pri spracovaní projektu budú rešpektované príslušné ustanovenia § 47 stavebného zákona a § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy vydávané podľa osobitných predpisov.

 Požiadavky vo vyjadreniach dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zapracované do projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia.

 Ďalší stupeň projektovej dokumentácie bude predložený na posúdenie dotknutým orgánom, ktoré si to vyhradili a overený v zmysle požiadaviek zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 Stavebník preukáže v stavebnom konaní podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona, že má k všetkým stavbou dotknutým pozemkom /alebo ich časti/ vlastnícke, alebo iné právo podľa § 139 ods.1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Pod pojmom “iné práva k pozemkom a stavbám” použitým v spojení “vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich” sa podľa povahy prípadu podľa § 139 ods.1 písm. a) stavebného zákona rozumie užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.

 

Účastníci konania:

 • Západoslovenská distribučná a. s., Bratislava, 
 • Miroslav Urban, Helena Urbanová, Helena Sedláková, Duslo, a.s., Šaľa, Mesto Šaľa, Mikuláš Mikus, Dana Pápayová, Mgr. Emília Szegényová, Slovenský pozemkový fond, Bratislava,
 • Vlastníci dotknutých pozemkov a vlastníci susedných pozemkov a stavieb na nich.

 

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

 1. V priebehu ústneho pojednávania vzniesla námietky účastníčka konania, Dáša Líšková, bytom Lúčna č. 1855/1, 927 01 Šaľa, splnomocnený zástupca časti vlastníkov záhradiek a prístupových chodníkov k záhradkám. Vo svojich námietkach žiada stavebníka o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Miroslava Urbana a Heleny Urbanovej, obaja bytom M. M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa – pozemok parc. č. 3951/108 k. ú. Šaľa, na ktorom má byť umiestnená transformačná stanica. Tejto námietke sa vyhovuje čiastočne (úpravou umiestnenia transformačnej stanice).
 2. Ďalej žiada, aby rozpojovacia istiaca skriňa SR5 umiestnená pri pozemku parc. č. 3951/19 bola presunutá k pozemku parc. č. 3951/12. Tejto námietke sa vyhovuje.

 

Pripomienky dotknutých orgánov a účastníkov konania k umiestneniu líniovej stavby a k PD boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. Podmienky k realizácii stavby zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania budú zahrnuté v podmienkach stavebného povolenia.

Toto rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

 

Odôvodnenie:

Dňa 03.07.2018 podal navrhovateľ, spoločnosť Západoslovenská distribučná a. s., so sídlom Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej líniovej stavby.

Stavebný úrad vymedzil okruh účastníkov konania podľa ust. § 34 stavebného zákona, v zmysle ktorého je účastníkom konania navrhovateľ, obec ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, ten komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov a právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Keďže sa jedná o umiestnenie líniovej stavby, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 stavebného zákona verejnou vyhláškou. K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.08.2018, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.

Zároveň stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa § 37 ods. 3 stavebného zákona neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou a podľa § 42 ods. 4 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Na ústnom pojednávaní boli prítomní oboznámení s projektovou dokumentáciou stavby a boli prerokované všetky doklady, stanoviská a vyjadrenia, ktoré boli v územnom konaní doložené. 

Stanoviská oznámili:

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra,
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
 • Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, Bratislava,
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Piešťany; Správa povodia dolného Váhu Šaľa,
 • Hydromeliorácie, štátny podnik, Bratislava,
 • Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia,
 • Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava,
 • SPP - distribúcia  a. s., Bratislava,
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., OZ Galanta, so sídlom v Šali,
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava a DIGI SLOVAKIA, s.r.o,
 • Orange Slovensko a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Piešťany,
 • MeT Šaľa, spol. s r. o., Šaľa,
 • MENERT-THERM, s. r. o., Šaľa,
 • MsÚ Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností.

Stanoviská dotknutých orgánov boli kladné, prípadné pripomienky boli zohľadnené v podmienkach rozhodnutia. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu umiestnenia predmetnej líniovej stavby: projektovú dokumentáciu stavby na územné konanie, listy vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, súhlasy vlastníkov pozemkov pod navrhovanou trafostanicou, súhlasy a splnomocnenia nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov záhradiek a prístupových chodníkov v záhradkárskej osade, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, stanoviská dotknutých orgánov a vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí a doklad o zaplatení správneho poplatku. K projektovej dokumentácii líniovej stavby bola predložená dňa 8.10.2018 upravená situácia umiestnenia stavby.

Tunajší úrad v konaní posúdil návrh na umiestnenie líniovej stavby podľa ust. § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu.

Stavebný úrad na základe výsledku prerokovania návrhu, vyhodnotení stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov vyhovel návrhu vo veci vydania územného rozhodnutia predmetnej líniovej stavby a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania sa odôvodňuje takto:

 1. V priebehu ústneho pojednávania záznamom do zápisnice vzniesla námietky účastníčka konania, Dáša Líšková, bytom Lúčna č. 1855/1, 927 01 Šaľa, splnomocnený zástupca časti vlastníkov záhradiek a prístupových chodníkov k záhradkám. Vo svojich námietkach uvádza:

„Pozemok, ktorý vlastní pán Urban a na ktorom má byť postavená trafostanica, žiadame odkúpiť celý (cca 4,5 ára), nakoľko do budúcna môže byť so zastávajúcim pozemkom problém – ktorý môže spôsobiť jednak nový majiteľ a navyše sa tu nachádza kontajner na BIO odpad, čo by zase mohlo zasahovať do pozemku s trafostanicou. Kontajner sa posunie o pozemok dopredu a tak by bola trafostanica neohrozovaná pohybom okolo, resp. výnosom kontajnera atď.

 1. Ďalej uvádza:   

„Rozvodnú skriňu SR5 zrušiť na pozemku 3951/19 a presunúť ju na parcelu 3951/12!“

Záznamom do zápisnice sa vyjadril aj pán Miroslav Urban:

„Súhlasím s odpredajom celého pozemku 3951/108 do vlastníctva ZSE.“   

 

 1. Predmetom územného konania je povolenie umiestnenia navrhovaných stavebných objektov. Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia (§ 39a ods. 1 stavebného zákona). Realizovať stavbu je možné až na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného v stavebnom konaní.

Uvedené námietky týkajúce sa odkúpenia pozemku pod navrhovanou trafostanicou sa nevzťahujú na umiestnenie navrhovanej stavby na stavebnom pozemku. Túto požiadavku účastníkov konania je možné prejednať medzi navrhovateľom a účastníkov konania pred nasledujúcim stavebným konaním, ešte pred podaním žiadosti na stavebné konanie, preto stavebný úrad túto časť námietky zamietol.

Podľa § 58 ods. 2 stavebného zákona stavebník v stavebnom konaní musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. V stavebnom konaní podľa § 62 ods. 1 písm. a) a písm. b) stavebného zákona stavebný úrad preskúma najmä, či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia.; či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona v stavebnom konaní stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky.

Stavebník na základe uvedenej žiadosti účastníkov konania predložil upravenú situáciu stavby, kde transformačná stanica na pozemku parc. č. 3951/108 bude umiestnená v rožnej prednej časti pozemku, čím bude časť pozemku lepšie dostupná a využiteľná. S týmto riešením sa stotožnila aj p. Líšková, ktorá zastupuje časť vlastníkov dotknutých pozemkov. Na základe uvedených skutočností stavebný úrad časti námietke vyhovel – umiestnenie transformačnej stanice bude podľa upravenej projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia.

 1. V predloženej upravenej situácii umiestnenia líniovej stavby je už zmenené umiestnenie 1 rozvodnej skrine SR5, ktorá bude na základe žiadosti p. Líškovej umiestnená pri pozemku parc. č. 3951/12, z toho dôvodu tejto časti v námietkach účastníka konania stavebný úrad vyhovel – v podmienke č. 1 tohto územného rozhodnutia.  

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 03.07.2018.

 

Príloha pre navrhovateľa:

 • overená projektová dokumentácia pre územné konanie
 • situácia v mierke 1:1000

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Miroslav Urban, M.M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa
 2. Helena Urbanová, M.M. Hodžu č. 901/6, 927 01 Šaľa
 3. Helena Sedláková, V. Šrobára č. 573/3, 927 01 Šaľa
 4. Dáša Líšková, Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca časti vlastníkov dotknutých pozemkov)

 1. Duslo, a.s., Administratívna budova č. 1236, 927 03 Šaľa
 2. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 3. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
 4. Dana Pápayová, Pod Kalváriou, č. 1880/5, 951 31 Močenok
 5. Mgr. Emília Szegényová, Spartakovská č. 6458/2, 917 01 Trnava
 6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava
 7. Ostatným vlastníkom dotknutých pozemkov a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1.  Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu,

 Dolná 16, 927 00 Šaľa

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

(VZ, OH, OPaK)

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 3. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 4. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 7. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 8. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

na vedomie

 1. Ing. Gabriel Mészáros, Jazdecká č. 20, 940 01 Nové Zámky

(splnomocnený zástupca navrhovateľa)

 1. Dáša Líšková, Lúčna č. 1855/1, 927 05 Šaľa

(splnomocnený zástupca časti vlastníkov dotknutých pozemkov)

ostatní:

 1. Eduard Dubeň, Bevatron s.r.o., G. Bethlena č. 50, 940 01 Nové Zámky
 •  k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy