Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.11.2018 - 11:37  //  aktualizácia: 10.01.2020 - 10:44  //  zobrazené: 1103

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa

Názov Projektu

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód projektu:

302021K408

Kód žiadosti o NFP:

NFP302020K408

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302021K408-222-13

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3565779&l=sk

 

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

9/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

59 370,60 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

56 402,07 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

2 968,53 EUR

V zmysle dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-D1-302021K408-222-13 zo dňa 11.10.2019

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4258374&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

05/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

02/2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

10

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

57969,87 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

55071,38 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

2898,49 EUR

 

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie novej učebne fyziky pre 22 žiakov v priestoroch Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmánya 48, Šaľa. Zriadenie učebne na prízemí budovy bude spojené so stavebnými úpravami súvisiacimi s odstránením drevenej priečky v miestnosti, rekonštrukciou elektroinštalácie, podlahou, výmenou svietidiel, opravou omietok a maľovkou. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied prostredníctvom obstarania prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku, pretože takouto učebňou doposiaľ škola nedisponuje. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy :sú vybavenie a didaktické pomôcky učebne fyziky a stavebné úpravy, ktoré sú v súlade s typmi aktivít c) obstaranie prírodovedných učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební podľa výzvy. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese nižšieho sekundárneho vzdelávania.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk