Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 02.11.2018 - 13:12  //  aktualizácia: 10.01.2020 - 10:46  //  zobrazené: 771

Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa

Názov Projektu

Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

 

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

2.2.2. – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO2-SC222-2016-13

Kód projektu:

302021K409

Kód žiadosti o NFP:

NFP302020K409

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302021K409-222-13

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3565798&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2018

Ukončenie realizácie aktivít projektu

9/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

123 342,62 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

117 175,49 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

6 167,13 EUR

 

V zmysle dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-D1-302021K409-222-13 zo dňa 11.10.2019

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4258813&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

04/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

02/2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

11

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

120441,07 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

114419,02 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

6022,05 EUR

Stručný popis projektu

 Predmetom projektu je obstaranie modernej učebne polytechniky so zameraním na techniku v priestoroch vyše 40-ročných dielní pre 16 žiakov a zriadenie novej učebne biochémie so zameraním viac na chémiu pre 25 žiakov v priestoroch Základnej školy Ľ. Štúra v Šali, ktoré budú spojené so stavebnými úpravami. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied technických zručností prostredníctvom obstarania vybavenia prírodovednej odbornej učebne zameranej na biochémiu a zriadenia učebne polytechniky. Cieľom je tiež vytvoriť podmienky pre znovuobjavenie chémie pre deti v meste s tradíciou chemického priemyslu a tradíciou stredného školstva v oblasti chémie. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie, výpočtová technika a didaktické pomôcky pre učebňu biochémie a stavebné úpravy pre učebňu biochémie a vybavenie vrátane didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu a stavebné úpravy pre polytechnickú učebňu. Aktivity projektu sú teda v súlade s typmi aktivít, c) obstaranie prírodovedných učební, d)obstaranie polytechnických učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese nižšieho sekundárneho vzdelávania.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mpsr.sk, www.unsk.sk