Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 03.10.2014 - 15:57  //  aktualizácia: 03.10.2014 - 16:00  //  zobrazené: 3738

Trhový poriadok pre príležitostný trh

číslo: 16/2014  |  dátum schválenia: 11.09.2014  |  dátum účinnosti: 04.10.2014  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1,
§ 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 16/2014 Trhový poriadok pre príležitostný trh

§ 1
Určenie priestranstva

(1) Večianske slávnosti – priestranstvo pred nákupným strediskom Tesco, Nitrianska ulica, Pribinovo námestie.
(2) Jarmok tradičných remesiel – ulica Hlavná, Budovateľská, Štúrova, Školská, Námestie Sv. Trojice.
(3) Vianočné trhy – ulica Hlavná, Budovateľská, Štúrova, Školská, Námestie Sv. Trojice.
(4) Ostatné príležitostné trhy – verejné priestranstvo na území mesta Šaľa.
(5) Sezónne trhy – ulica Hollého a ulica SNP.

§ 2
Označenie príležitostného trhu údajmi
o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

(1) Označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch výrobkov, ktoré možno na trhových miestach predávať:
a) ovocie a zeleninu,
b) slepačie vajcia,
c) mäso a mäsové výrobky,
d) včelí med,
e) cukrovinky a cukrárenské výrobky,
f) mlieko a mliečne výrobky,
g) kvety, dreviny, kry, priesady, semená kvetov a zeleniny, vianočné stromčeky, čečinu, šišky a výrobky z nich,
h) textilné výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetiku, drogériový tovar, športové potreby, hračky, pracovné odevy, vence, umelé kvety, kuchynský riad, paplóny, koženú galantériu, obuv, nábytok a bytové doplnky,
i) bižutériu, šperky, darčekový tovar, okuliare, suveníry, mince,
j) nábytok a výrobky pre domácnosť,
k) náboženské predmety,
l) atrakcie,
m) knihy, dennú a periodickú tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel, žreby, obrazy, CD, MC, VHS,
n) remeselné výrobky, ľudovoumelecké predmety,
o) lesné plodiny,
p) použité výrobky.
(2) Označenie príležitostného trhu údajmi o druhoch služieb, ktoré možno na trhových miestach poskytovať:
a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
c) oprava dáždnikov,
d) čistenie peria,
e) kľúčové služby.

§ 3
Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

Podmienkou predaja výrobkov a poskytovania služieb je mať pridelené miesto, povolenie na zriadenie trhového miesta, povolenie  na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydané mestom Šaľa a zaplatené nájomné za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu.

§ 4
Údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase

Trhové dni, predajný a prevádzkový čas je stanovený nasledovne:
(1) Večianske slávnosti:
- piatok až sobota v čase od 08.00 hod. do 01.00 hod.
(2) Jarmok tradičných remesiel: 
- piatok až sobota v čase od 08.00 hod. do 01.00 hod.
(3) Vianočné trhy:
- pondelok až nedeľa v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod.
(4) ostatné príležitostné trhy:  
- pondelok až nedeľa v čase od 08.00 hod. do 22.00 hod.
(5) sezónne trhy na ul. Hollého a ul. SNP:
- pondelok až sobota v čase od 06.00 hod. do 18.00 hod.

§ 5
Pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení

Správca príležitostných trhov prenajíma záujemcom prenosné predajné zariadenia v poradí,
v akom o prenosné predajné zariadenie požiadali. Uprednostňujú sa záujemcovia, ktorí sa zúčastnia celého trvania trhov a jarmokov. Mesto si vyhradzuje právo určenia, aký typ sortimentu bude ponúkaný v drevených mestských stánkoch pre zabezpečenie rozmanitosti ponúkaných výrobkov a služieb.

§ 6
Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu

Spôsob určenia nájomného za predajné zariadenia alebo za prenajatú plochu závisí od sortimentu a veľkosti prenajatej plochy, ktorú predajné zariadenie alebo plocha zaberá a vypočíta sa ako súčin výmery prenajatej plochy a sumy stanovenej správcom trhoviska za každý aj začatý 1 m2 prenajatej plochy za každý začatý deň nájmu.
V prípade, že si predávajúci  prenájme menej ako polovicu predajného zariadenia alebo výmera prenajatej plochy bude menšia ako 0,5 m2, nájomné za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu sa zníži o polovicu.
Nájomné za mestský drevený stánok sa určí pevne stanovenou sumou za každý začatý deň jeho nájmu.
Za prenajatú plochu sa považuje aj plocha na odstavenie vozidla.
V prípade, ak predávajúci majú záujem aj o pripojenie na energie (vodu, elektrickú energiu), nájomné za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu sa zvýši o pevne stanovenú sumu za každý začatý deň pripojenia.

§ 7
Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov
a poskytovania služieb po skončení prevádzky

Predávajúci je povinný dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti hygieny, veterinárne a bezpečnostné predpisy, udržiavať prenajatú plochu v čistote počas predaja výrobkov a počas poskytovania služieb a po skončení zanechať prenajatú plochu čistú a upratanú.

§ 8
Správca príležitostného trhu
Správcom príležitostného trhu je mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15  Šaľa.

§ 9
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli v meste.