Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.10.2023 - 11:50  //  aktualizácia: 13.10.2023 - 11:50  //  zobrazené: 530

Stavebný úrad vydal stavebné povolenie pod číslom 32438/2023/SU/2128 na stavbu: Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka v Močenku

číslo: I40/2023

Požadované informácie citujeme:

„Stavebný úrad vydal stavebné povolenie pod číslom 32438/2023/SU/2128 na stavbu: Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka v Močenku. V súlade so zákonom
č. 211/2000 Z. z. žiadam Vás o informáciu, či v stavebnom konaní bol použitý statický posudok vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom – Ing. Viliamom Andom, ak áno či statický posudok bol originál, alebo fotokópia.“

Sprístupnené informácie:

Stavebný úrad v Šali,  vydal dňa 10. júla 2023 stavebné povolenie pod číslom 32438/2023/SU/2128 na stavbu: „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka“ v obci Močenok, na základe žiadosti Obce Močenok o vydanie stavebného povolenia na uvedenú stavbu. Žiadosť o stavebné povolenie bola spolu s prílohami podaná elektronicky. Prílohou žiadosti o stavebné povolenie bola projektová dokumentácia stavby, ktorej súčasťou bol aj statický posudok, vypracovaný autorizovaným statikom Ing. Viliamom Andom. Predmetný statický posudok bol použitý v stavebnom konaní, projektová dokumentácia bola po vydaní stavebného povolenia na uvedenú stavbu overená stavebným úradom a odoslaná Obci Močenok. Nakoľko kompletná projektová dokumentácia, teda aj statický posudok stavby bol žiadateľom poslaný elektronicky, stavebný úrad túto dokumentáciu považuje za originálnu a nezaoberá sa otázkou, ktorá bola predmetom Vášho podania.