Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 25.08.2009 - 15:53  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:34  //  zobrazené: 1796

Sprístupniť informáciu o prijatom opatrení, ktorým bol odstránený protiprávny stav v stavebnej veci

číslo: I23/2009

Požadované informácie: sprístupniť informáciu o prijatom opatrení, ktorým bol odstránený protiprávny stav v stavebnej veci Rozhodnutia Okresného úradu v Šali sp. zn.: V/2001/001892-Pe zo dňa 27. 04. 2001 (po doručení podania okresnej prokurátorky v Šali č. Pd 3002/04-3 zo dňa 09. 01. 2004 „upozornenie prokurátora“)

Sprístupnené informácie:

Opis opatrenia stavebného úradu, ktorý je citovaný z listov odoslaných Okresnej prokuratúre v Šali, Ul. Jarmočná č. 1, 927 01  Šaľa, vo veci: Oznámenie o prijatých opatreniach – na „upozornenie prokurátora“, citujeme:

„Na základe uvedeného bolo po telefonickom dohovore s okresnou prokuratúrou v Šali zvolané pracovné stretnutie dňa 23. 02. 2004 na MsÚ v Šali, na ktorom boli pracovníci stavebného úradu za účasti prokurátorky Mgr. Kovačicovej oboznámení s predmetným upozornením.
Podotýkam, že v rozhodnutiach uvedená osoba stavebníka sa neposudzuje podľa ustanovení
§ 44 ods. 1 stavebného zákona, ale podľa § 58 ods. 2 stavebník je žiadateľ, ktorý musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. Z uvedeného vyplýva, že pre stavebníka môže stavbu zhotovovať právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podľa osobitných predpisov – zhotoviteľ.“
„ Opatrenia uvedené v upozornení prokurátora zo dňa 28. 01. 2004 boli na pracovnom rokovaní dňa 24. 02. 2004 prejednané a stavebný úrad ich berie na vedomie.“

Žiadateľ: Tibor Franko, Prievidza