Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 18.05.2023 - 09:55  //  aktualizácia: 18.05.2023 - 09:56  //  zobrazené: 867

Pripravuje mesto nejaké architektonické súťaže v rokoch 2023-2024?

predkladateľ: Ing. Ingrid Kántorová

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2023

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. Jednou z kľúčových oblastí rozvoja viacerých slovenských miest je obnova vnútroblokov
  a budovanie nových ulíc či štvrtí na základe architektonických súťaží. Prečo mesto tento nástroj prakticky vôbec nevyužíva, keď ho bežne využívajú Bratislava, Trnava či Nitra? Bez súťaže bude vždy existovať pochybnosť, či vzniklo najlepšie, najkvalitnejšie či najekonomickejšie riešenie. Pripravuje mesto nejaké architektonické súťaže v rokoch 2023-2024
  ?

 1. Prečo pri budovaní bezbariérových chodníkov/prechodov sa automaticky nebudujú či nepridávajú vodiace pásy, ktoré by umožnili bezpečnejší prechod cez cestu osobám so zrakových postihnutím? Existuje na úrovni mesta dokument/plán na systematické odstraňovanie bariér na mestských chodníkoch/komunikáciách a v mestských budovách, ktoré robia problémy osobám s fyzických či zrakovým postihnutím? Ak áno chcem požiadať o link naň. Ak nie, plánuje sa vytvorenie takéhoto dokumentu?

 1. Pripravuje mestský úrad vypracovanie a) manuálu tvorby verejných priestranstiev mesta,  b) technických listov mesta, či c) manuálu umiestňovania zelene a starostlivosti o zeleň tak, aby sme v meste nemali napríklad 5 druhov košov na odpadky, 8 verzií dlažby či asfaltu na chodníky, alebo množstvo rozličných typov verejných priestranstiev? Takéto manuály majú napríklad Bratislava, Nitra, Prešov či Michalovce. Ak sa pripravujú, môže sa do ich prípravy zapojiť aj odborná verejnosť? Ak sa nepripravujú, aký je na to dôvod?

 1. V júni 2023 končí projekt “terénna sociálna práca II.” Bude naň nadväzovať iný obdobný projekt alebo služba poskytovaná mestom, ktorá bude riešiť situáciu napríklad ľudí bez domova priamo v teréne? Kedy bude zverejnený návrh “Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030?” Dostane verejnosť možnosť tento dokument pripomienkovať?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. Z dôvodov finančnej náročnosti prípravy a realizácie obnovy vnútroblokov túto mesto neuskutočňuje výlučne z vlastných zdrojov, ale v podstate iba v prípadoch, keď je možné na prípravu a realizáciu získať mimorozpočtové prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, rôznych grantov a pod. Príprava, rozsah projektu preto prebieha podľa konkrétnych podmienok tej-ktorej konkrétnej výzvy na predloženie žiadosti o grant, pričom jej príprava je časovo obmedzená na relatívne krátke obdobie, v ktorom nie je priestor na vyhlásenie architektonickej súťaže formou súťaže návrhov (podľa zákona o verejnom obstarávaní).

Na prípravu projektov, architektonických súťaží na vnútrobloky vopred „do tzv. zásobníka“ nemá mesto v rozpočte dostatok finančných prostriedkov a návrh by takmer s určitosťou nespĺňal podmienky konkrétnej výzvy na získanie mimorozpočtových prostriedkov.

Vo veci architektonických súťaží na budovanie nových ulíc či štvrtí uvádzame, že mesto už v súčasnosti nevlastní pozemky, na ktorých by prichádzala do úvahy nová výstavba. Regulovať súkromné investície riešením podľa mestom zabezpečených architektonických súťaží vidíme ako nereálne.

Nástrojom na reguláciu výstavby a územného rozvoja – funkčné využitie, podlažnosť a pod. je územnoplánovacia dokumentácia, mesto má územný plán ÚPNO - Mesta Šaľa. Na podrobné riešenie určitých častí území slúžia územné plány zón. Obstaranie územných plánov zón závisí od možností rozpočtu mesta, rovnako aj od personálneho zabezpečenia uvedených činností. Mestský úrad Šaľa nemá vytvorený útvar mestského architekta. Pozícia mestského architekta je zabezpečená formou dohody o pracovnej činnosti s obmedzeným časovým rámcom. 

Na rok 2023 nie je v pláne vyhlásenie žiadnej architektonickej súťaže.

Zaradenie vyhlásenia architektonickej súťaže na rok 2024 bude závisieť od priorít
a rozpočtu na rok 2024.

 1. Každý zrealizovaný alebo pripravovaný projekt na rekonštrukciu budov, miestnych komunikácií, revitalizácií atď. je v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Momentálne sa rieši rekonštrukcia cesty na ul. P. Pázmaňa a Dolnej, ktorej súčasťou je aj obnova priechodov pre chodcov, ktoré obsahujú aj vodiace pásy.

Pri bežných úpravách nájazdov vykonávaných mestom v rámci údržby, kde je potreba vybúrania časti chodníku, sa vždy používa dlažby obsahujúca vodiaci pás.

 1. Mestský úrad nedisponuje a) manuálom tvorby verejných priestranstiev mesta, 
  b) technickými listami mesta, ani c) manuálom umiestňovania zelene a starostlivosti o zeleň.

Výber napr. mobiliáru, prípadne aj iného vybavenia verejných priestranstiev je pri obstarávaní projektov zabezpečované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pričom výlučné určenie konkrétneho výrobcu/dodávateľa prvkov mobiliáru nie je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Mesto ako verejný obstarávateľ je povinný umožniť uchádzačom obstarať aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci parametre referenčného výrobku.

Aj napriek uvedenému sa MsÚ nebráni otvoriť diskusiu na tému spracovania vyššie uvedených dokumentov.

 1. V súčasnosti je mesto Šaľa zapojené do Národného projektu – terénna sociálna práca II. Tento projekt sa realizuje od roku 2020 a bude ukončený 30.06.2023. Zatiaľ nedisponujeme žiadnou oficiálnou informáciou o pokračovaní projektu. V rovnakom termíne bude ukončený aj  Národný projekt „Budovania odborných kapacít na komunitnej úrovni“, do ktorého sa zapojila Organizácia sociálnych služieb mesta Šaľa (ďalej ako „OSS“). Vďaka tomuto projektu boli rozšírené služby krízovej intervencie o nízkoprahové denné centrum. Napriek ukončeniu projektu OSS bude naďalej poskytovať služby v nízkoprahovom dennom centre. Služby nocľahárne a útulku v Krízovom centre na Partizánskej ulici v Šali zostávajú zachované.

Mesto Šaľa pripravuje strategický dokument – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2023 – 2030. V minulom roku realizovalo mesto anonymný dotazníkový prieskum s cieľom zistenia spokojnosti obyvateľov mesta s poskytovanými sociálnymi službami. Dotazníkový prieskum bol realizovaný v dňoch od 17.08.2022 do 19.09.2022. Dotazník bol zverejnený na webovej stránke mesta, prostredníctvom facebookového profilu mesta Šaľa a informácie o možnosti zapojenia sa do dotazníkového prieskumu boli komunikované aj prostredníctvom sociálnych pracovníkov v našich zariadeniach sociálnych služieb. V procese tvorby komunitného plánovania sa realizujú stretnutia s občanmi aj prostredníctvom zasadnutí pracovných skupín. Pozvánky na zasadnutia pracovných skupín sú zverejnené na webovej stránke mesta, pričom sa stretnutia môže zúčastniť aj široká verejnosť. Komunitný plán je v procese tvorby, návrh komunitného plánu bude poskytnutý riadiacej skupine, pracovným skupinám a bude predmetom rokovania komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky.    

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavný sociálny pracovník