Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.04.2021 - 09:33  //  aktualizácia: 21.04.2021 - 09:34  //  zobrazené: 172

Prekrytie terasy v byte č. 58 v bytovom dome súp. č. 2256 vchod 66 na ul. Budovateľskej v Šali

V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

A UPUSTENIA OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

 

Mgr. Miloš Kraslan, bytom ul. Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa

Ing. Erika Kraslanová, bytom ul. Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa

(ďalej len "stavebník") podala dňa 09.04.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby:

 

Prekrytie terasy v byte č.  58 v  bytovom dome súp. č. 2256 vchod 66

na ul. Budovateľskej v Šali

(ďalej len “stavba“) na pozemkoch register "C" parc. č. 816/8 v kat. území Šaľa. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Stavba obsahuje:

 • prekrytie terasy bytového domu v byte č. 58, pôdorysných rozmerov 1,62 m x 7,50 m, výška 2,92 m,
 • konštrukcia prestrešenia bude drevená z drevených trámov, ukotvené ku stene pomocou chemickej kotvy a skrutkových spojov, strecha bude pultová, strešná krytina bude polykarbonátová,
 • v rámci stavebných prác nedôjde k poškodeniu hydroizolačnej vrstvy bytového domu a oceľového zábradlia.

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia oznámenia.

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke Mesta Šaľa dňa .............................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mgr. Miloš Kraslan, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Erika Kraslanová, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 3. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 na pozemku register "C" parc. č. 816/8 kat. územie Šaľa      
 4. Ing. Roman Hanák, Budovateľská č. 1159/10, 925 72 Selice
 5. Tomáš Figura, č. 634, 900 86 Budmerice

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

na vedomie

 1. Mgr. Miloš Kraslan, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Erika Kraslanová, Budovateľská č. 2256/66, 927 01 Šaľa
 3. RNDr. Milota Grausová – AMFIN, Hlavná 3/9, 927 01 Šaľa

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                   vedúca stavebného úradu

 na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016