Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.02.2019 - 12:58  //  aktualizácia: 15.02.2019 - 12:59  //  zobrazené: 927

Polyfunkčný dom MANHATTAN

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení Rozhodnutia  Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-SA-OSZP-2019/001213-35-Ne, OU-SA-OSZP-2018/007675-35-Ne zo dňa 13. 02. 2019, v zmysle ktorého sa navrhovaná činnosť

 

„Polyfunkčný dom MANHATTAN”.

navrhovateľa KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa,

 

nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na web sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-dom-manhattan.

 

Verejnosti je Rozhodnutie prístupné aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali v čase úradných hodín.

 

 

 

 

                                                                                          Róbert Tölgyesi

                                                                                         zástupca primátora mesta Šaľa

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 07. 02. 2019