Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.01.2010 - 09:58  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:11  //  zobrazené: 2251

Počet podaných žiadostí o vydanie územného rozhodnutia

číslo: I01/2010

1. Počet podaných žiadostí o vydanie územného rozhodnutia a ich členenie podľa jednotlivých druhov rozhodnutí podľa stavebného zákona, v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom   z nich samostatne)
  v roku 2006 bolo podaných 17 žiadostí,
  v roku 2007 bolo podaných 19 žiadostí,
  v roku 2008 bolo podaných 21 žiadostí.

2.  Počet podaných žiadostí o vydanie stavebného povolenia v kalendárnom roku 2006, 2007
       a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo podaných 125 žiadostí,
 v roku 2007 bolo podaných 135 žiadostí,
 v roku 2008 bolo podaných 166 žiadostí.

3.  Počet podaných ohlásení stavby v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich
      samostatne)
 v roku 2006 bolo podaných 24 ohlásení drobnej stavby,
 v roku 2007 bolo podaných 17 ohlásení drobnej stavby,
 v roku 2008 bolo podaných 49 ohlásení drobnej stavby.

4.  Počet vydaných oznámení stavebného úradu, že proti ohlásenej stavbe nemá námietky, v
       kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo 120 vydaných oznámení,
 v roku 2007 bolo 64 vydaných oznámení,
 v roku 2008 bolo 188 vydaných oznámení.

5.  Počet podaných ohlásení stavebných úprav alebo udržiavacích prác na stavbách, ktoré sú
      klasifikované ako kultúrne pamiatky v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z
      nich samostatne)
 v roku 2006 bolo podaných 0 ohlásení stavebných úprav,
 v roku 2007 bolo podaných 0 ohlásení stavebných úprav,
 v roku 2008 bolo podaných 0 ohlásení stavebných úprav.

6.  Počet  právoplatných  vydaných  povolení  na  terénne  úpravy,  práce  a  inštalácie
       informačných, reklamných a propagačných zariadení podľa §71 stavebného zákona
       v  kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 povolení,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 povolení,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 povolení.

7.  Počet podaných žiadostí o schválenie plánu zabezpečenie a likvidácie ťažobných prác
       v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo podaných 0 žiadostí,
 v roku 2007 bolo podaných 0 žiadostí,
 v roku 2008 bolo podaných 0 žiadostí.

8.   Počet podaných žiadostí o vydanie kolaudačného rozhodnutia v kalendárnom roku 2006,
       2007  a 2008 (v každom z nich samostatne) a
9.   Počet právoplatných vydaných kolaudačných rozhodnutí v kalendárnom roku 2006, 2007
       a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo 83 kolaudačných rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo 90 kolaudačných rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo 69 kolaudačných rozhodnutí.

10.  Počet prípadov, v ktorých stavebný úrad v priebehu kolaudácie nariadil odstrániť závažné
       nedostatky na stavbe v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich
       samostatne)
 v roku 2006 bolo 0 prípadov,
 v roku 2007 bolo 0 prípadov,
 v roku 2008 bolo 0 prípadov.

11.  Počet podaných  žiadostí o predčasné užívanie stavby v kalendárnom roku 2006, 2007
        a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo 0 žiadostí o predčasné užívanie stavby,
 v roku 2007 bolo 0 žiadostí o predčasné užívanie stavby,
 v roku 2008 bolo 0 žiadostí o predčasné užívanie stavby.

12.  Počet podaných žiadostí o súhlas so začatím skúšobnej prevádzky a počet odsúhlasených
        žiadostí o súhlas so začatím skúšobnej prevádzky v kalendárnom roku 2006, 2007 a
        2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo podaných 0 žiadostí,
 v roku 2007 bola podaná 1 žiadosť,
 v roku 2008 bolo podaných 0 žiadostí.

13.  Počet podaných žiadostí o zmenu stavby a počet podaných žiadostí o zmenu v užívaní
        stavby v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
a) zmena stavby pred dokončením:
 v roku 2006 bolo podaných 13 žiadostí,
 v roku 2007 bola podaných 11 žiadostí,
 v roku 2008 bolo podaných 6 žiadostí.

b) zmena v užívaní stavby:
 v roku 2006 bolo podaných 5 žiadostí,
 v roku 2007 bola podaných 9 žiadostí,
 v roku 2008 bolo podaných 10 žiadostí.

14.   Počet právoplatných vydaných rozhodnutí, ktorými stavebný úrad nariadil výkon
        udržiavacích prác podľa § 86 ods.2 Stavebného zákona v kalendárnom roku 2006, 2007
        a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

15.  Počet právoplatných rozhodnutí o odstránení stavby vydaných z úradnej povinnosti
         v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

16.   Počet podaných žiadostí o povolenie odstránenia stavby a počet odsúhlasených žiadostí
         v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 9 povolení na odstránenie stavby,
 v roku 2007 bolo vydaných 13 povolení na odstránenie stavby,
 v roku 2008 bolo vydaných 12 povolení na odstránenie stavby.

17.   Počet prerokovaní ďalšieho využitia staveniska podľa § 88 ods.5 Stavebného zákona
          v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo 0 prerokovaní ďalšieho využitia staveniska,
 v roku 2007 bolo 0 prerokovaní ďalšieho využitia staveniska,
 v roku 2008 bolo 0 prerokovaní ďalšieho využitia staveniska.

18.   Počet výziev, ktorými stavebné úrady nariadili stavebníkom konať podľa §88 ods.1
          stavebného zákona v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich 
          samostatne)
 v roku 2006 bolo 5 dodatočných stavebných povolení,
 v roku 2007 bolo 9 dodatočných stavebných povolení,
 v roku 2008 bolo 10 dodatočných stavebných povolení.

19.   Počet právoplatných rozhodnutí o použití prostriedkov zo štátneho stavebného príspevku
        na úhradu časti nákladov na odstránenie stavby v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008
        (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí

20.    Počet rozhodnutí, v ktorých stavebné úrady nariadili vykonanie prác podľa §94 ods.1
         stavebného zákona  v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich
         samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

21.  Počet právoplatných rozhodnutí, v ktorých stavebné úrady nariadili vypratanie stavby
          v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

22.   Počet právoplatných rozhodnutí, ktorými orgány stavebného dohľadu nariadili odobratie
        a preskúšanie vzoriek, skúšky stavieb a prizvanie znalcov na posúdenie technicky
        náročných alebo neobvyklých stavieb a suma celkových nákladov na túto činnosť
        v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

23.  Počet výziev orgánov stavebného dohľadu podľa § 102 ods.1 Stavebného zákona
           v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 0 výziev,
 v roku 2007 0 výziev,
 v roku 2008 0 výziev.

24.  Počet právoplatných rozhodnutí o odstránení závad podľa § 102 ods.2 Stavebného
          zákona v kalendárnom roku 2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

25. Počet právoplatných rozhodnutí, v ktorých stavebné úrady nariadili obstaranie
         dokumentácie podľa § 104 ods.2 Stavebného zákona v kalendárnom roku 2006, 2007 a
         2008 (v každom  z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2007 bolo vydaných 0 rozhodnutí,
 v roku 2008 bolo vydaných 0 rozhodnutí.

26.    Počet oznámení doručených stavebným úradom na základe §127 ods. 2 Stavebného
         zákona (archeologický, pamiatkový, enviromentálny prieskum) v kalendárnom roku
         2006, 2007 a 2008 (v každom z nich samostatne)
 v roku 2006 bolo 0 oznámení doručených stavebnému úradu,
 v roku 2007 bolo 0 oznámení doručených stavebnému úradu,
 v roku 2008 bolo 0 oznámení doručených stavebnému úradu.

Žiadateľ: VUPOR, s.r.o. Bratislava