Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 18.01.2018 - 13:21  //  aktualizácia: 18.01.2018 - 13:24  //  zobrazené: 1622

Osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov v Šali

„Projekt bol podporený

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 

Názov Projektu

Osvetlenie dvoch priechodov pre chodcov v Šali

Číslo zmluvy

Zmluva č. 6 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2017 zo dňa 20.11.2017

zverejnené http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3207611&l=sk v CRZ dňa 21.11.2017

Financovaný z

Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2

činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení §8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.

Prijímateľ

Mesto Šaľa

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

(zverejnenie zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR)

11/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu ( platnosť zmluvy o poskytnutí dotácie)

04/2018

Výška poskytnutej dotácie

17447,00 EUR

Minimálne spolufinancovanie  z vlastných resp. iných zdrojov

 Darovacia zmluva: http://sala.sk/data/esam/ico/f10086-1.pdf

 

999,98 EUR

 

Obsah projektu:

Mesto Šaľa ako centrum okresu s cca 54 tis. obyvateľmi si uvedomuje potrebu riešenia problematiky preťaženej dopravy v meste z dôvodu chýbajúceho obchvatu mesta a z nej vyplývajúcich rizík pre dopravnú bezpečnosť účastníkov cestnej premávky najmä na významných dopravných ťahoch cesty I/75, ktorá mestom prechádza. Preto už dlhodobo zvažovalo možnosť osvetlenia všetkých priechodov pre chodcov na tranzitoch mestom, na ceste I/75 a na cestách, ktoré tvoria tzv. malý vnútorný okruh. Špeciálne osvetlenie priechodov je pre naše mesto novým prvkom, ktorý by sme chceli nasadiť pre zvýšenie dopravnej bezpečnosti chodcov, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky na svojom území. Okrem minuloročnej výzvy ORPZ v Šali, ODI na zabezpečenie plnenia ustanovenia §41a ods. 1 vyhlášky MVSR č.9/2009 Z. z. mesto dostalo koncom marca 2017 aj žiadosť od Slovenskej správy ciest o spoluprácu, ako vlastníka siete verejného osvetlenia, pri zabezpečení splnenia rovnakej vyhlášky, konkrétne pri dopraných značkách IP6 – priechod pre chodcov, kde je aj požiadavka na ich osvetlenie. Konkrétne SSC požiadala o realizáciu osvetlenia jednotlivých prechodov pre chodcov na cestách I. tried. Predmetom tejto žiadosti je preto vybudovanie osvetlenia 2 priechodov pre chodcov na ceste I/75, jeden na ul. Kráľovská (jednosmerný dvojprúdová komunikácia - vstup do mesta od Galanty), druhý na ul. Štúrova (výstup z mesta).

V rámci daného projektu máme záujem osvetliť existujúce priechody pre chodcov na ceste I/75  v Šali, jeden na Kráľovskej ulici a jeden na Štúrovej ulici osadením dvoch párov stožiarov s príslušným osvetľovacím telesom do sústavy verejného osvetlenia tak, aby boli predmetné priechody pre chodcov osvetlené v zmysle platnej legislatívy s ohľadom na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Prikladáme označenie miesta priechodov a špecifikáciu navrhnutých stožiarov a stožiarových základov v zmysle svetelnotechnickej štúdie.

V zmysle vyhlášky zákona o cestnej premávke z roku 2009 musí byť priechod pre chodcov osvetlený. Napriek tomu, že sú v mestách priechody pre chodcov vyznačené, osvetlené sú len v rámci pouličného verejného osvetlenia, čo je nedostatočné. Vybraté dva priechody momentálne nemajú žiadne svetelné zvýraznenie.

 

Aktivita projektu:

  • Samostatné osvetlenie plochy vodorovného značenia už existujúcich dvoch priechodov pre chodcov v meste Šaľa na ceste I/75.

 

Predmetné osvetlenie priechodov pre chodcov chceme realizovať na hlavných dopravných tepnách mesta (na ceste I/75), komunikáciách, ktoré však nie sú v správe mesta Šaľa, ale SSC, preto zásah do vozovky neriešime. Výber konkrétneho technického riešenia samostatného osvetlenia vybratých priechodov v rámci tohto projektu vyplýva zo spracovanej svetelnotechnickej štúdie modernizácie verejného osvetlenia mesta Šaľa v časti týkajúcej sa riešenia osvetlenia priechodov pre chodcov.

 

 

Ciele projektu:

  • Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na ceste  I/75 v katastri mesta Šaľa,
  • Zvýšenie bezpečnosti  účastníkov cestnej premávky (motorových a nemotorových),
  • Situačná prevencia – predchádzanie dopravným nehodám s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky

 

 

Projekt je spolufinancovaný z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - 

na činnosti súvisiace s bezpečnosťou cestnej premávky,