Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 24.11.2009 - 08:50  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:11  //  zobrazené: 1966

Ohľadom spolupráce mesta s miestnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami

číslo: I31/2009

Požadované informácie: ohľadom spolupráce mesta s  miestnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami.

Sprístupnené informácie:

1. Zapájate   miestne   mimovládne   (neverejné)   neziskové   organizácie   (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví, spolky Slovenského Červeného kríža, apod.) do činnosti Vašej samosprávy?

Mesto  Šaľa  informuje  mimovládne  organizácie o našich aktivitách a  rozvíja užšiu spoluprácu s mimovládnymi organizáciami.

2. Má   Vaša   samospráva   vypracovaný   oficiálny  program  spolupráce  s  miestnymi mimovládnymi neziskovými organizáciami, prípadne ich podpory? 
Nie

3. Akým  spôsobom  podporuje  Vaša  samospráva  verejnoprospešné  aktivity,  ktoré zabezpečujú na území Vašej obce/mesta mimovládne neziskové organizácie?
 poskytovaním finančných prostriedkov z rozpočtu samosprávy,
 odpustením niektorých miestnych poplatkov, prípadne miestnych daní,
 založením vlastnej mimovládnej neziskovej organizácie zo strany samosprávy.

4. Akým  spôsobom  prideľuje  Vaša  samospráva  finančné  prostriedky  z  rozpočtu obce/mesta pre mimovládne neziskové organizácie?

Samospráva  vyhlasuje  výzvu  na  prideľovanie  dotácií, do  ktorej  sa  môže  ktokoľvek prihlásiť. Samospráva  si  zriadila  vlastnú  mimovládnu  neziskovú  organizáciu, prostredníctvom ktorej prostriedky prideľuje ďalším subjektom.

5. Ktoré oblasti práce mimovládnych neziskových organizácií podporila Vaša samospráva najčastejšie v roku 2008? (označte iba 3 najviac podporované oblasti podľa výšky poskytnutej podpory zo zdrojov Vašej samosprávy)

5.1 Ochrana a tvorba životného prostredia
5.2 Kultúra, umelecká činnosť a rozvoj duchovných hodnôt
5.3 Šport a rozvoj telesnej kultúry

6. Koľko finančných prostriedkov v slovenských korunách poskytla Vaša samospráva na nasledujúce položky rozpočtovej klasifikácie v rokoch 2004 a 2008? (uveďte presnú sumu)

2004
(Sk) 2008
(Sk)
640     Bežné transfery  
642     Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám 4 205 694,70 3 834 045,-
642001  Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu      24 921,-    232 540,-
642002  Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby 3 306 000,- 2 500 000,-
642006  Na členské príspevky    157 294,-    229 764,-
642007  Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite  
720     Kapitálové transfery  
722     Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám  
722001  Občianskemu  združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu  
722002  Cirkvi  
722003  Neziskovej právnickej osobe nezaradenej v pod položke 722001 a pod položke 722002  

7. Čím  sa  riadi  prideľovanie  prostriedkov  pre  mimovládne  organizácie  vo Vašej obci/meste?
Mesto sa riadi všeobecne-záväzným nariadením pri prideľovaní  prostriedkov  pre  mimovládne  organizácie.

8. Aké sú Vaše skúsenosti so zapájaním mimovládnych neziskových organizácií do spolupráce s Vašou samosprávou?
Pozitívne, lebo mimovládne neziskové organizácie sú kľúčovým prvkom pri rozvoji občianskej spoločnosti. Ich činnosť je založená na dobrovoľnosti aktívnych občanov. 

Žiadateľ: PANET, Trnava