Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.02.2022 - 08:28  //  aktualizácia: 16.02.2022 - 08:28  //  zobrazené: 1240

Ohľadom rozsudkov vo veci pokút od Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu

číslo: I02/2022

Požadované informácie citujeme:

 

„Ohľadom rozsudkov vo veci pokút od Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu:

a)  V akom štádiu sú momentálne súdne spory týkajúce sa žalôb voči ÚVO a NKÚ vo veci
      pokút udelených mestu? Niektoré rozsudky sú online, ale nie sú dostupné napríklad
      rozhodnutia o kasačných sťažnostiach. Pýtam sa konkrétne na súdne spory pod spisovými
      značkami 6S/312/2016, 5S/82/2017, 6S/142/2019 a 5S/81/2017?

b) Ak už došlo k vyneseniu právoplatného (definitívneho) rozsudku v jednotlivých
      prípadoch,  kedy a v akej výške mesto zaplatilo/zaplatí pokuty udelené ÚVO a NKÚ? Aké
      boli celkové náklady vynaložené mestom na jednotlivé súdne spory (trovy konania,
      právne  zastupovanie atď.)?

c) Ak už došlo k vyneseniu právoplatného (definitívneho) rozsudku v jednotlivých
      prípadoch, aké kroky boli vykonané voči primátorovi mesta a zodpovedným
      zamestnancom (napríklad hmotná zodpovednosť, znížené finančné ohodnotenie, trestné
      oznámenie a podobne) za nastavenie podmienok súťaže/obchádzanie zákona v prospech
      konkrétnej firmy, ako to vo svojich rozsudkoch skonštatovali jednotlivé súdy Slovenskej
      republiky?“

 

 

Sprístupnené informácie:

 

  1. Konanie vedené pod spis. zn. 6S/312/2016 o preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty vo výške 1 000 Eur bolo ukončené a mesto Šaľa uhradilo pokutu v dolnej hranici  zákonom stanoveného sankčného rozpätia vo výške 1 000 Eur.

 

Konanie vedené pod spis. zn. 5S/81/2017 o preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty vo výške 1 000 Eur. V konaní bolo vydané rozhodnutie, ktorým súd žalobu zamietol
a to rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 5S/81/2017-43, zo dňa 27. 11. 2018. Proti tomuto rozsudku bola podaná kasačná sťažnosť zo dňa 06. 03. 2019, ktorá bola zamietnutá. Mesto Šaľa uhradilo pokutu v dolnej hranici zákonom stanoveného sankčného rozpätia vo výške 1 000 Eur.

 

Konanie vedené pod sp. zn. 5S/82/2017 o preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty                   vo výške 1 300 Eur. V konaní bolo vydané rozhodnutie, ktorým súd žalobu zamietol
a to rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 5S/82/2017-51, zo dňa 20. 02. 2018. Proti tomuto rozsudku bola podaná kasačná sťažnosť zo dňa 09. 06. 2018, ktorá bola zamietnutá. Mesto Šaľa uhradilo pokutu v dolnej hranici zákonom stanoveného sankčného rozpätia vo výške 1 300 Eur.

 

V uvedených súdnych konaniach bola uložená pokuta v celkovej výške 3.300 Eur
v dolnej hranici zákonom stanoveného sankčného rozpätia vzhľadom na skutkové okolnosti spôsob a závažnosť porušenia právnych povinností v súvislosti s verejným obstarávaním, kde najvyššia možná výška uloženej pokuty v hornom rozpätí v jednotlivom prípade bola zákonom stanovená vo výške 30 000 Eur. Celková pokuta tak mohla byť určená vo výške 90 000 Eur, čo sa tak nestalo aj vzhľadom na podané opravné prostriedky a eminentný záujem mesta Šaľa vykonať všetky zákonné možnosti na odvrátenie uloženia pokuty ÚVO.

 

K súdnemu konaniu Krajského súdu Bratislava vedenému pod spis. zn.: 6S/142/2019 v právnej veci žalobcu mesto Šaľa proti žalovanému Úrad pre verejné obstarávanie o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia vydaného žalovaným č. 3691-P/2019 zo dňa
10. 05. 2019 je potrebné uviesť, že toto konanie nie je doposiaľ právoplatne ukončené. Mesto Šaľa proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.08.2020 pod spis. zn.: 6S/142/2019-237 podalo dňa 19.10.2020 podľa § 438 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. kasačnú sťažnosť, o ktorej ešte nebolo rozhodnuté.

 

  1. Celkové náklady (trovy konania, súdne poplatky, právne zastúpenie) na ukončené súdne spory v týchto prípadoch boli vo výške:
  • právne zastupovanie 1 945,20 Eur
  • súdne poplatky              210,00 Eur.

 

  1. V týchto prípadoch neboli vykonané opatrenia, tak ako je uvedené v otázke, boli však prijaté opatrenia na predchádzanie možným porušeniam zákona o verejnom obstarávaní metodickým usmernením zodpovedných zamestnancov a vydaním interného predpisu, ktorým bol upravený postup zamestnancov mesta Šaľa pri verejnom obstarávaní služieb a tovarov.