Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.01.2011 - 08:39  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 11:40  //  zobrazené: 1893

Ohľadom Regionálneho operačného programu pod názvom Regenerácia sídiel

číslo: I41/2010

Požadované informácie: ohľadom Regionálneho operačného programu pod názvom Regenerácia sídiel, v ktorom bola mestu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu k napĺňaniu cieľa opatrenia – Regenerácia sídiel ROP, ktorý je definovaný ako „Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel“:

1. Či bolo vyhlásené výberové konanie, resp. verejné obstarávanie na dodávateľa príslušnej stavby, resp. realizátora projektu? V prípade ak nebolo, uviesť dátum vyhlásenia, resp. kedy sa plánuje.
2. Aké sú resp. aké boli súťažné podmienky? Zaslanie súťažných podmienok a s tým súvisiace dokumenty vo fotokópií.
3. V prípade ak bol dodávateľ už vybraný, zaslanie kompletnej dokumentácie procesu verejného obstarávania vrátane zmluvy o dielo.

Sprístupnené informácie:

1. Oznámenie o vyhlásení VO bolo zverejnené vo VVO 1/2010 zo dňa 05.01.2010
zn. 00020-MUP formou podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác postupom užšej súťaže.
Užšia súťaž bola zrušená oznámením o zrušení zverejnenom vo VVO 216/2010 zo dňa 11.11.2010 zn. 07094-ZUP.
Nové verejné obstarávanie je v štádiu prípravy, dátum vyhlásenia zatiaľ nie je stanovený, predpoklad vyhlásenia je do konca r. 2010.

2. Súťažné podmienky zatiaľ spracované nie sú.

Žiadateľ: ADVOKÁCIA, s. r. o., Nitra