Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.11.2023 - 14:15  //  aktualizácia: 07.11.2023 - 14:15  //  zobrazené: 542

Ohľadom dokumentácie stavebné povolenie, ihrisko Rodinka

číslo: I51/2023

Požadované informácie: ohľadom dokumentácie stavebné povolenie, ihrisko Rodinka:

  1. Stavebné povolenie, ihrisko Rodinka, bolo vydané na meno zodpovedného, generálneho projektanta Ing. arch. Ivan Boháč, Teslová 32, 821 02 Bratislava. Vyššie menovaný projektant je zodpovedným projektantom statického návrhu stavby?  Áno/Nie
  2. Z akého dôvodu bol v stavebnom konaní použitý statický posudok vypracovaný Ing. Viliamom Andom?
  3. V prílohe prikladám oznámenie stavby na centrálnej úradnej elektronickej tabuli https://cuet.slovensko.sk dňa 09. 06. 2023. Považujete takéto oznámenie za riadne oznámenie stavby verejnou vyhláškou?

Sprístupnené informácie:

  1. Z Vášho podania nie je zrejmé, o ktoré stavebné povolenie na ihrisko Rodinka sa jedná. Z kontextu však možno usúdiť, že sa jedná o vydanie stavebného povolenia na „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka“ v obci Močenok č. 32438/2023/SU/212, ktoré dňa 10. 07. 2023 vydalo Mesto Šaľa, stavebný úrad, pre Obec Močenok, nie na meno zodpovedného generálneho projektanta Ing. arch. Ivana Boháča.

Projekt výstavby detských inkluzívnych ihrísk RODINKA je realizovaný v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie, poskytovateľom ktorej je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava. Projektová dokumentácia bola obstaraná Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, https://www.crz.gov.sk/zmluva/7184469/ .

Obec Močenok  v zmysle zmluvy reg. č. 11054/2022-M_ODPD, v zmysle článku III. „Práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii ihriska“,

  • bod 1: „Prijímateľ je povinný realizovať ihrisko v celom rozsahu výlučne v súlade s projektovou dokumentáciou poskytnutou Poskytovateľom.“

Ing. arch. Ivan Boháč, Teslová 32, 821 02 Bratislava bol v stavebnom konaní účastník konania ako generálny projektant stavby, ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie.

  1. Stavebný úrad v stavebnom konaní posudzoval stavbu detského ihriska, obsahom ktorého je umiestnenie drevených hracích prvkov (Vami staticky posúdených stavebných výrobkov). Keďže stavba „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk – Rodinka“ neobsahovala žiadny stavebný objekt, na ktorý by bolo potrebné statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie, stavebný úrad v stavebnom konaní posúdil projektovú dokumentáciu vypracovanú zodpovedným generálnym projektantom Ing. arch. Ivanom Boháčom ako vyhovujúcu a vydal na predmetnú stavbu stavebné povolenie.

  1. Oznámenie o začatí stavebného konania, ako aj samotné stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo formou verejnej vyhlášky doručované všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa. Stavebný úrad taktiež zverejnil obidva dokumenty (oznámenie o začatí stavebného konania, ako aj samotné stavebné povolenie)  aj na internetovej stránke obce Močenok  www.mocenok.sk  a mesta Šaľa www.sala.sk .

V zmysle zákona o e-Govermente tieto dokumenty zverejnil stavebný úrad prostredníctvom referátu informatiky MsÚ v Šali aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli „CUET“. Po preskúmaní predmetného odoslania oznámenia o začatí stavby na CUET  informatikom MsÚ v Šali bolo zistené, že celý dokument bol zo strany Mesta Šaľa na CUET odoslaný 09. 06. 2023, avšak za korektné zverejnenie úradných elektronických dokumentov na centrálnej elektronickej úradnej tabuli v zmysle zákona o e-Govermente zodpovedá ústredný portál verejnej správy. Mesto Šaľa v tomto prípade za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Následne, stavebné povolenie na predmetnú stavbu bolo zverejnené na CUET v správnom rozsahu.