Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 02.11.2012 - 08:01  //  aktualizácia: 02.11.2012 - 08:03  //  zobrazené: 2266

Ohľadom cestovného ruchu

číslo: I43/2012

Požadované informácie: ohľadom cestovného ruchu.

Sprístupnené informácie:
Cestovný ruch ako odvetvie regionálneho rozvoja v podmienkach mesta Šaľa nie je primárnym odvetným v rámci rozvoja tohto územia. Je to viditeľné na ponuke služieb cestovného ruchu, pretože primerane k dopytu sa prispôsobuje aj ponuka.
Organizácia cestovného ruchu v našom meste je adekvátna k stupňu intenzity a cieľom rozvoja CR v meste. Mesto Šaľa nemá na svojom území zariadenie, ktoré by bolo klasifikované ako stredisko cestovného ruchu národného alebo medzinárodného významu.
Predaj produktov a ponuky služieb cestovného ruchu zabezpečujú zväčša súkromné cestovné kancelárie, individuálnu  propagáciu riešia najmä priamo samotné rekreačné zariadenia v blízkosti mesta. Na území mesta sa nenachádza turistická informačná kancelária (TIK).
Inštitúcie a organizácie cestovného ruchu v rámci mesta Šaľa
Plnenie úloh vyplývajúcich z cestovného ruchu na území obce , teda mesta Šaľa, zastrešuje Mestský úrad v Šali v rámci pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja a čiastočne marketingu mesta. Špeciálne pracovisko vyčlenené pre túto oblasť pôsobnosti mestský úrad nemá.  Aktivity, ktoré zastrešuje mesto Šaľa  prostredníctvom MsÚ v rámci organizačnej štruktúry CR v regióne je možné zahrnúť najmä do nasledovných oblastí:
- koncepčná činnosť – koordinovanie rozvoja mesta v oblasti CR v rámci rozvojových stratégií (viď PHSR mesta Šaľa - .2007-2013: Priorita 1 -  Tvorba dynamického a diverzifikovaného   miestneho  hospodárstva,    opatrenie 1.1   Podpora   tvorby  nových
pracovných príležitostí aktivita 1.1.4 – Budovanie infraštruktúry pre cestovný ruchu, aktivita  1.1.5  Tvorba   produktov   cestovného   ruchu,   resp.   Priorita   2 -  Vytvorenie
podmienok rôznorodého spoločenského života – aktivita 2.4.5 Vybudovanie relaxačno-rekreačného centra pre verejnosť, aktivita 2.4.8 Vybudovanie rekreačných zón pri artézskych studniach, aktivita 2.4.10 Vybudovanie cyklotrás na hrádzach Váhu a v okolí mesta. Zároveň v rámci rozvojových impulzov obvodu Šaľa je zadefinovaný ako jeden z impulzov Rozvoj cestovného ruchu prostredníctvom aktivít zameraných na využitie potenciálu rozvoja CR v okrese Šaľa – termálna turistika (Diakovce – rekonštrukcia kúpaliska), aktívna turistika – cykloturistika, vodná turistika, jazdecká turistika+ vidiecka turistika)
- marketingová činnosť – propagovanie produktov cestovného ruchu ( web mesta, propagačné materiály, podklady pre propagáciu v rámci kraja, poskytnutie materiálov pre spoločnú prezentáciu na výstavách resp. veľtrhoch)
- zabezpečenie a spolufinancovanie resp. podpora vzniku nevyhnutnej infraštruktúry cestovného ruchu na území mesta (napr., projekt výstavby športovo-rekreačného komplexu – žiadosť o NFP neúspešná, snaha nájsť investora pre výstavbu viacúčelového komplexu s kúpaliskom, informovanie o  možnostiach získania podpory  v oblasti infraštruktúry CR pre súkromný sektor atď.)
- koordinačná činnosť  - spolupráca s ďalšími subjektmi verejnej správy, samosprávy, ale s podnikateľkou sférou pri tvorbe aktívneho cestovného ruchu (SACR, UNSK, ZCR v GA-SA regióne).
V rámci zložiek infraštruktúry CR je rozsah a úroveň ubytovacích, stravovacích, športovo-rekreačných, sprostredkovateľských (CK) a obchodných zariadení ako aj  dopravných prostriedkov priamo úmerná úrovni aktívneho cestovného ruchu v meste  Šaľa  a priľahlom regióne.
V rámci mesta možno evidovať v minimálnej miere rekreačný  (založený na blízkosti k termálnym kúpaliskám v rámci okresu Šaľa – Diakovce, a tiež blízke Horné Saliby) a kultúrno-poznávací cestovný ruchu (za ponukou kultúrnych podujatí v rámci kultúrneho leta alebo festivalov, resp. návšteva miestneho kaštieľa či domu ľudového bývania.)
Organizačná štruktúra CR v rámci mesta by mohla byť zhrnutá nasledovne:
- Samospráva (Mesto Šaľa – MsÚ v rámci regionálneho rozvoja a marketingu v spolupráci s VÚC NSK - odboru zahraničných vzťahov a cestovného ruchu a prípadne s národnou SACR),
- miestna úroveň – čiastočne RRA Šaľa, ŠRIA (Šalianska regionálna informačná kancelária – nie je aktívna)  a profesijné združenie ZCR Galantsko: Združenie združuje aktérov cestovného ruchu v Galantsko - Šalianskom regióne. Začiatkom roka 2009 bola otvorená Informačná kancelária ZCR Galantsko a spustené I-pointy). (Mesto Šaľa nie je jeho členom, členom je len strelnica Orlik v Šali),
- Združenie cestovného ruchu GALANTSKO, Jas Park, 924 01  Galanta
- súkromný sektor – prevádzkovatelia ubytovacích, stravovacích, obchodných  či športovo-rekreačných zariadení, kúpalísk, sprostredkovatelia – cestovné kancelárie.

Mesto Šaľa nie je aktívnym členom zo žiadnych oblastných organizácií CR vedených v registri oblastných organizácií CR na MDVaRR SR.