Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2023 - 12:34  //  aktualizácia: 06.10.2023 - 12:38  //  zobrazené: 654

Ohľadne Vzn, verejných obstarávaniach, pracovného programu primátora či jeho zástupcov

predkladateľ: Mgr. Róbert Čibrik

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 21. septembra 2023

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2023, ste podali písomné interpelácie v znení:

 1. a)   Mohol by mestský úrad pri zverejňovaní návrhov zmien (alebo nových) všeobecne
        záväzných nariadení na internetovej stránke mesta pre pripomienkovanie verejnosťou
        zverejňovať aj dôvodovú správu, prípadne vyznačil časti, v ktorých dochádza k
        úpravám VZN,
  obdobným spôsobom, ako tieto materiály dostávajú mestskí poslanci?

b)   Existujú nejaké prekážky, ktoré by takémuto zverejňovaniu bránili? Mesto si síce v súčasnosti plní zákonnú povinnosť, ale pre verejnosť je extrémne náročné zistiť k akým zmenám dochádza, čo je ich dôvodom a teda tieto materiály pripomienkovať. Pokiaľ toto nie je cieľom úradu, mal by pripomienkovanie verejnosťou uľahčiť.

 1. a)   Prečo mesto Šaľa pri verejných obstarávaniach nepoužíva aj iné (kvalitatívne)
        kritériá ako je najnižšia cena?

b)   Hodnotí vedenie mesta využívanie najnižšej ceny ako jediného kritéria na určenie víťaza verejného obstarávania za efektívne, najmä s ohľadom na kvalitu diel ako sú rekonštrukcia strechy plavárne či cyklotrasa do Dusla?

 1. Plánuje vedenie mesta v dohľadnej dobe zverejňovať na mestskej stránke pracovný program primátora či jeho zástupcov, ako to robia napríklad mestá Partizánske, Trenčín alebo Zlaté Moravce? Ak áno tak odkedy, pokiaľ nie, aké sú na to dôvody?

 1. V návrhu komunitného plánu sociálnych služieb je uvedené, že v rámci prvej fázy “islandského modelu” došlo k tréningu 16 participantov/budúcich lektorov.

a)   Prebiehali alebo prebiehajú v Šali aj ďalšie fázy tohto projektu? Ak áno, na ktorých školách? Čo je ich cieľom?

b)   Ak nie, čo je dôvodom? Aké boli plánované ďalšie fázy projektu??

 1. V akom stave je vyvodenie trestnoprávnej (či inej) zodpovednosti zo strany mesta voči konateľovi/riaditeľovi združenia Aquasport, napríklad v súvislosti so zaslaním mestských prostriedkov na účet pod exekúciou, neinformovanie mesta o tejto skutočnosti, a neplnení si ďalších povinností voči mestu?

b)   Došlo už k vyčísleniu škody voči mestu v tejto súvislosti?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 1. a)   Obyvatelia mesta Šaľa majú prístup na oboznámenie sa s dôvodovou správou
        k návrhom VZN, ale aj iných predpisov, ak to považujú za potrebné, nakoľko
        materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva vrátane návrhov nariadení sú pred
        rokovaním zverejnené na webovom sídle mesta.

b)   Vzhľadom na predchádzajúcu odpoveď ako aj Vaše samotné konštatovanie v položenej otázke „ Mesto si síce v súčasnosti plní zákonnú povinnosť,...“ neexistujú žiadne prekážky pre nezverejňovanie dôvodových správ, pričom sa tieto zverejňujú spôsobom, tak ako už bolo vyššie uvedené. Mestu Šaľa však nie je zrejmé, čo má byť „pre verejnosť je extrémne náročné“ v súvislosti s oboznamovaním sa so zverejnenými dôvodovými správami k materiálom, pretože tieto sú zverejňované na webovom sídle spôsobom a s možnosťou vyhľadávania na základe požadovaných identifikačných znakov a textu.

Záverom, v súvislosti so zaslanými otázkami, ktoré nemožno určite považovať za kvalifikované otázky – interpelácie, dávam do pozornosti ustanovenie § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (podľa ktorého je poslanec povinný prehlbovať si vedomosti potrebné na výkon funkcie poslanca), a tým by nedochádzalo okrem iného aj k neúmernému zaťažovaniu zamestnancov mesta.

 1. a) Mesto Šaľa sa v rámci procesu verejného obstarávania riadi pri kritériách na         vyhodnotenie ponúk ustanoveniami § 44 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom       obstarávaní v znení neskorších predpisov, kde zákonodarca zakotvuje povinnosť          verejnému obstarávateľovi uviesť kritériá na vyhodnotenie ponúk priamo v texte          oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v informatívnom dokumente. Je nepochybné, že účelom kritérií na vyhodnotenie ponúk je identifikácia ekonomicky najvýhodnejšej     ponuky. Mesto Šaľa vychádza z princípu, že kritériami na vyhodnotenie ponúk           dochádza k výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Predmetné riešenie je v       súlade s recitálom 89 smernice 2014/24/EÚ, ktorý uvádza, že pojem ekonomicky          najvýhodnejšej ponuky je zastrešujúcim pojmom pre výber ekonomicky   najvýhodnejšieho riešenia. Kvalitatívne kritériá na vyhodnotenie ponúk sú vo vzťahu       k Mestu Šaľa ako verejnému obstarávateľovi sprevádzané nákladovým kritériom,     ktorým je cena a aj prístup založený na nákladovej efektívnosti. Dodávame, že kým      smernica 2014/24/EÚ favorizuje ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najlepší pomer      ceny a kvality, zákonodarca dáva na roveň kritérium najnižšej ceny s kritériami       najlepšieho pomeru ceny a kvality a nákladov, použitím prístupu nákladovej       efektívnosti. Je výlučne na Meste Šaľa v právnom postavení verejného obstarávateľa, k akému modelu kritérií na vyhodnotenie ponúk pristúpi. Napriek skutočnosti, že zákonodarca nefavorizuje legislatívne najlepší pomer ceny a kvality, jeho využívanie      by malo vychádzať z princípu dobrého hospodára. Na druhej strane však nie je
        v súlade s princípom hospodárnosti vynakladania zdrojov hľadanie top produktu v   prípadoch, ak postačuje pre naplnenie potrieb verejného obstarávateľa bežný štandard.

b)   Mesto Šaľa pristupuje v rámci verejných obstarávaní (či už vo vzťahu k rekonštrukcii strechy plavárne, alebo cyklotrasy, ako aj iných projektov) individuálne a to na základe posúdenia všetkých nevyhnutných faktorov potrebných pre vyhotovenie diela v požadovanej kvalite v spojení s efektívnym vynakladaním finančných prostriedkov

 1. Súčasná platná právna úprava zverejňovania informácií zákonom č. 211/2000 Z. z.
  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov upravuje spôsobom uvedeným
  v § 5 citovaného zákona.

§ 5

Povinné zverejňovanie informácií

(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,

f) sadzobník správnych poplatkov,6) ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

(2) Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,

b) zápisnice z verejných schôdzí,

c) texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky,

d) texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,

e) údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,

f) výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.

(3) Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť

a) program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta Slovenskej republiky a miesto jeho pobytu,

b) podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade Slovenskej republiky,

c) prepožičanie vyznamenania,

d) vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,

e) odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom konaní,

f) organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

(4) Vláda Slovenskej republiky je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených na rokovanie vlády a prijaté uznesenia vrátane ich príloh.

(5) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy zverejňujú materiály programového, koncepčného a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych noriem po ich uvoľnení na medzirezortné pripomienkové konanie.

(6) Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov
a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako
20-násobok minimálnej mzdy
6a) vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu

a) meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,

b) adresa pobytu alebo sídlo,

c) identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

(7) Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zverejniť doručené návrhy na začatie konania podľa čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ústavy Slovenskej republiky.

(8) Ustanovenia odseku 2 sa primerane použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami7) a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku.

§ 9

Ochrana osobnosti a osobných údajov

(3) Povinná osoba sprístupní na účely informovania verejnosti osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom9) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom,16a) poslancom obecného zastupiteľstva,16b) predstaveným v štátnej službe,16c) odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky,16d) vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,
16e) vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci,
16f) nadriadeným v služobnom pomere16g) alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov.16h) Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v rozsahu

a) titul,

b) meno,

c) priezvisko,

d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,

e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,

f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,

g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.

(4) Osobné údaje osoby, ktorá je nadriadeným v služobnom pomere,16g) povinná osoba sprístupní v rozsahu a na účel podľa odseku 3, len ak sprístupnenie nie je v rozpore
s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných predpisov
16i) a zároveň sprístupnenie tejto informácie neohrozí bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju činnosť; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepoužije.

Na základe uvedeného je teda nepochybné a zrejmé, že zo súčasnej právnej úpravy povinného zverejňovania informácii nevyplýva povinnosť zverejňovania pracovného programu primátora či jeho zástupcov mesta Šaľa ako povinnej osoby. Takéto zverejňovanie pracovného programu je iba na báze dobrovoľnosti a nad rámec povinnosti zverejňovania údajov povinnej osoby. Mesto Šaľa prostredníctvom kancelárie primátora nevedie písomnú evidenciu, resp. evidenciu v informačnom systéme týkajúcu sa pracovného programu primátora a jeho zástupcov. Takúto evidenciu si osobne nevedie ani primátor a zástupcovia.

Vedenie mesta Šaľa neplánuje v budúcnosti aj vzhľadom na vyššie uvedené zverejňovanie pracovného programu, pretože záväznosť pracovného programu vzhľadom na jeho možnosť zmien a modifikácii nie je podľa nášho názoru skutočným obrazom o činnosti vedenia mesta v súvislosti s ich plnením úloh a povinností, uskutočnených stretnutí a návštev napr. obyvateľov mesta pri vybavovaní svojich záležitostí. K tomuto je zároveň potrebné uviesť, že zverejňovanie údajov najmä osobných údajov, ktoré môžu byť obsahom pracovného programu podlieha aj osobitnej úprave ochrany osobných údajov v Slovenskej republike, ktorú upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES [nové okno] (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon
č. 18/2018 Z. z
.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je teda potrebné k takýmto údajom ako takým citlivo pristupovať aby nedošlo k porušeniu iných práv na úkor práva zverejňovania a poskytovania informácií.

 1. a)   Síce všetky preventívne aktivity organizované a garantované hlavne Komisiou životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali a sú súčasťou        Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach     mesta Šaľa na roky 2023 – 2027 sú alebo budú realizované v duchu tohto            medzinárodného modelu prevencie. Problémom je, že aktivity obsiahnuté v tomto       materiáli sú segmentované a dosť izolované a nemajú preto ideálny komunitný, medzi           inštitucionálny charakter tak ako je to v princípoch IMP. Podotýkam, že IMP bol       odsúhlasený MsZ, ale pod podmienkou, že nebude „nič stáť“, teda bez finančných         nárokov z rozpočtu mesta. Bol ustanovený aj koordinátor  realizácie IMP z radov       zamestnancov MsÚ v Šali a taktiež pracovná skupina ako dohľad nad jeho realizáciou.

b) Keďže nedošlo oficiálne k podpisu dohody medzi mestom Šaľa a ICSRA (voľne   Islandské Centrum pre Sociálny  Výskum a Analýzu) tento IMP nebol oficiálne     prijatý. Aj napriek tejto skutočnosti sa našli dobrovoľníci, ktorí sa pokúsili a stále       pokúšajú udržať ideu tohto modelu efektívnej prevencie „pri živote“.

Koniec-koncom pozitívom je, že mesto Šaľa inšpirovalo a motivovalo mesto Nitra, ktoré sa do tohto medzinárodného modelu, ktorý sa aplikuje v mnohých krajinách sveta, zapojilo a ako jediné mesto na Slovensku je v tomto IMP aktívne.

(Pozri Islandský model efektívnej prevencie v Nitre na webke) – tam je odpoveď „aké boli plánované ďalšie fázy?“ Stručne  - každé dva roky realizácia dotazníka pre žiakov ZŠ a SŠ a na základe jeho vyhodnotenia prispôsobovanie aktivít a projektov jeho výsledkom, a takto permanentne až k zlepšeniu resp. zmierneniu problému negatívnych sociálno-patologických javov detí, mladistvých i dospelých v našej komunite – spoločnosti.

 1. V zmysle § 420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Obsahom tohto vzťahu je právo poškodeného požadovať náhradu škody a povinnosť toho, kto podľa zákona za škodu zodpovedá, škodu nahradiť. Na základe a v súlade s predmetným ustanovením mesto Šaľa písomne vyzvalo bývalého predsedu združenia k náhrade škody vo výške  3.176,55,- Eur, ktoré boli záujmovému združeniu AQUASPORT platobným poukazom zaslané na základe Uznesenia MsZ č. 4/2020 – XII. zo dňa 25. júna 2020. V prípade, ak bývalý predseda združenia nenahradí škodu vo výške  3.176,55,- Eur, ktorá bola ním spôsobená v súvislosti s jeho konaním odporujúcim povinnostiam počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám a v rozpore s povinnosťami predsedu združenia zakotvenými v pracovnej zmluve bývalého predsedu združenia, stanovách a iných listinných dokladoch, mesto Šaľa pristúpi k uplatneniu si nárokov z titulu náhrady škody voči bývalému predsedovi združenia súdnou cestou.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

JUDr. Michal Luprich, právnik

JUDr. Roman Porubský, právnik

Mgr. Mariana Takáčová, vedúca školského úradu

PhDr., Mgr. Marián Šperka – koordinátor pracovnej skupiny IMP

Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho