Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.02.2016 - 15:54  //  aktualizácia: 11.02.2016 - 15:55  //  zobrazené: 1785

Ohľadne ubytovávania ľudí v budove na Hlavnej 30/44

predkladateľ: Peter Hlavatý

Odpovede na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. januára 2016


V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 01. 2016, ste predniesli interpelácie v znení:

1. Na zasadnutí Výboru mestskej časti č. 2 prijali sťažnosť od obyvateľov; týka sa ubytovávania ľudí v budove na Hlavnej 30/44, je to budova Real Vokup, myslí, že to patrí p. Turányimu; sú tam ubytovaní ľudia, korí nedodržiavajú základné hygienické návyky a tým strpčujú život obyvateľom okolitých domov; nevie, aké sú možnosti mesta, ale ak je možné tam, či už sociálny úrad alebo možno preveriť aj to, či to je riadne ubytovacie zariadenie a či spĺňa všetky potrebné veci, náležitosti a teda nejako možno zjednať nápravu.

2. Mal možnosť cestovať autobusom do Galanty a zastávka, ktorá je umiestnená na Štúrovej, neďaleko Slovnaft pumpy, minule tam bol spravený poriadok, trochu sa tam  obstrihali konáre, kríky, že či by nebolo možné dať aspoň nejaké jednoduché prestrešenie, lebo tam  pršalo, snežilo; keď je taká skúsenosť, že to vždy niekto zdemoluje, zničí, tak možno vymyslieť niečo z betónu, ale išlo tam s ním možno päť, desať študentov, takže je využívaná tá zastávka, ak je v našich možnostiach to opraviť.
 
V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na Vaše interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1. Zamestnankyne referátu sociálnych vecí Mestského úradu v Šali sporadicky navštevujú občanov resp. rodiny s maloletými deťmi, ktoré sa prechodne bez prihlásenia zdržujú na adrese: Šaľa, Hlavná 30/44. Zamestnankyne občanov navštevujú za účelom prešetrenia sociálnej situácie v rodinách, participácie na vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany a kurately a pod., t. j. realizujú povinnosti obce vyplývajúce z platnej legislatívy, nie sú však kompetentné skúmať vlastnícke vzťahy, resp. nájomné vzťahy osôb s vlastníkom objektu.

V súvislosti s údajnými porušeniami verejného poriadku obyvateľmi, ktorí sa prechodne bez prihlásenia zdržujú v Šali, na ul. Hlavná 30/44, sme kontaktovali Mestskú políciu v Šali, ktorá nám potvrdila, že zatiaľ neevidujú žiadnu sťažnosť od obyvateľov.
Podnet v súčasnej dobe preveruje Stavebný úrad v Šali, ktorý po preverení skutočností, ak sa zistí nezákonnosť stavu v užívaní stavby, začne konanie z úradnej povinnosti.

2. Čakáreň pre cestujúcich bude v rámci údržby opravená do vyhovujúceho praktického a aj estetického stavu.