Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 22.05.2017 - 10:51  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:53  //  zobrazené: 2001

Ohľadne inicializácie stretnutia zástupcov Povodia Váhu a Urbariátu za účelom rokovania...

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2017


V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2017,
ste písomne podali interpelácie v znení:

1. Mohlo by mesto iniciovať stretnutie zástupcov Povodia Váhu a Urbariátu za účelom rokovania o spolupráci pri úprave a skrášľovaní lesoparku pri dopravnom moste a o zabezpečení skultivovania a starostlivosti o verejnú mestskú pláž pri Váhu?

2. Mohlo by mesto prostredníctvom rokovaní zabezpečiť, aby SSC upravilo vstupné cesty do mesta zo všetkých smerov, pravidelnejšie čistilo svoje komunikácie, hlavne na dopravnom moste, a zvýšilo bezpečnosť na križovatke pri Trikote blikajúcim výstražným znamením?

3. Bola by možnosť požiadať o úver na spätné odkúpenie areálu dopravného ihriska do majetku mesta za účelom jeho záchrany pre zachovanie podmienok pre výučbu detí k správnemu dopravnému správaniu? Je tu totiž reálna hrozba, že tento areál bude zastavaný viacpodlažnou budovou a park zanikne.

4. Mohlo by mesto zatraktívniť areál minigolfového ihriska jeho doplnením hracími prvkami a hrami v prírode, napr. exteriérové ping-pongové stoly; Človeče, nehnevaj sa s exteriérovými figúrkami, exteriérovou šachovnicou, hracími prvkami pre malé deti aj dospelých a pod., za účelom zvýšenia návštevnosti tohto čistého, krásneho a bezpečného areálu?

5. Môže mesto zabezpečiť revíziu vnútorných nádob v malých smetných košoch na území celého mesta, doplnenie chýbajúcich nádob a opravu stojanov?

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1. Mesto Šaľa je účastníkom Memoranda o vzájomnej spolupráci zo dňa 15. 06. 2015, podľa ktorého sa zmluvné strany OZ RENOVÁCIO, spoločnosť IN VEST s.r.o., Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa a Mesto Šaľa zaviazali spolupracovať pri realizácii projektu Lesoparku v Šali na pozemkoch E KN zapísaných katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali na LV č. 7456 a to parc. č. 1428/301, 1428/302, 1428/401, 1428/701, 1428/702 a to pri jeho revitalizácii. Mesto Šaľa sa v tomto Memorande zaviazalo pomôcť pri vývoze odpadkov vytvoreného činnosťou OZ RENOVÁCIO a zároveň sa zaviazalo poskytnúť aktivačných pracovníkov na vopred dohodnuté práce ohlásených minimálne 10 dní vopred v záujme naplnenia účelu Memoranda.
Na základe interpelácie Mestský úrad v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta, bude v krátkom čase iniciovať stretnutie zástupcov Povodia Váhu závod Šaľa a Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na ktoré budete aj Vy prizvaná.

2. Mesto Šaľa je prostredníctvom referátu dopravy a technických činností v neustálom kontakte so zástupcami SSC, a.s.
Nedávno prebiehali čistiace práce krajníc na cestnom moste, ktoré vykonávala SSC, a.s.
a pri ďalšom postupe prác čistenia krajníc v mestskej časti Veča bude po vzájomnej dohode nápomocné aj mesto Šaľa.
Prvky dopravného značenia, hlavne ich havarijný stav, pri vjazde do mesta od Galanty a bývalej Trikote boli témou už niekoľkých rokovaní a stanovisko SSC, a.s. je, že na základe dohody s mestom Šaľa je ich údržba povinnosťou mesta. Napriek tomu požiada mesto Šaľa o vyjadrenie Nitriansky samosprávny kraj a tiež Okresný dopravný inšpektorát. O výsledku Vás budeme informovať.
V križovatke ul. Kráľovská – SNP (Trikota) bude umiestnené vodorovné dopravné značenie, ktoré bude zvyšovať priehľadnosť a informovanosť vodičov o radení jednotlivých pruhov a prednosti v jazde. Zmeny budú vykonané ešte v priebehu roka 2017 počas školských prázdnin.

3. O investíciách zaradených v kapitálovom rozpočte ako aj o zdrojoch, z ktorých sú investície financované, rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Schválený rozpočet na rok 2017 ako ani výhľadový rozpočet na roky 2018 - 2019 nezahŕňa predmetnú investíciu.
V prioritách rozpočtu na roky 2017-2019 sa takáto investícia nenachádza, pričom do kapitálového rozpočtu nemohla byť zaradená celá rada investičných akcií, nakoľko možnosti kapitálového rozpočtu to neumožňujú a to ako z vlastných, tak z cudzích zdrojov.
Hlavnou prioritou mesta pre obdobie rokov 2017-2020 je využiť financie z fondov EÚ, pričom mesto musí riešiť pri týchto investíciách financovanie aj z vlastných prostriedkov mesta prípadne z úverov. Preto čerpanie úveru na spätné odkúpenie areálu dopravného ihriska  by mohlo  mesto obmedziť v realizácii takých projektov ako rekonštrukcia mestského úradu, kultúrnych domov, škôlok a ďalších investícií, pričom okrem týchto mesto musí v blízkej budúcnosti riešiť výstavbu nového cintorína, rekonštrukcie ciest, školských zariadení, na ktoré sa už pravdepodobne nebudú dať čerpať prostriedky z fondov EÚ.

4. Dňa 27. 10. 2016 bol v Mestskom zastupiteľstve v Šali prerokovaný  a schválený materiál  „Návrh na podanie a spolufinancovanie projektu „CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ a jeho spolufinancovanie vo výške 5%  (16 800 EUR) v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.
Uzávierka bola dňa 03. 11. 2016 a rozhodnutie o žiadostiach sa očakáva v júni 2017. 
Výsledkom projektu by malo byť popri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí, spoločných seminárov, najmä revitalizácia verejného priestranstva – zriadenie „multifunkčného detského ihriska“ na časti odkazujúci hravou formou na históriu mesta.
Plánované umiestnenie ihriska je v areáli zimného štadióna. Ihrisko v meste Šaľa bude formované ako replika historickej pamiatky MAJK v meste Oroszlány.
S ohľadom na vyššie uvedené, do času rozhodnutia o projekte, by sa v dotknutej časti zimného štadióna nemali meniť podmienky pre jeho realizáciu.

5. V letných mesiacoch mesto plánuje doplniť chýbajúce a poškodené smetné nádoby.


S pozdravom

 

 


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vypracoval:
JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností