Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2020 - 16:08  //  aktualizácia: 28.05.2020 - 16:09  //  zobrazené: 1604

Ohľadne dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ulici...

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 14. mája 2020

 

 

V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 14. 05. 2020,
ste podali interpelácie v znení:

 

 1. „Chcel by som sa spýtať na situáciu ohľadom dobudovania príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ulici, t.j. v akom stave je zmluva o spolupráci s investorom o dobudovaní tejto príjazdovej komunikácie, či zo strany investora padol nejaký návrh, alebo od tohto zámeru už upustil. Zároveň poprosím o pravidelné informovanie obyvateľov tejto časti o plánovaných krokoch.

 

 1. Minulý rok mala byť vykonaná obhliadka Hospodárskej ulice z dôvodu akejsi alternatívy
  k tomu, že investor odstúpi od svojich zámerov – spolupráce, s cieľom nájsť vhodný model financovania. Aj napriek momentálne zložitej situácii chcem poprosiť mesto Šaľa, aby v rámci plánovanej rekonštrukcie ulíc zaradilo dobudovanie príjazdovej komunikácie na Hospodárskej ulici na 1. miesto a zabezpečili tak podmienky obyvateľov k slušnému bývaniu v meste.

 

 1. Chcem sa spýtať, v akom štádiu je príprava založenia sociálneho podniku v meste Šaľa. Informácia bola predložená na januárovom zastupiteľstve tohto roku, a príprava dokumentov mala byť predložená na najbližšie zastupiteľstvo.

 

 1. Chcel by som poprosiť mesto Šaľa o pravidelnejšie čistenie plochy pred obchodným centrom – COV vo Veči. Ďalej chcem poprosiť vedľa zastávky je už vyšliapaná plocha chodcami, či by sa tento metrový úsek dal vydláždiť a ľudia celkom logicky mohli využívať túto skratku. Veľmi pekne ale poprosím začatie úprav zelene okolo celého centra. Navrhujem zo začiatku (zo strany pošty) osadenie obrubníkov chrániacich túto zeleň pred autami (odstrániť tie, ktoré tam boli osadené, neplnia svoj účel a sú neestetické), a aplikovať materiál vhodný na udržanie vlhkosti s cieľom ochrany pred vyschnutím stromčekov a novo zasadených kríkov vavrínovca a pod.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. a 2. Potenciálny investor, ktorý plánoval vybudovať predĺženie komunikácie na Hospodárskej ulici ako ako prístupovú komunikáciu k plánovanej novej lokalite bytovej výstavby, LIMA Real Estate, s.r.o. Bratislava, konateľ spoločnosti Libor Čomaj, oznámil mestu Šaľa dňa 14. 04. 2020, že ukončil spoluprácu pri výstavbe predĺženia komunikácie na Hospodárskej ulici v Šali.

V súčasnosti sú pozastavené investície mesta z dôvodu krízy COVID-19. Momentálne nemáme informácie o nových potenciálnych investoroch v danej lokalite.

Napriek tomu mesto naďalej má zaradenú túto investíciu vo svojom pláne a hľadá možnosti ako ju zrealizovať.

 1. Vzhľadom k mimoriadnej situácii v súvislosti s ochorením COVID -19 a následne i tým sa meniace opatrenia vlády (i zákonov) a meniace sa podmienky ekonomických podpôr jednotlivých aktivít a v dôsledku toho i napĺňanie sa príjmovej časti rozpočtu, sme sa rozhodli pozastaviť založenie sociálneho podniku. V súčasnosti nie je možné predpokladať, či vláda bude naďalej podporovať fungovanie sociálneho podniku v plnom rozsahu na jednej strane a taktiež nie je možné odhadnúť dopyt po určitých činnostiach na strane druhej, ktoré by mal ponúknuť sociálny podnik. Založenie podniku predstavuje hneď vstupné náklady min. 5 tis. Eur, ktoré nie sú schválené v rozpočte mesta a aj zostavenie finančnej analýzy fungovania podniku je dosť obtiažne v závislosti na očakávaných príjmoch a predpokladaných nákladoch. Túto situáciu pozorne sledujeme, snažíme sa získať ďalšie informácie, aby sme mohli pripraviť zodpovedný návrh pre rokovanie mestského zastupiteľstva.
 2. Plochy pred obchodným centrom COV, sú pravidelne čistené upratovačkou, ktorá denne vyzbiera celú plochu okolo COV. Úprava okolia autobusových prístreškov na ul. Lúčnej bola naposledy vykonaná v roku 2019. V rámci toho sa spevnili zničené trávnaté plochy zámkovou dlažbou, jednalo sa hlavne v okolí prístrešku, ktorý sa nachádza pri bytovom dome. Taktiež v okolí prístrešku pri budove COV boli vykonané zmeny zabraňujúce skracovaniu cesty cez verejnú zeleň, tým pádom sa predišlo k jej ničeniu a taktiež sa docielila vyššia bezpečnosť chodcov, ktorí boli nútení využiť priechody pre chodcov, ktoré sa nachádzajú 20 metrov po oboch stranách autobusových prístreškov. Novú výsadbu zelene je možné uskutočniť až po celkovej úprave spevnených plôch v okolí COV (časť pri pošte) z dôvodu, že uvedená spevnená plocha je vyspádovaná do trávnatej plochy a dochádza k zasoleniu podložia. V roku 2019 sa v mestskej časti Veča vysadilo
  61 ks stromov a 433 kríkov vo vnútrobloku ul. Cintorínska a ul. Slnečná, 20 ks stromov vo vnútrobloku Hollého, 19 ks stromov na ul. Nitrianska, 13 ks stromov na ul. F. Kráľa. Mesto zabezpečuje polievanie uvedenej vegetácie. Vzhľadom na tieto skutočnosti a existujúci stav sme požiadali architekta o spoluprácu – prípravy návrhu na zrevitalizovanie celého
  okolia COV.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:

Ing. Zuzana Hrubá, referent pre investičnú činnosť (odd. stratégie a komunálnych činn.)

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činn. (odd. stratégie a komunálnych činn.)

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činn.  (odd. stratégie a komunálnych činn.)

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia (odd. stratégie a komunálnych činn.)