Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 22.05.2017 - 10:53  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:54  //  zobrazené: 1683

Ohľadne chodníka, ktorý je pri COV a nakoľko je tam ostrovček na nástup a výstup autobusu...

predkladateľ: Marek Molnár

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2017


V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2017, ste predniesli interpeláciu v znení:

1. Uviedol, že na druhom zasadnutí zastupiteľstva podával interpeláciu a nakoľko sme sa asi nepochopili s vedením mesta (ukázal fotografiu), jedná sa o ten chodník, ktorý je pri COV a nakoľko je tam ostrovček na nástup a výstup autobusu, ľudia musia chodiť po blate,
nie je doriešený ten chodník, prístup od strany COV; keď si všimnete (prezentovaná fotografia), musí ísť po blate, alebo po tráve, nie je doriešený prístup z tej betónovej časti, ktorá je pri COV.
2. Ďalej uviedol ohľadom výsadby, že aby sa nezabudlo využiť aj tento „pľac“ na nejaké skrášlenie (ukázal fotografiu, je to priestor pred hasičskou zbrojnicou vo Veči).

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Mesto Šaľa má záujem riešiť prístup pre občanov ako uvádzate vo svojej interpelácii.
Po miestnej obhliadke, kde by sme uvítali aj Vašu prítomnosť, aby neprišlo k opätovnému nedorozumeniu, by sme sa následne dohodli na ďalšom postupe.
2. V priebehu 20. týždňa bude na spomínanom mieste osadená kvetinová pyramída.

S pozdravom


   Ing. Jana Nitrayová
   prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Ing. Edita Haládiková, referent pre životné prostredie