Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 29.12.2014 - 12:39  //  aktualizácia: 05.01.2015 - 09:01  //  zobrazené: 1575

Odchyt túlavých zvierat

číslo: I32/2014

Požadované informácie:

 1. odchyt túlavých zvierat na území obce,
 2. odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc,
 3. prehľad vyhradených finančných prostriedkov na riešenie tejto situácie ako aj podporu pre umiestňovanie túlavých zvierat do útulkov a karanténnych staníc na rok 2014, ako aj predchádzajúce roky. Prehľad vyhradených finančných prostriedkov prosím rozdeliť samostatne pre odchyt, karanténne stanice a útulky.
 4. prehľad o počte karanténnych staníc (ako aj ich adresu), o osobách zodpovedných za odchyt túlavých zvierat na území obce, o počte miest v útulkoch, ktoré sú dotované mestom s ich adresami, ako aj opis priestorov v karanténnych zariadeniach (vzhľadom na to, či karanténne stanice spĺňajú minimálne požiadavky pre umiestňovanie túlavých zvierat do týchto staníc),
 5. prehľad postupov riešenia odchytu túlavých psov a ich umiestňovanie do karanténnych staníc a útulkov,
 6. plán riešenia tejto problematiky na nasledujúce roky ako aj prehľad vyhradených finančných prostriedkov,
 7. prehľad akčného plánu na podporu útulkov,
 8. prehľad využitia finančných prostriedkov získaných z dane za psa.

 

Sprístupnené informácie:

K bodu č. 1:

Odchyt túlavých zvierat na území obce vykonávajú príslušníci mestskej polície vyškolení v zmysle § 22 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov.

K bodom č. 2 a č. 5:

 

 1. Prijatie oznámenia o pohybe a mieste túlavého psa.
 2. Odchyt túlavého psa odchytovou tyčou príslušníkom mestskej polície vyškoleným v zmysle zákona § 22 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov.
 3. Umiestnenie odchyteného psa do dočasného koterca zriadeného mestom (počet kotercov 3, rozmery jedného cca 2,5 m x 2 m, v každom je umiestnená búda), adresa: Nitrianska ulica, vedľa Spoločenského domu Šaľa - Veča.
 4. Ak sú známi majitelia psov (identifikácia pomocou známky, čipu, na základe miestnej znalosti, fotografie psa zverejnenej na sociálnych sieťach), sú psi vrátení majiteľom. Pri neznámych majiteľoch sú odchytení psi veterinárne ošetrení a za pomoci sociálnych sietí a Občianskeho združenia Zatúlané psíky Šaľa sa umiestňujú do trvalej, resp. dočasnej opatery.


K bodu č. 3:

 

 1. Odchyt je zabezpečený príslušníkmi mestskej polície. Náklady na odchyt psov neevidujeme samostatne.
 2. Karantenizácia a umiestnenie v útulku:
 • rok 2012     892 Eur,
 • rok 2013     90 Eur,      
 • rok 2014 – schválený rozpočet k 18. 08. 2014 550 Eur.


K bodu č. 4:

Karanténnu stanicu a útulok  v súčasnosti buduje občianske združenie Zatúlané psíky Šaľa.  Na území obce sú za odchyt zodpovední traja príslušníci Mestskej polície Šaľa.

K bodom č. 6 a č. 7:

Mesto rokuje o dlhodobej spolupráci s občianskym združením Zatúlané psíky Šaľa, ktoré vlastní nehnuteľnosť, kde sa postupne buduje karanténna stanica a útulok pre zatúlané zvieratá. Mesto navrhuje v úprave rozpočtu  pre rok 2014 finančný príspevok vo výške 10 000 Eur s cieľom prispieť k budovaniu karanténnej stanice a útulku tohto občianskeho združenia. Návrh úpravy rozpočtu bude prerokovaný na 5. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 28. 08. 2014. Podobný objem finančných prostriedkov je navrhovaný aj pre rok 2015.

K bodu č. 8:

Príjem daň za psa: rok 2012      rok 2013      rok 2014 do 30. 06. 2014

                          19 482 Eur     18 504 Eur   15 068 Eur

 

Príjmy z daní, teda aj príjem - daň za psa, nie sú účelovo viazané. Napriek tomu uvádzame náklady mesta, ktoré sú spojené s riešením problematiky chovu a držania psov.

 

 

                                                    rok 2012  rok 2013  rok 2014        

 1. Označenie detských ihrísk
 2. -zákaz vstupu so psom       0 Eur           1 030 Eur            0 Eur
 3. Koše na psie exkrementy    2 247 Eur    1 281 Eur    550 Eur                                                         (rozpočet a sáčky na zber  platný k 18. 08. 2014)                                                                                                           
 4. Veterinárne ošetrenie a  
 5. Náklady spolu:                           3 139 Eur             2 401 Eur 10 550 Eur
 6. karantenizácia                                 892 Eur                90 Eur   10 000 Eur (návrh                                                                                                        zmeny rozpočtu)