Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 25.09.2014 - 15:01  //  aktualizácia: 25.09.2014 - 15:02  //  zobrazené: 1904

O zdemontovaných dopravných značeniach oproti cintorínu

predkladateľ: RSDr. Peter Gomboš

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 11. septembra 2014

 

V rámci 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 11. 09. 2014, ste predniesli interpeláciu ohľadom toho:

  • že v mestskej časti v Šali, lokalita rodinných domov oproti cintorínu a za bývalou pekárňou boli zdemontované dopravné značenia, oslovili Vás rozhorčení občania, ktorí poukazujú na možnosť ohrozenia bezpečnosti ľudí ako aj majetku, pretože sa tu nachádza zeleň (kríky, stromy) čím môže byť zakrytý výhľad vodičom z bočnej cesty, resp. prechod hasičov na zásah, chýbajúce dopravné značenie môže spôsobiť haváriu,
  • zastávate názor, že je ohrozená bezpečnosť a dokonca aj majetky v tejto lokalite, odporučili ste kompetentným mesta zvážiť a spraviť nápravné opatrenia, hľadať spôsob ako to napraviť a nehľadať dôvod ako takéto nesystémové opatrenia obhájiť.

 

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujem Vám nasledovné:

Zmena dopravného značenia v lokalite Bilica bola zrealizovaná na základe vypracovaného dopravného generelu v roku 2009, ktorý bol prerokovaný zastupiteľstvom ešte v tom istom roku bez pripomienok a zároveň schválený dopravným inžinierom z dopravného inšpektorátu.

Po zrealizovaní zmeny dopravného značenia, t. j. odstránení zvislého dopravného značenia budú križovatky vyznačené vodorovným dopravným značením a v spolupráci s oddelením životného prostredia MsÚ sa upraví aj zeleň, čím sa zlepší celková priehľadnosť a bezpečnosť v križovatkách. Predpokladaný termín realizácie vodorovného značenia a úpravy zelene je do 1 mesiaca.

O iných zmenách v dopravnom značení sa neuvažuje.

Mgr. Ing. Daniela Vargová v. r.
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval: Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností