Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:27  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:28  //  zobrazené: 1655

O odmenách mestských poslancov za rok 2012 za zastupiteľstvo

číslo: I01/2013

Požadované informácie: o odmenách mestských poslancov za rok 2012 za zastupiteľstvo, komisie, výbory mestských častí, ZPOZ, prípadne aj ďalšie (ak boli vyplatené) a o dôvode v prípade poslancov, ktorý nemajú nárok na odmeny.

Sprístupnené informácie:

Odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali sú vyplácané v súlade s interným predpisom mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov
a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v znení zmien a doplnkov (ďalej len „zásady odmeňovania“).

Odmeny poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali za rok 2012:

- odmena podľa písm. a/ t.j. mesačná odmena poslanca                     11 304,30 Eur           
- odmena podľa písm. b/ t.j. zasadnutie zastupiteľstva     6 082,79 Eur

- komisie t.j. podľa písm. c/ predseda komisie       2 822,23 Eur
a podľa písm. d/ člen komisie

- výbory mestských častí t.j. podľa písm. f/ predseda VMČ        422,95 Eur
a podľa písm. g/ člen VMČ
                                                                                                               ––––––––––––––––––
Spolu:          20 632,27 Eur
         
Dôvody nepoberania odmeny:

Podľa § 3 ods. 3 zásad odmeňovania „na odmenu nemá nárok poslanec, ktorý vykonáva funkciu zástupcu primátora mesta“.

Podľa § 6 ods. 9 zásad odmeňovania „odmena nepatrí osobám uvedeným v § 2 až § 5 vrátane, ktoré písomne vyhlásili, že svoju funkciu budú vykonávať bez odmeny“.

Za ZPOZ boli pre poslancov, ktorí sú poverení výkonom sobášnych obradov, za rok 2012 vyplatené odmeny v sume 1 259,- Eur.

Iné odmeny neboli vyplatené.