Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2021 - 12:59  //  aktualizácia: 22.11.2021 - 13:00  //  zobrazené: 583

Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTIE

o predĺžení platnosti ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

 

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe návrhu na predĺženie platnosti územného rozhodnutia, ktorý dňa 23.09.2021 podali

Róbert Balog, bytom Záhradnícka č. 284/16, 927 01 Šaľa a Tomáš Prílepok, bytom P. Pázmáňa č. 55/26, 927 01 Šaľa, ktorých v konaní zastupuje spoločnosť PeTEXO, s.r.o, Šaľa, so sídlom Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa, IČO: 46 243 551

(ďalej len "navrhovateľ"), podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p r e d l ž u j e

platnosť územného rozhodnutia

vydaného mestom Šaľa pod č. 23298/2019/SU/2845 dňa 25.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2019

do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia

na stavbu

„Nový stavebný obvod pre individuálnu výstavbu rodinných domov, ubytovne a záhradné centrum v Šali, m. č. Veča

v rozsahu:     

SO 1    Verejný vodovod s prípojkami

SO 2    Verejná kanalizácia s prípojkami

            SO 2.1 Splašková kanalizácia

            SO 2.2 Dažďová kanalizácia

SO 3    Plynové rozvody a prípojky

SO 4   Elektrické rozvody

SO 4.1 Rekonštrukcia TS

SO 4.2 Elektrické rozvody NN

SO 4.3 Verejné osvetlenie

SO 5    Komunikácie a spevnené plochy

            SO 5.1 Križovatka na štátnej ceste III/1368

            SO 5.2 Komunikácie a spevnené plochy

SO 6    Rodinné domy

SO 7    Záhradné centrum

SO 8    Objekt ubytovní

SO 9    Terénne a sadové úpravy

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, m. č. Veča, na pozemkoch register "C" parc. č. 6076/1, 6076/17, 6076/37, 6076/38, 6146/5, 6147/1 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov ostatná plocha a zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve navrhovateľov, s napojením lokality na štátnu komunikáciu triedy III/1368  - na pozemkoch register "C" parc. č. 6075/1, 6075/4 v katastrálnom území Šaľa (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie) vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava.

 

Územné rozhodnutie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú v zmysle § 40 ods. 4 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Podmienky rozhodnutia o umiestnení predmetnej stavby vydaného mestom Šaľa pod č. 23298/2019/SU/2845 zo dňa 25.11.2019 ostávajú naďalej v platnosti.

 

Odôvodnenie:

Dňa 23.09.2021 podali navrhovatelia návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu, uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby mestom Šaľa pod č. 23298/2019/ SU/2845 dňa 25.11.2019, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.12.2019, s platnosťou do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vydané územné rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.

Navrhovateľ v zákonnej lehote požiadal o predĺženie platnosti územného rozhodnutia z dôvodu, že začatie plánovanej výstavby bolo odložené a v súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia na stavebné povolenie.

Stavebný úrad dňa 12.10.2021 oznámil účastníkom konania začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu je vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby a jedná sa iba o predĺženie platnosti tohto rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa už na prerokovanie návrhu uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, podklady návrhu už boli preskúmané a od tejto doby nedošlo k zmene pomerov v území, stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania a stanovil lehotu 7 pracovných dní na uplatnenie námietok a pripomienok.

V priebehu konania námietky účastníkov konania neboli vznesené.

Stavebný úrad posúdil dôvody navrhovateľov a pretože sa nezmenili predpoklady, za ktorých bolo rozhodnutie o umiestnení stavby vydané, vyhovel žiadosti o predĺženie jeho platnosti a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

 

Poučenie o odvolaní:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa – Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. b) vo výške 20.00 € bol zaplatený dňa 23.09.2021.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Rozhodnutie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk  Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia:

 

 

 

 

 

 

Príloha: Situácia dotknutého územia

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. PeTEXO, s r. o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľov)

 1. Vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich (napojenie na cestu III/1368 na pozemkoch register "C" parc. č. 6075/1, 6075/4 a pozemky register "C" parc. č. 6076/7, 6076/10, 6076/11, 6076/12, 6146/2, 6146/4, 6147/6, 3557, 3563/1, 3563/8, 3983/4, 3984/1):
 • Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
 • Slovenský poľovnícky zväz – Ústredný výbor, Štefánikova č. 10, 811 05 Bratislava 1
 • Anikó Dvořáková, Nopova č. 13, 615 00 Brno – ČR
 • Gabriela Horváthová, Jesenského č. 1828/82, 927 01 Šaľa
 • Ing. arch. Pavol Kollár, Kpt. Jaroša č. 2033/48, 927 01 Šaľa
 • RNDr. Andrea Kollárová, Kpt. Jaroša č. 2033/48, 927 01 Šaľa
 • RNDr. Jozef Kollár, Hliník č. 1891/44, 927 05 Šaľa
 • Ing. Milan Hargaš, Pod Sokolice č. 517/1, 911 11 Trenčín
 • LOXWOOD, s.r.o., Vašinova č. 134/16, 949 01 Nitra
 • Shin Heung Precision Slovakia s.r.o., smer Šaľa - Duslo č. 7236, 927 05 Šaľa

      Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

      Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo (elektronicky)

 1. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova č. 58, 949 63 Nitra
 3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre,

Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 1. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií

Rázusova 2A, 949 01 Nitra

 1. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby,

Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

 1. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 2. Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
 6. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 8. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
 11. Michlovský spol.s r.o., Ul. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 12. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 13. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava
 14. MAVIX s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava
 15. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava
 16. eustream, a.s. Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava 26
 17. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
 18. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
 19. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 20. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 21. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 22. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
 23. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

ostatní (elektronicky)

 1. Ing. Jozef Tamaškovič, P. Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
 2. Ing. Peter Žák, Z-PROJECT, s.r.o., Prosiek č. 154, 032 23 Liptovská Sielnica

na vedomie (elektronicky)

 1. PeTEXO, s r. o., Kráľovská č. 796/43, 927 01 Šaľa

(splnomocnený zástupca navrhovateľov)

 • k spisu

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová

                                                                                               vedúca stavebného úradu

                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy