Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:31  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:33  //  zobrazené: 1698

Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam kontaktovať správcu bytového domu a následne aj spoločnosť, ktorá vykonávala opravu výťahov na ulici P. J. Šafárika.

predkladateľ: Peter Hlavatý

Odpoveď na interpelácie podanú v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 30. novembra 2017


V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam kontaktovať správcu bytového domu a následne aj spoločnosť, ktorá vykonávala opravu výťahov na ulici P. J. Šafárika. Pravdepodobne nákladnými autami rozjazdili terén za bytovým domom P. J. Šafárika, čím zničili existujúce trávnaté plochy a tiež niektoré betónové kocky, ktoré tvoria chodník.

2. Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam o opravu cesty na ulici Družstevná, pri vstupe do materskej školy. Sústavne tam zostáva stáť voda.

3. Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam o vybudovanie chodníka,
resp. napojenie na existujúci chodník na ulici Družstevná. Nakoľko sa na ulici Družstevná v blízkosti materských škôl nikde nenachádza existujúci prechod cez cestu. V tomto mieste je vhodné vybudovanie chodníka, ktorý bude slúžiť občanom tak, aby sa bezpečne dostali na druhú stranu cesty, kde už je vybudované napojenie na chodník.

4. Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam o namaľovanie vodorovného značenia – prechod pre chodcov na ulici Družstevná a to pri križovatke ulíc Družstevná
a Pionierska. Druhé značenie pri vstupe do objektu spoločnosti JA-PAG. V blízkosti materských škôlok nie je nikde vyznačené vodorovné značenie – prechod pre chodcov.

5. Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam o opravu cesty za nákupným centrom Večierka. Technický stav vozovky je dlhodobo nevyhovujúci, preto žiadame
o opravu tejto cesty, nakoľko ju využívajú aj obyvatelia bytových domov na ulici
B. Nemcovej a P. J. Šafárika za účelom parkovania. V rámci rekonštrukcie si dovoľujem odporučiť aj vybudovanie, resp. spevnenie krajnice vozovky betónovými kockami, čo umožní parkovanie po celej dĺžke tejto obslužnej komunikácie.

6. Na základe podnetu od občana mestskej časti č. 2 žiadam o opravu smetného koša, ktorý je umiestnený na chodníku neďaleko parku Novorodencov. V koši chýba smetná nádoba.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Dňa 08. 12. 2017 bola upozornená predsedkyňa spoločenstva vlastníkov bytového domu na ul. P. J. Šafárika Ing. Šafárová. Predsedkyňa SVB  prisľúbila, že bude kontaktovať dodávateľa, ktorý zabezpečoval opravy výťahov a dohliadne na to, aby firma uskutočnila nápravné opatrenia na trávnatých plochách.

2. Sústavné odstavovanie vozidiel za krajnicou miestnej komunikácie poškodzuje obrubník, ktorý prestal plniť odvodňovaciu funkciu a odstavovanie vozidiel vo verejnej zeleni znemožňuje aj prirodzený priesak dažďovej vody do podzemia. Úprava krajnice s vybudovaním odstavných plôch je väčšia plánovaná investícia a je nutné ju zaradiť do rozpočtu. Z dopravného hľadiska by problém vyriešila úprava dopravného značenia so zákazom zastavenia, čo je vzhľadom k okolitým zariadeniam nemožné.

3. O povolenie osadenia priechodu pre chodcov požiadame príslušného dopravného inžiniera a Váš návrh bude zrealizovaný v rámci údržby miestnych komunikácií v roku 2018.

4. Vyznačenie priechodu pre chodcov je povinnosťou majiteľa prevádzky a mala byť súčasťou kolaudácie stavby. Majiteľa prevádzky budeme kontaktovať prostredníctvom zástupcu, ktorý dané povolenia vybavoval. Vyznačenie priechodu bude realizované najskôr v roku 2018, hneď ako to dovolia poveternostné podmienky.

5. Uvedená prístupová komunikácia nespadá do siete miestnych komunikácií. Jedná sa o prístupovú účelovú cestu k súkromným prevádzkam za účelom zásobovania. Časť z tejto účelovej cesty je aj označená príslušným dopravným značením obmedzujúcim prístup vozidiel z dôvodu blokovania zásobovania odstavenými vozidlami občanmi okolitých ulíc. Odstavené vozidlá ničia verejnú zeleň, nakoľko sa tu nenachádzajú žiadne parkoviská, čím sa dopúšťajú priestupku. Vybudovanie parkoviska, prípadne spevnenej plochy, nie je možné z vyššie uvedeného dôvodu. Lokálne opravy už boli vykonané v rámci údržby miestnych komunikácií.

6. Dňa 07. 12. 2017 bola uskutočnená oprava smetného koša.

S pozdravom


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
Ing. Gabriela Braníková, referent ŽP
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ