Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.02.2023 - 09:28  //  aktualizácia: 16.02.2023 - 09:28  //  zobrazené: 900

Mohlo by mesto zabezpečiť opravu malých smetných košov v kostolnej záhrade a pri budove Focesy na Školskej ulici ?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2023, ktoré sa konalo dňa 2. februára 2023

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 02. 02. 2023,     ste podali písomné interpelácie v znení:

  1. Mohlo by mesto zabezpečiť opravu malých smetných košov v kostolnej záhrade a pri budove Focesy na Školskej ulici ?

  1. Môže mesto vyhovieť požiadavke obyvateľky 2. obvodu ohľadne časového harmonogramu klziska v zmysle Zápisnice VMČ 2 zo dňa 30.1.2023 ?

  1. Mohlo by mesto vyriešiť havarijnú situáciu s množstvom holubov na streche obytného domu na Kráľovskej ul. 2 ?

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

  1. Mesto zabezpečí opravu malých smetných nádob, prípadne ak to bude nevyhnutné tak ich výmenu.

  1. Mesto Šaľa sa v súčasnej sezóne prevádzky klziska na zimnom štadióne snaží vyjsť v ústrety širokej korčuľujúcej verejnosti a teda aj deťom – začínajúcim hokejistom, aby mali priestor v rámci prevádzkovej doby klziska naučiť sa a trénovať prácu s hokejkou a pukom. V uvedenej súvislosti mesto vyhradilo v rámci prevádzkového týždňa klziska dve hodiny pre trénovanie detí s hokejkami, vzhľadom na skutočnosť, že počas verejného korčuľovania nie je z dôvodu bezpečnosti povolené vstupovať na klzisko s hokejkami. Vzhľadom k tomu, že klzisko je v čase jeho prevádzky otvorené pre širokú korčuľujúcu verejnosť v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 11:00 hod. do 14:00 hod. a od 15:00 hod. do 18:00 hod. a v nedeľu od 15:00 hod. do 18:00 hod., vyhradený čas prevádzky klziska v nedeľu od 12:00 hod. do 14:00 hod. je len minimálnym obmedzením verejného korčuľovania. V zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Šaľa okrem iného utvára podmienky na telesnú kultúru a šport. Aj deti ako začínajúci hokejisti majú právo na to, aby im mesto Šaľa vytvorilo podmienky na telesnú kultúru a šport a tieto im boli vytvorené práve vyhradeným časom prevádzky zimného štadióna, nakoľko počas verejného korčuľovania platí zákaz vstupu na klzisko s hokejkou. Vyhradený čas pre začínajúcich hokejistov sa uplatnil zatiaľ posledné dva víkendy a ako je možné vidieť aj na webovej stránke mesta Šaľa (link: https://sala.sk/clanok/o-verejne-hokejkovanie-je-zaujem) dňa 05. 02. 2023 tento vyhradený čas využilo cca 60 ľudí. Pokiaľ bude o tento vyhradený čas záujem zo strany verejnosti, mesto Šaľa ho nebude obmedzovať. Návštevnosť vo vyhradenom čase pre hokejkovanie mesto Šaľa priebežne vyhodnocuje. V súčasnosti nie je možné vyhovieť obyvateľke 2. obvodu, pretože týmto by boli dotknuté požiadavky cca 70-tich záujemcov o „verejné hokejkovanie“.

  1. Mesto rieši nadmerný výskyt holubov na Kráľovskej ulici od októbra 2022. Na jednom z bytových domov sme umiestnili klietku na odchyt holubov. V rámci mesta sme mali rozmiestnené tri odchytové klietky. Najviac holubov bolo odchytených na pešej zóne. Spolu sa odchytilo 265 holubov, ale na Kráľovskej ulici za celú dobu 10 holubov. Žiadny z  prieskumov nepreukázal, že tam je “havarijná“ situácia. Odchyt ešte stále prebieha a bude ukončený do 28. 02. 2023. Následne vyhodnotíme všetky stanovištia, kde prebiehal odchyt.

S pozdravom

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

Vypracovali:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia investícií a komunálnych činností

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta