Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 12:59  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:00  //  zobrazené: 1560

Ktoré spoločnosti boli dodávateľom tovarov a služieb pre projekt „Rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetméň (regionálny OP 2004-2006)

číslo: I45/2012


Požadované informácie:

1. Bolo v rámci projektu zrealizované verejné obstarávanie?
2. Žiadame o zaslanie príslušných čísiel obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania, ktorých sa týkalo obstarávanie v rámci projektu.
3. Ktoré spoločnosti boli dodávateľom tovarov a služieb pre projekt „Rekultivácia skládky TKO Šaľa – Hetméň (regionálny OP 2004-2006)“?
4. Aké boli celkové náklady projektu (zdroje EÚ, zdroje ŠR, zdroje obce, iné zdroje)?
5. Aká bola naplnenosť skládky v čase jej uzavretia a rekultivácie (v tonách)?

Sprístupnené informácie:

(1) V rámci projektu boli realizované verejné obstarávania v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov:
- na výber zhotoviteľa stavebných prác ako podlimitná zákazka
- na stavebný dozor pri realizácii stavby ako podprahová zákazky (vyhlásenie sa nezverejňovalo vo vestníku verejného obstarávania)

(2) VVO č. 133/2005 zn. 09122-MUP – oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na stavebné práce
VVO č. 196/2005 zn. 14056-VUP – oznámenie o výsledku verejného obstarávania na stavebné práce 

(3) -   realizátor verejného obstarávania: Poradenská firma KLIENT, Ing. Patrik Árendáš,
                                                                 Za Ferenitkou 23, 949 01 Nitra
      -   stavebný dozor: KOODIS ART Inžiniering s.r.o., Tehelná 3, 949 01 Nitra
      -   zhotoviteľ stavebných prác: Novosedlík spol. s r.o., Chotárna 41, 949 01 Nitra

(4) Celkové skutočné náklady projektu podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Operačný program – Základná infraštruktúra, Priority – Enviromentálna infraštruktúra, Opatrenia č. 2. 3 – Zlepšenie a rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva, Aktivity – Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov):
oprávnené výdavky: 
zdroje EÚ – ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja)  1.097.766,20 eur
zdroje SR – ŠR (Štátny rozpočet)        292.737,65 eur
zdroje mesta Šaľa             73.184,39 eur
neoprávnené výdavky:
zdroje mesta Šaľa           947,07 eur
spolu         1.464.635,31 eur 

(5) Podľa dostupných podkladov (Odborný posudok pre skládku TKO v Hetmíne za účelom jej sanácie resp. rekultivácie - autor: Doc. Ing. Oskár Čermák, CSc., SF STU, Katedra zdravotného inžinierstva, Bratislava, december 1999) bola skládka pred rekultiváciou nadúrovňová s nepravidelným povrchom, prevýšená nad terénom cca 2-4 metra. Dno bolo predpokladané v hĺbke cca 4,5 – 6 m pod terénom. Predpokladané odhadované množstvo odpadov bolo cca 150 000 m3. V čase vypracovania posudku sa na skládku už neukladal odpad z dôvodu rozhodnutia Obvodného úradu ŽP v Šali o ukončení jej prevádzky
v r. 1995.