Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.10.2009 - 12:02  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 10:41  //  zobrazené: 2044

Kedy dal Ing. Tomáš Alföldi žiadosť o prenájom parc. č. 4030

číslo: I27/2009

Požadované informácie:

1. Kedy dal Ing. Tomáš Alföldi žiadosť o prenájom parc. č. 4030.
2. Za akým účelom žiadal prenájom.
3. Kto túto žiadosť predkladal do zasadnutia MsZ.
4. Kedy bola schválená v MsZ.
5. Kto rozhodol o tom, že táto žiadosť môže ísť na schvaľovanie do zasadnutia MsZ.
6. Kedy došlo oznámenie od Ing. Alföldiho, že chce postaviť stabilný plot medzi Vašou záhradou a Vašim plotom od Markovičovej ulice?
7. Kto a kedy odsúhlasil stavbu tohto plotu?

Sprístupnené informácie:

1. Žiadosť Ing. Tomáša Alföldiho o prenájom parcely č. 4030, v k. ú. Šaľa bola MsÚ v Šali doručená  dňa 12. 01. 2009.
2. V žiadosti je uvedené...Keďže danú parcelu užívam a nedá sa tento stav zmeniť (situovanie nehnuteľnosti v mojom vlastníctve, oplotenie danej parcely s betónovým základom), zároveň mám snahu o korektné riešenie vzniknutej situácie, žiadam o prenájom predmetnej parcely do doby, kým  Najvyšší súd SR nerozhodne o dovolaní, ktoré bude v danej veci podané.....
3. Žiadosť svojim obsahom nepodlieha schváleniu MsZ.
4. Nadväznosť na bod 3.
5. Žiadosť nebola predložená na zasadnutie MsZ.
6. Ohlásenie drobnej stavby bolo doručené na MsÚ v Šali dňa  21. 05. 2008.
7. Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby zo dňa 27. 05. 2008.

Žiadateľ: Ing. Alexander Szarka, Šaľa